Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

GNR.I.6220.10.2022.2

Na podstawie: art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). oraz art. 61 § 4, art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam,

że w dniu 06 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Żydowo II” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Żydowo, gmina Polanów”, na dz. nr 24 obr. Żydowo.

Postępowanie wszczęto na wniosek :

Spółki EPLANT 64 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków.

 

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, WST w Koszalinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydanie opinii
w sprawie stwierdzenia ewentualnego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust.1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Jednocześnie informuję, iż ze względu na analizę dokumentacji sporządzonej w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz z uwagi na konieczność uzyskania ww. opinii, nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 kpa, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 19 sierpnia  2022 r.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-07-20
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-07-21 15:49:33
data końcowa publikacji: 2022-08-04
ilość odsłon/pobrań: 61