Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszeniu postępowania administracyjnego

GNR.I.6220.10.2020.22

Na podstawie: art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). oraz art. 49 w związku z art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),

zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego

o zawieszeniu postępowania administracyjnego, na wniosek inwestora z dnia 21 października 2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 16/3, obręb Kościernica, gmina Polanów”.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-11-21
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-11-24 09:08:17
data końcowa publikacji: 2022-12-08
ilość odsłon/pobrań: 131208