Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

OBWIESZCZENIA W SPRAWIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 27 kwietnia 2022 r.

GM.II.6730.2.2022

Zgodnie z art. 61§ 4 oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( tj. Dz. U. z 2022 r ,poz. 503) ,

zawiadamiam

że na wniosek Pana Artura Bingiela, ul. Dworcowa 11/58, 75-201 Koszalin, z dnia 11.02.2022 r., Burmistrz Polanowa wydał decyzję nr 2/2022 o warunkach zabudowy z dnia 25 kwietnia 2022 r. dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70m2 w miejscowości Rekowo na działce nr 4/45, obr. Rekowo, gm. Polanów.

Strony postępowania i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Polanowie, przy ul. Wolności 4, pokój nr 10 – Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 27.04.2022 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, ul. Andersa 34, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-04-27
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-04-27 15:12:45
data końcowa publikacji: 2022-05-11
ilość odsłon/pobrań: 131321