Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

GM.IV.6730.31.2022

Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm. ) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U z 2022 r, poz. 503 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pani Justyny Walencik, zam. Nacław 21/5, 76-010 Polanów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na:

Zmianie sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkaniowe na dz. nr 9/5, obręb ewidencyjny Nacław, gmina Polanów

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Informację o zapoznaniu z aktami sprawy uzyska Pan/i pod nr tel. (94)3481058, kom. 519 195 84, email: j.lipska@polanow.eu. Sprawę prowadzi: Joanna Lipska.

Z uwagi na dużą ilość stron postępowania administracyjnego (ponad 20), stosownie do art. 49 a K.p.a., zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach tut. organu nastąpi wyłącznie w formie publicznego obwieszczenia.

Wszystkie obwieszczenia dotyczące niniejszego postępowania, a także decyzja o warunkach zabudowy udostępnione będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem: https://bip.polanow.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a.  zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Bogumił Badurak
data wytworzenia: 2022-07-26
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-07-27 14:24:34
data końcowa publikacji: 2022-08-11
ilość odsłon/pobrań: 43