Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 39/2023

GM.IV.6730.39.2023

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź.zm) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 28 września 2023 r decyzji o warunkach zabudowy nr 39/2023, Znak: GM.II.6730.39.2023 dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 107/37, obręb ewidencyjny Krąg, gm. Polanów. Na wniosek: Pana Grzegorza Lompert, zam. Sławno

Jednocześnie informuję, że osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa, od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Za termin doręczenia zawiadomienia uważa się termin 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią  w/w decyzji  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz udostępnione będzie z dniem 28 września 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem: https://bip.polanow.pl 

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2023-09-28
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-09-28 14:54:39
data końcowa publikacji: 2023-10-12
ilość odsłon/pobrań: 1093