Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 15/21
BURMISTRZA POLANOWA
z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym

Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 11 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713,1378 ze zm.), Uchwały nr XXX/209/20 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia ''Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz Uchwały nr XXXII/215/20 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Uchwały nr XXXII/216/20 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Polanowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.polanow.pl.

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski

Załączniki

rozmiar pliku:

dokument DOCX 40.23 KB

Metadane

wytworzył(a):

Grzegorz Lipski

data wytworzenia:

2021-02-05

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2021-02-14 07:45:23

ilość odsłon:

31

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony