Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Polanowa podaje do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Polanów.

Powszechny spis rolny przeprowadzony zostanie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

 


 

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

BURMISTRZ POLANOWA
GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728)

BURMISTRZ POLANOWA

podaje do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Polanów.
1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1.1 być osoba pełnoletnią,
1.2 zamieszkiwać na terenie gminy Polanów,
1.3 posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
1.4 posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
1.5 nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
– zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje i wiedzę z zakresu statystyki publicznej, w tym o istocie tajemnicy statystycznej, zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego oraz zapozna się z sposobem wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane przeprowadzeniu spisu rolnego.
Szkolenie kończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę.
– jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. W przypadku jednakowej liczby punktów zdobytych przez kandydatów podczas egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.5 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz terenowy będzie dokonywał spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

8. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
– zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 (zał. 1);
– kserokopię dokumentu potwierdzającej ukończenie, co najmniej szkoły średniej,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
– informacja dotycząca RODO (zał. 3).

9. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Polanowie w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PRS 2020”
- osobiście (w skrzynce podawczej przy wejściu) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów,

w terminie do dnia 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego doręczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego.


Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie Powszechny Spis Rolny 2020

Informacje dotyczące naboru na rachmistrzów terenowych można uzyskać pod numerem telefonu: 94 3480633 lub 94 3480391.


BURMISTRZ POLANOWA
/-/ Grzegorz Lipski

Załączniki

rozmiar pliku:

dokument PDF 88.64 KB

rozmiar pliku:

dokument PDF 82.36 KB

rozmiar pliku:

dokument PDF 137.20 KB

Metadane

wytworzył(a):

Barbara Ryzińska

data wytworzenia:

2020-06-19

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2020-06-19 20:22:28

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2020-11-05 11:31:20
Krzysztof Szypulski - 2020-06-25 13:34:02
Krzysztof Szypulski - 2020-06-19 20:26:39
Krzysztof Szypulski - 2020-06-19 20:25:49
Krzysztof Szypulski - 2020-06-19 20:24:48

ilość odsłon:

756

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony