Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

285968

Urząd Miejski

74022

Rada Miejska

65455

Burmistrz

64664

Skrzynka podawcza

63101

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

38102

Katalog usług - poradniki dla interesantów

36111

Obwieszczenia, zawiadomienia

36092

Uchwały Rady Miejskiej

35979

Nabór na wolne stanowiska

31333

Urząd Miejski w Polanowie

31245

Gospodarka odpadami

30229

Sołectwa

30148

Budżet Gminy

28647

Zagospodarowanie przestrzenne

28434

Gmina Polanów

28211

Środowisko

27658

Kierownictwo Urzędu

27546

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

26685

Organizacje pozarządowe

25565

Godziny pracy Urzędu

25101

Konta bankowe

24727

Regulamin organizacyjny

24376

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

24294

Program Rodzina 500 plus

24229

Statut Gminy Polanów

24160

Dotacje celowe

23815

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

23479

Oświadczenia majątkowe

22600

Bezdomne zwierzęta

11412

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

11293

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

10748

Konsultacje społeczne

10546

Kościernica

10147

Żydowo

9222

Nacław

8920

Bożenice

8782

Cetuń

8772

Jacinki

8691

Gołogóra

8672

Krytno

8647

Bukowo

8631

Świerczyna

8623

Rzeczyca Wielka

8568

Garbno

8562

Dadzewo

8539

Chocimino

8536

Domachowo

8525

Rekowo

8519

Rosocha

8506

Krąg

8493

Wietrzno

8467

Buszyno

8451

Karsinka

8445

Powidz

8434

Kępiny

8394

Sowinko

8388

Wielin

8329

Warblewo

8303

Stary Żelibórz

8262

Nowy Żelibórz

8260

Wykaz z dnia 08.05.2015

8225

Wykaz z dnia 25.03.2015

8194

Wykaz z dnia 28.04.2015

8130

Wykaz z dnia 27.07.2015

7807

Wykaz z dnia 25.06.2015

7802

Wykaz z dnia 16.07.2015

7794

Wykaz z dnia 18.08.2015

7739

Wykaz z dnia 21.09.2015

7715

Wykaz z dnia 16.10.2015

7713

Wykaz z dnia 16.12.2015

7600

Wykaz z dnia 08.01.2016

7559

Wykaz z dnia 29.12.2015

7516

Wykaz z dnia 22.02.2016

7480

Burmistrz Polanowa

7476

Wykaz z dnia 11.04.2016

7325

Wykaz z dnia 26.04.2016

7317

Podatki i opłaty lokalne

6967

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

6393

Uchwały podatkowe

5773

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5686

Dzierżawa gruntów

5654

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5647

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5549

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5458

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5447

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5426

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5406

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

5313

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5267

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

5196

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5145

Wykonanie Budżetu

5139

Skład Rady

5137

Informacje ogólne

5135

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5125

Referat Finansowo - Budżetowy

5118

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5069

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5069

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

5057

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

5055

Jednostki organizacyjne Gminy

5027

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

4986

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4952

Wybory

4872

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4844

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4841

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4776

Skarbnik Gminy Polanów

4620

Podstawy prawne

4574

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4509

Sprawozdawczość

4491

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4426

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4394

Wieloletnia prognoza finansowa

4375

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4371

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4360

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4359

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

4331

Z-ca Burmistrza Polanowa

4326

Wykaz z dnia 10.05.2016

4297

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4295

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4295

Sekretarz Gminy Polanów

4270

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4266

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4265

Podmioty odbierające odpady komunalne

4235

Materiały planistyczne

4235

Wykaz z dnia 10.08.2016

4221

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4213

Wykaz z dnia 06.07.2016

4209

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4209

Wykaz z dnia 25.05.2016

4202

Opłata targowa

4196

Wykaz z dnia 15.07.2016

4191

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4173

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4167

Wykaz z dnia 12.12.2016

4137

Wykaz z dnia 14.10.2016

4116

Wykaz z dnia 02.11.2016

4111

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4101

Wykaz z dnia 23.11.2016

4090

Wykaz z dnia 19.09.2016

4089

Wykaz z dnia 07.12.2016

4078

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

3991

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

3976

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

3966

Wykaz z dnia 14.03.2017

3938

Wykaz z dnia 13.03.2017

3937

Wykaz z dnia 20.04.2017

3936

Adres skrytki ePUAP

3919

Wykaz z dnia 27.04.2017

3917

Wykaz z dnia 01.06.2017

3910

Wykaz z dnia 10.05.2017

3891

Wykaz z dnia 19.04.2017

3883

Wykaz z dnia 23.06.2017

3827

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3789

Informacje ogólne

3762

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3695

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019

3681

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3674

Kadencja 2014-2018

3668

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3641

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3618

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3608

Komisje Rady

3551

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3547

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

3426

Organizacja zgromadzeń

3265

Dyżur Przewodniczącego Rady

3229

Wybory Ławników

3083

Kompetencje Rady Miejskiej

3073

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2939

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

2602

Decyzja o warunkach zabudowy

2593

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2454

Budżet Obywatelski

2231

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2185

Transmisje Sesji Rady Miejskiej

2156

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2148

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2083

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2047

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2045

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

2040

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

2038

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

2008

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

2006

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

1993

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1928

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1911

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1893

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

1886

Dokumenty do pobrania

1837

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1837

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1822

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1821

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1820

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1819

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1797

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1791

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1789

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1774

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1749

Dokumenty do pobrania

1536

Skargi i wnioski

1444

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

1433

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

1325

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1277

Oświadczenia majątkowe

1206

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1109

Ogłoszenia

1100

Szacowanie szkód łowieckich

957

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

948

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

919

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

858

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

829

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

818

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

783

Rejestry

721

Sesje Rady Miejskiej

713

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

696

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

670

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

654

Porady prawne

616

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

614

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

608

Zarządzenie Nr 1/19 Burmistrza Polanowa z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

607

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

560

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

537

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

529

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

529

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

528

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

526

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

522

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)

517

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

517

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

483

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

474

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

473

Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miejskiej

472

Uchwały RIO - lata ubiegłe

469

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

468

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

457

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

452

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

449

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

445

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

443

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

440

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

434

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

421

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

416

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

412

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

407

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

407

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

398

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

393

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

391

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

388

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

388

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

384

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

384

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

383

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

383

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

378

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

374

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

372

ePUAP - Katalog spraw

371

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

368

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

366

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

362

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

343

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

337

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

336

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

335

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

335

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

329

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

324

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

322

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

320

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

316

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

312

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

309

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

307

Sygnały alarmowe

303

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

303

Wykaz z dnia 07.07.2017

302

Pierwsza pomoc

297

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

295

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

295

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

293

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

293

Wykaz z dnia 04.07.2017

289

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

286

Wzór karty ewakuacji

284

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

282

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

280

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

279

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

275

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

275

Konsultacje społeczne

274

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Polanowa z dnia 28 września 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

268

Kadencja 2018-2023

264

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

263

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

263

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

260

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

260

Wykaz z dnia 17.07.2017

259

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

246

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

245

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

242

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

240

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

239

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

236

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

234

Wykaz z dnia 10.01.2018

232

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

232

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

230

Wykaz z dnia 01.09.2017

230

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

228

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

228

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

227

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

226

Wykaz z dnia 04.12.2017

226

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

224

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

223

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

222

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

221

Wykaz z dnia 26.09.2017

217

Wykaz z dnia 22.09.2017

216

Wykaz z dnia 09.10.2017

216

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

211

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

211

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

211

Nieodpłatna pomoc prawna

210

Procedura

209

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

207

Wykaz z dnia 15.11.2017

202

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

200

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

198

Wykaz z dnia 18.09.2017

198

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

197

Wykaz z dnia 08.09.2017

197

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

195

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

195

Wykaz z dnia 24.10.2017

193

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

192

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

189

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

184

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

183

Skład Rady

183

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie

178

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

178

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

177

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

176

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

173

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

173

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

172

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

171

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

169

Wykaz z dnia 22.11.2016

169

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

165

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

163

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

163

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

163

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

162

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

158

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

158

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

155

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

154

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

154

Wykaz z dnia 06.03.2018

153

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

153

Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Polanowa z dnia 19 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

151

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

151

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

150

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

150

Wykaz z dnia 11.05.2018

148

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

148

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

146

Wykaz z dnia 15.03.2018

143

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

143

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

142

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

139

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

139

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

137

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

134

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

134

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13

133

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

133

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

133

Komisje Rady

132

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

132

Interpelacja - Or.I.0003.1.2019

131

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

127

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

126

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

126

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

124

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

124

Wykaz z dnia 17.04.2018

122

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

122

Wykaz z dnia 23.04.2018

120

Wykaz z dnia 15.06.2018

120

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

118

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

118

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

118

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

118

Wykaz z dnia 23.07.2018

115

Wykaz z dnia 04.12.2018

115

Kalendarz wyborczy

114

Wykaz z dnia 21.09.2018

113

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

113

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

112

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

112

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

112

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

111

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

109

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

107

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

107

Wykaz z dnia 29.01.2019

106

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

106

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

106

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

105

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

105

Kalendarz czynności

104

Pozwolenia wodnoprawne

102

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

102

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

99

Wykaz z dnia 26.10.2018

98

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

98

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

98

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

97

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

96

Wykaz z dnia 01.10.2018

93

Wykaz z dnia 08.10.2018

92

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

90

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

90

Dyżur Przewodniczącego Rady

89

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

89

Wykaz z dnia 28.01.2019

86

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

86

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

85

Akty prawa miejscowego

85

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

84

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

84

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

83

Interpelacja - Or.I.0003.2.2019

80

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

80

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

75

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

74

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

73

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

73

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

73

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

73

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

73

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

72

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

72

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

70

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

70

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej

69

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

69

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

68

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

68

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

67

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

66

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

65

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

65

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

62

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

62

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów

62

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

58

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka

58

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

57

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

55

Wybory do Parlamentu Europejskiego

54

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

54

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

53

Interpelacja - Or.I.0003.3.2019

53

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

51

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

51

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

50

Interpelacja - GM.I.7234.14.2019

49

Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów

48

Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej

48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

47

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej

47

Interpelacja - Or.I.0003.4.2019

47

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

45

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

45

Wykaz z dnia 26.03.2019

44

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

40

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2019

40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

39

Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów

39

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

38

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

38

Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.

37

Wykaz z dnia 09.04.2019

37

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

35

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

35

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

34

Interpelacja - Or.I.0003.6.2019

34

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

33

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy

33

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

32

Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.

32

Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

32

Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

31

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego

31

Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów

31

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

30

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

30

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

30

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego

29

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

29

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

28

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów

28

Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.

28

Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.

28

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

27

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

27

Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

25

Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.

25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

24

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie

23

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego

23

Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW

23

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

21

Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów

21

Interpelacja - Or.I.0003.7.2019

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

20

Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.

20

Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice

20

Interpelacja - Or.I.0003.10.2019

20

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

18

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

18

Wykaz ofert, które wpłynęły z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019 r.

17

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

15

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

15

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

14

Interpelacja - Or.I.0003.8.2019

14

Interpelacja - Or.I.0003.9.2019

13

Decyzja - pozwolenie wodnoprawne

12

Wyjaśnienie PKW

12

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

9

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

9

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

9

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU

8

Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania

7

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych

4

Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

3

metadane dokumentu metadane
do góry strony