Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

275272

Urząd Miejski

72121

Rada Miejska

64146

Burmistrz

63157

Skrzynka podawcza

62087

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

36746

Obwieszczenia, zawiadomienia

35266

Katalog usług - poradniki dla interesantów

34168

Uchwały Rady Miejskiej

33634

Nabór na wolne stanowiska

30545

Urząd Miejski w Polanowie

30133

Sołectwa

29417

Gospodarka odpadami

28296

Zagospodarowanie przestrzenne

27707

Gmina Polanów

27131

Środowisko

27047

Budżet Gminy

26716

Kierownictwo Urzędu

26551

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

25882

Organizacje pozarządowe

25004

Godziny pracy Urzędu

24260

Konta bankowe

23908

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

23810

Program Rodzina 500 plus

23741

Regulamin organizacyjny

23519

Dotacje celowe

23293

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

22971

Statut Gminy Polanów

22260

Oświadczenia majątkowe

21897

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

11168

Bezdomne zwierzęta

10961

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

10347

Konsultacje społeczne

10147

Żydowo

9154

Nacław

8838

Kościernica

8798

Cetuń

8717

Bożenice

8701

Jacinki

8632

Gołogóra

8608

Krytno

8581

Bukowo

8574

Świerczyna

8573

Rzeczyca Wielka

8509

Garbno

8505

Dadzewo

8501

Chocimino

8487

Domachowo

8478

Rekowo

8467

Rosocha

8457

Krąg

8439

Wietrzno

8415

Buszyno

8406

Powidz

8405

Karsinka

8398

Sowinko

8344

Kępiny

8341

Wielin

8296

Warblewo

8265

Stary Żelibórz

8226

Nowy Żelibórz

8217

Wykaz z dnia 08.05.2015

8206

Wykaz z dnia 25.03.2015

8174

Wykaz z dnia 28.04.2015

8114

Wykaz z dnia 25.06.2015

7791

Wykaz z dnia 27.07.2015

7791

Wykaz z dnia 16.07.2015

7780

Wykaz z dnia 18.08.2015

7723

Wykaz z dnia 21.09.2015

7699

Wykaz z dnia 16.10.2015

7696

Wykaz z dnia 16.12.2015

7583

Wykaz z dnia 08.01.2016

7544

Wykaz z dnia 29.12.2015

7503

Wykaz z dnia 22.02.2016

7465

Wykaz z dnia 11.04.2016

7308

Wykaz z dnia 26.04.2016

7301

Burmistrz Polanowa

7284

Podatki i opłaty lokalne

6902

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

6188

Uchwały podatkowe

5720

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5662

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5627

Dzierżawa gruntów

5613

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5529

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5432

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5421

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5414

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5348

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

5222

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5222

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

5172

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5124

Wykonanie Budżetu

5120

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5110

Informacje ogólne

5102

Referat Finansowo - Budżetowy

5093

Skład Rady

5087

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5057

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5055

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

5039

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

4991

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

4967

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4885

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4828

Jednostki organizacyjne Gminy

4821

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4808

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4755

Podstawy prawne

4555

Skarbnik Gminy Polanów

4540

Sprawozdawczość

4473

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4449

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4403

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4378

Wieloletnia prognoza finansowa

4362

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4354

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4348

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4342

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

4310

Wykaz z dnia 10.05.2016

4283

Z-ca Burmistrza Polanowa

4280

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4273

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4259

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4251

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4243

Sekretarz Gminy Polanów

4220

Materiały planistyczne

4219

Wykaz z dnia 10.08.2016

4208

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4198

Wykaz z dnia 06.07.2016

4196

Podmioty odbierające odpady komunalne

4191

Wykaz z dnia 25.05.2016

4190

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4185

Wykaz z dnia 15.07.2016

4180

Opłata targowa

4180

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4151

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4148

Wykaz z dnia 12.12.2016

4123

Wykaz z dnia 14.10.2016

4103

Wykaz z dnia 02.11.2016

4095

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4088

Wykaz z dnia 19.09.2016

4076

Wykaz z dnia 23.11.2016

4073

Wykaz z dnia 07.12.2016

4065

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

3973

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

3962

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

3944

Wykaz z dnia 14.03.2017

3922

Wykaz z dnia 20.04.2017

3920

Wykaz z dnia 13.03.2017

3919

Wykaz z dnia 27.04.2017

3900

Wykaz z dnia 01.06.2017

3894

Wykaz z dnia 10.05.2017

3878

Wykaz z dnia 19.04.2017

3865

Wykaz z dnia 23.06.2017

3813

Adres skrytki ePUAP

3787

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3765

Informacje ogólne

3740

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3673

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3661

Kadencja 2014-2018

3645

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3620

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3600

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3592

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3533

Komisje Rady

3531

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

3408

Organizacja zgromadzeń

3253

Dyżur Przewodniczącego Rady

3207

Wybory Ławników

3055

Kompetencje Rady Miejskiej

3051

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2931

Decyzja o warunkach zabudowy

2530

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

2523

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2391

Budżet Obywatelski

2210

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2170

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2127

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2065

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2032

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2032

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

2026

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

2026

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1998

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

1990

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

1982

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1887

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1881

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1877

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1819

Dokumenty do pobrania

1818

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1816

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1809

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1796

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1796

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1779

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1776

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1775

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1756

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1733

Dokumenty do pobrania

1521

Skargi i wnioski

1419

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019

1327

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1258

Oświadczenia majątkowe

1152

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1108

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

917

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

895

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

845

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

801

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

782

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

780

Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

673

Ogłoszenia

660

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

646

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

621

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

602

Szacowanie szkód łowieckich

593

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

558

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

517

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

517

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

514

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

510

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

509

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)

506

Sesje Rady Miejskiej

505

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

491

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

473

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

462

Uchwały RIO - lata ubiegłe

462

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

460

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

458

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

449

Zarządzenie Nr 1/19 Burmistrza Polanowa z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

448

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

443

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

439

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

438

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

435

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

431

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

426

Transmisje Sesji Rady Miejskiej

405

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

402

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

400

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

399

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

397

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

397

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

388

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

386

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

380

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

380

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

375

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

375

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

375

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

374

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

371

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

371

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

367

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

363

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

362

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

361

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

358

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

354

ePUAP - Katalog spraw

353

Rejestry

343

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

336

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

333

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

329

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

316

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

316

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

316

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

314

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

313

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

310

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

310

Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miejskiej

309

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

303

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

302

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

299

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

297

Sygnały alarmowe

291

Wykaz z dnia 07.07.2017

290

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

289

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie terytorialnej komisji wyborczej

289

Pierwsza pomoc

288

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

287

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

287

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

282

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

281

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

278

Wykaz z dnia 04.07.2017

277

Wzór karty ewakuacji

275

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

273

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

271

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

268

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

267

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

264

Konsultacje społeczne

259

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

254

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

253

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

253

Porady prawne

253

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

252

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Polanowa z dnia 28 września 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

251

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

251

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

250

Wykaz z dnia 17.07.2017

246

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

240

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach Wyborów Samorządowych 2018

239

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

238

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

233

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

232

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

229

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

226

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

224

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

220

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

219

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie oraz godziny dyżurów

217

Wykaz z dnia 10.01.2018

214

Wykaz z dnia 01.09.2017

213

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

212

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

210

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

208

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

208

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

207

Wykaz z dnia 04.12.2017

207

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

205

KOMISJE DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

204

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

204

Wykaz z dnia 22.09.2017

204

Wykaz z dnia 09.10.2017

204

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

204

Procedura

204

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

203

Wykaz z dnia 26.09.2017

202

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

199

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

197

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

194

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

190

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

188

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

187

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

187

Wykaz z dnia 08.09.2017

186

Wykaz z dnia 15.11.2017

186

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

185

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

185

Nieodpłatna pomoc prawna

182

Wykaz z dnia 18.09.2017

181

Wykaz z dnia 24.10.2017

181

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

176

KOMISJE DS. USTALENIA WYNIKÓW

175

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

175

Kadencja 2018-2023

172

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

172

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

169

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

168

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

168

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

163

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie

162

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

161

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

161

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

160

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

160

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

159

Wykaz z dnia 22.11.2016

156

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

155

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

154

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

153

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie oraz godziny dyżurów

152

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

152

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

152

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

151

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

148

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

147

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

145

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie

144

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

143

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

142

Wykaz z dnia 06.03.2018

141

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

141

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

140

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

139

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

138

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

138

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

138

Wykaz z dnia 11.05.2018

133

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

132

Wykaz z dnia 15.03.2018

131

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

130

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

127

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

126

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

126

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

125

Skład Rady

125

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

125

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

125

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

124

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

123

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

122

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

119

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

118

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie

116

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

115

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

115

Kalendarz wyborczy

114

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

113

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

112

Losowanie numerów list dla komitetów wyborczych

112

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

111

Wykaz z dnia 17.04.2018

110

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

109

Wykaz z dnia 15.06.2018

107

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

107

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

107

Druki dla kandydata na radnego

106

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

106

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

106

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

106

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

106

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

106

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

105

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

105

Wykaz z dnia 23.04.2018

104

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

104

Kalendarz czynności

104

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 24 września 2018 r.

103

Wykaz z dnia 23.07.2018

101

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

99

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

99

Wykaz z dnia 21.09.2018

98

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13

96

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

96

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

96

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

95

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

94

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

93

Komisje Rady

92

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

90

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

90

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

89

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

89

Wykaz z dnia 04.12.2018

88

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

87

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Polanów 2018/2019

87

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

86

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

86

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

86

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

85

Pozwolenia wodnoprawne

84

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

84

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

83

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

83

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

81

Druki dla wyborcy

81

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

80

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

80

Wykaz z dnia 26.10.2018

79

Wykaz z dnia 01.10.2018

78

Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

78

Wykaz z dnia 08.10.2018

78

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

77

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

76

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

74

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

73

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

73

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

73

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

72

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

72

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

70

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

70

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

69

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

68

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

66

Interpelacja radnego Romana Margielewskiego

65

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

64

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

63

Skład i godziny dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu wyborów

57

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

57

Dyżur Przewodniczącego Rady

56

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

55

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

55

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

54

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

53

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

51

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

51

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

50

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

50

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

49

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

48

Wykaz z dnia 29.01.2019

48

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Polanów w dniu 21 października 2018 r.

46

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

46

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

45

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów

43

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

42

Wykaz z dnia 28.01.2019

42

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

41

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

40

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka

40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

40

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

38

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej

38

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

36

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

34

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

32

Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów

32

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

32

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

32

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

32

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

30

Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.

29

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

27

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

27

Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej

26

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego

25

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

24

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

22

Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów

22

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

21

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

20

Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

20

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

20

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

20

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

19

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego

19

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2019

19

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

18

Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

17

Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.

17

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej

17

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie

16

Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.

16

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

16

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów

15

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy

15

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego

14

Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów

14

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

13

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

12

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

12

Protokół nr III/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

12

Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów

12

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

11

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

9

metadane dokumentu metadane
do góry strony