Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

302231

Urząd Miejski

75096

Rada Miejska

66106

Burmistrz

65132

Skrzynka podawcza

63369

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

39086

Uchwały Rady Miejskiej

37877

Katalog usług - poradniki dla interesantów

36651

Obwieszczenia, zawiadomienia

36594

Nabór na wolne stanowiska

31932

Urząd Miejski w Polanowie

31744

Gospodarka odpadami

30761

Sołectwa

30476

Budżet Gminy

29195

Zagospodarowanie przestrzenne

28783

Gmina Polanów

28590

Środowisko

27970

Kierownictwo Urzędu

27903

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

26953

Organizacje pozarządowe

25803

Godziny pracy Urzędu

25389

Konta bankowe

24975

Regulamin organizacyjny

24603

Statut Gminy Polanów

24533

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

24489

Program Rodzina 500 plus

24424

Dotacje celowe

24017

Oświadczenia majątkowe

23895

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

23696

Bezdomne zwierzęta

11624

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

11486

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

10918

Konsultacje społeczne

10700

Kościernica

10386

Żydowo

9329

Nacław

9062

Bożenice

8873

Cetuń

8844

Jacinki

8763

Gołogóra

8759

Krytno

8723

Bukowo

8712

Świerczyna

8710

Garbno

8664

Rzeczyca Wielka

8652

Chocimino

8628

Dadzewo

8596

Domachowo

8587

Rekowo

8580

Rosocha

8572

Krąg

8565

Wietrzno

8561

Buszyno

8514

Karsinka

8496

Powidz

8496

Kępiny

8474

Sowinko

8458

Wielin

8394

Warblewo

8362

Stary Żelibórz

8326

Nowy Żelibórz

8319

Wykaz z dnia 08.05.2015

8255

Wykaz z dnia 25.03.2015

8236

Wykaz z dnia 28.04.2015

8155

Wykaz z dnia 27.07.2015

7839

Wykaz z dnia 25.06.2015

7826

Wykaz z dnia 16.07.2015

7825

Wykaz z dnia 18.08.2015

7766

Wykaz z dnia 16.10.2015

7745

Wykaz z dnia 21.09.2015

7744

Burmistrz Polanowa

7707

Wykaz z dnia 16.12.2015

7631

Wykaz z dnia 08.01.2016

7587

Wykaz z dnia 29.12.2015

7545

Wykaz z dnia 22.02.2016

7507

Wykaz z dnia 11.04.2016

7351

Wykaz z dnia 26.04.2016

7344

Podatki i opłaty lokalne

7075

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

6749

Uchwały podatkowe

5847

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5732

Dzierżawa gruntów

5723

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5674

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5588

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5508

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5505

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5490

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5454

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

5452

Jednostki organizacyjne Gminy

5409

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5330

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019

5325

Wybory

5258

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

5255

Skład Rady

5217

Informacje ogólne

5198

Wykonanie Budżetu

5187

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5176

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

5167

Referat Finansowo - Budżetowy

5161

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5151

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5097

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5092

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

5087

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5043

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

5012

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4898

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4873

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4819

Skarbnik Gminy Polanów

4752

Podstawy prawne

4621

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4586

Sprawozdawczość

4539

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4460

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4431

Z-ca Burmistrza Polanowa

4422

Wieloletnia prognoza finansowa

4408

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4407

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4398

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4394

Sekretarz Gminy Polanów

4357

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4350

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4334

Wykaz z dnia 10.05.2016

4321

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4301

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4295

Podmioty odbierające odpady komunalne

4269

Materiały planistyczne

4269

Wykaz z dnia 10.08.2016

4250

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4247

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4243

Wykaz z dnia 06.07.2016

4232

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4232

Opłata targowa

4229

Wykaz z dnia 25.05.2016

4228

Wykaz z dnia 15.07.2016

4223

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4209

Wykaz z dnia 12.12.2016

4166

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4147

Wykaz z dnia 14.10.2016

4141

Wykaz z dnia 02.11.2016

4133

Wykaz z dnia 19.09.2016

4123

Wykaz z dnia 23.11.2016

4113

Wykaz z dnia 07.12.2016

4108

Adres skrytki ePUAP

4057

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

4021

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

4019

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

4014

Wykaz z dnia 13.03.2017

3967

Wykaz z dnia 14.03.2017

3965

Wykaz z dnia 20.04.2017

3965

Wykaz z dnia 27.04.2017

3948

Wykaz z dnia 01.06.2017

3939

Wykaz z dnia 10.05.2017

3919

Wykaz z dnia 19.04.2017

3908

Wykaz z dnia 23.06.2017

3853

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3842

Informacje ogólne

3801

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3736

Kadencja 2014-2018

3713

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3702

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3688

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3672

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3653

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3596

Komisje Rady

3590

Organizacja zgromadzeń

3305

Dyżur Przewodniczącego Rady

3259

Wybory Ławników

3142

Kompetencje Rady Miejskiej

3117

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2956

Transmisje Sesji Rady Miejskiej

2749

Decyzja o warunkach zabudowy

2697

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

2697

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2564

Budżet Obywatelski

2275

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2210

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2187

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2116

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2081

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2079

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

2077

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

2071

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

2063

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

2037

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

2029

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

2017

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1993

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1953

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1929

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1890

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1886

Dokumenty do pobrania

1876

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1875

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1866

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1836

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1834

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1831

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1824

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1810

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1775

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

1609

Dokumenty do pobrania

1564

Skargi i wnioski

1506

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

1504

Ogłoszenia

1402

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1318

Oświadczenia majątkowe

1313

Szacowanie szkód łowieckich

1155

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1118

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

1023

Sesje Rady Miejskiej

1013

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

926

Rejestry

904

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

878

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

877

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

863

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

840

Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miejskiej

819

Porady prawne

806

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

795

Zarządzenie Nr 1/19 Burmistrza Polanowa z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

758

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

748

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

735

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

704

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

686

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

646

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

567

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

562

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

555

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

555

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

543

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

542

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

539

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)

533

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

501

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

496

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

494

Uchwały RIO - lata ubiegłe

491

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

489

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

485

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

482

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

476

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

476

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

471

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

466

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

461

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

459

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

454

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

442

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

422

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

421

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

413

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

408

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

408

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

407

ePUAP - Katalog spraw

407

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

404

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

401

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

400

Kadencja 2018-2023

398

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

398

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

396

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

395

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

394

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

393

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

391

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

389

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

387

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

383

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

380

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

375

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

371

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

369

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

359

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

355

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

354

Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Polanowa z dnia 19 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

351

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

349

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

348

Akty prawa miejscowego

346

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

344

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

341

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

340

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

333

Sygnały alarmowe

333

Wykaz z dnia 07.07.2017

333

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

330

Pierwsza pomoc

329

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

323

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

322

Konsultacje społeczne

319

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

318

Wykaz z dnia 04.07.2017

318

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

318

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

313

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

312

Wzór karty ewakuacji

310

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

299

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

296

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

295

Wykaz z dnia 17.07.2017

292

Wybory do Parlamentu Europejskiego

290

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

286

Nieodpłatna pomoc prawna

284

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

280

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

280

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

279

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

279

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

277

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

275

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

274

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

269

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

266

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

266

Wykaz z dnia 10.01.2018

264

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

264

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

261

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

261

Skład Rady

260

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

256

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

256

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

253

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

253

Wykaz z dnia 04.12.2017

253

Wykaz z dnia 01.09.2017

252

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

250

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

250

Wykaz z dnia 09.10.2017

248

Wykaz z dnia 26.09.2017

247

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

246

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

244

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

242

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

240

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

240

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie

239

Wykaz z dnia 22.09.2017

239

Procedura

238

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

229

Wykaz z dnia 15.11.2017

229

Wykaz z dnia 18.09.2017

228

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

225

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

224

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

222

Wykaz z dnia 24.10.2017

222

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

221

Interpelacja - Or.I.0003.1.2019

218

Wykaz z dnia 08.09.2017

217

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

214

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

209

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

208

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

207

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

207

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

206

Komisje Rady

205

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

205

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

204

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13

204

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

203

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

201

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

201

Wykaz z dnia 22.11.2016

198

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

197

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

195

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

193

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

191

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

190

Wykaz z dnia 06.03.2018

186

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

186

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

186

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

186

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

184

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

183

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

182

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

181

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

181

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

176

Wykaz z dnia 11.05.2018

175

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

174

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

173

Wykaz z dnia 15.03.2018

170

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

160

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

159

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

158

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

158

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

157

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

155

Interpelacja - Or.I.0003.2.2019

154

Wykaz z dnia 17.04.2018

153

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

152

Wykaz z dnia 23.04.2018

150

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

150

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

149

Wykaz z dnia 15.06.2018

148

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

147

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

147

Wykaz z dnia 21.09.2018

145

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

145

Wykaz z dnia 04.12.2018

144

Wykaz z dnia 09.04.2019

144

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

143

Wykaz z dnia 23.07.2018

142

Wykaz z dnia 29.01.2019

141

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

141

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

139

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

139

Dyżur Przewodniczącego Rady

138

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej

137

Pozwolenia wodnoprawne

136

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

134

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

132

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

132

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

131

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

130

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

129

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

129

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

128

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

128

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

127

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

127

Wykaz z dnia 26.10.2018

126

Wykaz z dnia 28.01.2019

125

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

124

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

124

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

123

Wykaz z dnia 08.10.2018

121

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

121

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

121

Wykaz z dnia 01.10.2018

120

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

120

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

119

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

119

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

118

Kalendarz wyborczy

115

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

114

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

113

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

111

Interpelacja - Or.I.0003.3.2019

110

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

109

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

109

Interpelacja - Or.I.0003.4.2019

108

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

107

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

107

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

107

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

106

Interpelacja - GM.I.7234.14.2019

105

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

104

Kalendarz czynności

104

Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej

103

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

102

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

101

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

101

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

100

Wykaz z dnia 26.03.2019

99

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

95

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów

95

Interpelacja - Or.I.0003.6.2019

94

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

93

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

90

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

89

Interpelacja - Or.I.0003.10.2019

89

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka

88

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

87

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej

86

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2019

86

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

86

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

85

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

84

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

82

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

81

Interpelacja - Or.I.0003.9.2019

79

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

77

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

76

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

76

Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów

75

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

73

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

73

Interpelacja - Or.I.0003.8.2019

73

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

73

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

73

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

73

Interpelacja - Or.I.0003.11.2019

73

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

73

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

72

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

72

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

70

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

70

Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów

70

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Interpelacja - Or.I.0003.7.2019

70

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

70

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

70

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

70

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

69

Wykaz ofert, które wpłynęły z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019 r.

69

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

68

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku

68

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

68

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

66

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

65

Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów

65

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

64

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

63

Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

63

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

62

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego

61

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

61

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

60

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

59

Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.

59

Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo

59

Interpelacja - Or.I.0003.15.2019

58

Pomoc publiczna

58

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

58

Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów

57

Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

56

Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.

56

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

56

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego

55

Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice

55

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy

54

Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.

53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

53

Interpelacja - Or.I.0003.16.2019

53

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

52

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

52

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

52

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

51

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie

51

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

51

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

49

Bilans łączny za 2018 rok

49

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

48

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

46

Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.

46

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

45

Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.

45

Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

45

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

44

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

44

Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.

44

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

43

Decyzja - pozwolenie wodnoprawne

43

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

42

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

42

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów

42

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

42

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

42

Interpelacja - Or.I.0003.13.2019

42

Interpelacja - Or.I.0003.14.2019

42

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok

42

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego

41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

41

Interpelacja - Or.I.0003.12.2019

41

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku

41

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

40

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

40

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

40

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

39

Bilans

38

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

38

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

37

Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW

37

Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów

37

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

36

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

35

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

35

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku

34

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

33

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

33

Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania

33

Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok

33

Wykaz z dnia 09.07.2019

33

Wykaz z dnia 10.07.2019

33

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych

32

Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

32

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

31

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

31

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

31

Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału

30

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

29

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku

29

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018

29

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

28

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

28

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

28

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

27

Interpelacja - Or.I.0003.17.2019

26

Wyjaśnienie PKW

25

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

24

Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów

24

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku

23

Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

23

Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1

22

Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów

21

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU

21

Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

21

Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.

21

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku

21

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.

21

Interpelacja - Or.I.0003.20.2019

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.

20

Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018

20

Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

20

Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV

20

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz

20

Interpelacja - Or.I.0003.18.2019

20

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

19

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

19

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku

19

Burmistrza Polanowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie

18

Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

18

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku

18

Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

17

Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

17

Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina

17

Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów

17

Postępowania w sprawie odpadów

17

Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019

16

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

15

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku

15

Burmistrza Polanowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowie

14

Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

14

Informacja o ważnych numerach telefonów

14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

14

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

13

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

13

Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.

13

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

13

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV

13

Interpelacja - Or.I.0003.19.2019

13

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

12

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku

12

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

11

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

11

Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo

11

Wykaz z dnia 23.07.2019

10

Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów

9

Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

8

metadane dokumentu metadane
do góry strony