Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

351825

Urząd Miejski

78613

Rada Miejska

67980

Burmistrz

66589

Skrzynka podawcza

64578

Uchwały Rady Miejskiej

43611

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

42178

Katalog usług - poradniki dla interesantów

38174

Obwieszczenia, zawiadomienia

37786

Gospodarka odpadami

33608

Nabór na wolne stanowiska

33538

Urząd Miejski w Polanowie

32973

Sołectwa

31126

Budżet Gminy

30352

Zagospodarowanie przestrzenne

29689

Gmina Polanów

29642

Oświadczenia majątkowe

28776

Kierownictwo Urzędu

28656

Środowisko

28634

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

27519

Organizacje pozarządowe

26299

Godziny pracy Urzędu

25873

Konta bankowe

25544

Statut Gminy Polanów

25409

Regulamin organizacyjny

25005

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

24818

Program Rodzina 500 plus

24744

Dotacje celowe

24326

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

23936

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

12312

Bezdomne zwierzęta

12049

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

11143

Konsultacje społeczne

10950

Kościernica

10686

Żydowo

9612

Nacław

9395

Bożenice

9150

Cetuń

9103

Jacinki

9035

Gołogóra

9005

Bukowo

8963

Krytno

8963

Garbno

8944

Świerczyna

8943

Rzeczyca Wielka

8916

Chocimino

8850

Krąg

8836

Rosocha

8828

Domachowo

8825

Dadzewo

8820

Wietrzno

8820

Rekowo

8799

Buszyno

8745

Karsinka

8728

Powidz

8710

Kępiny

8688

Sowinko

8684

Wielin

8656

Warblewo

8547

Nowy Żelibórz

8538

Stary Żelibórz

8519

Burmistrz Polanowa

8500

Wykaz z dnia 25.03.2015

8419

Wykaz z dnia 08.05.2015

8390

Wykaz z dnia 28.04.2015

8311

Wykaz z dnia 27.07.2015

8017

Wykaz z dnia 25.06.2015

7961

Wykaz z dnia 16.07.2015

7951

Wykaz z dnia 18.08.2015

7918

Wykaz z dnia 16.10.2015

7914

Podatki i opłaty lokalne

7901

Wykaz z dnia 21.09.2015

7882

Wykaz z dnia 16.12.2015

7802

Wykaz z dnia 08.01.2016

7722

Wykaz z dnia 29.12.2015

7677

Wykaz z dnia 22.02.2016

7649

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

7562

Wykaz z dnia 11.04.2016

7483

Wykaz z dnia 26.04.2016

7482

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

6609

Uchwały podatkowe

6375

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6096

Jednostki organizacyjne Gminy

6049

Dzierżawa gruntów

5991

Informacje ogólne

5922

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5907

Wybory

5901

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5900

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5832

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5782

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5761

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5694

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5609

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5607

Skład Rady

5597

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

5562

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

5530

Referat Finansowo - Budżetowy

5393

Wykonanie Budżetu

5356

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5343

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5294

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

5291

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5225

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5217

Podstawy prawne

5168

Skarbnik Gminy Polanów

5167

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

5161

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

5118

Sprawozdawczość

5044

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

5030

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4993

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4919

Z-ca Burmistrza Polanowa

4786

Sekretarz Gminy Polanów

4706

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4701

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4681

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4625

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4558

Podmioty odbierające odpady komunalne

4556

Wieloletnia prognoza finansowa

4549

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4537

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4528

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4517

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4477

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4464

Wykaz z dnia 10.05.2016

4455

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4455

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4443

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4441

Adres skrytki ePUAP

4435

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4435

Opłata targowa

4420

Materiały planistyczne

4418

Wykaz z dnia 10.08.2016

4400

Wykaz z dnia 25.05.2016

4371

Wykaz z dnia 15.07.2016

4361

Wykaz z dnia 06.07.2016

4351

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4318

Wykaz z dnia 12.12.2016

4300

Wykaz z dnia 14.10.2016

4286

Wykaz z dnia 02.11.2016

4277

Wykaz z dnia 19.09.2016

4268

Wykaz z dnia 23.11.2016

4249

Wykaz z dnia 07.12.2016

4230

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

4211

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

4192

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

4174

Wykaz z dnia 20.04.2017

4107

Wykaz z dnia 14.03.2017

4101

Wykaz z dnia 13.03.2017

4088

Wykaz z dnia 01.06.2017

4083

Wykaz z dnia 27.04.2017

4082

Wykaz z dnia 10.05.2017

4063

Wykaz z dnia 19.04.2017

4044

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

4022

Wykaz z dnia 23.06.2017

3998

Informacje ogólne

3927

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3920

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3917

Kadencja 2014-2018

3892

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3841

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3804

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3793

Komisje Rady

3745

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3717

Transmisje Sesji Rady Miejskiej

3625

Organizacja zgromadzeń

3426

Dyżur Przewodniczącego Rady

3399

Wybory Ławników

3352

Kompetencje Rady Miejskiej

3291

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

3222

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

3074

Decyzja o warunkach zabudowy

3043

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

3013

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2949

Budżet Obywatelski

2433

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2359

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2343

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

2289

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2288

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

2227

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2212

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2209

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

2200

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

2169

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

2159

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

2156

Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miejskiej

2151

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

2136

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

2135

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

2125

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2106

Dokumenty do pobrania

2101

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

2079

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

2053

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

2002

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1999

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1984

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1982

Ogłoszenia

1926

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1919

Sesje Rady Miejskiej

1847

Skargi i wnioski

1764

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

1684

Dokumenty do pobrania

1680

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1628

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

1568

Oświadczenia majątkowe

1529

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1475

Szacowanie szkód łowieckich

1473

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

1399

Rejestry

1155

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1143

Akty prawa miejscowego

1106

Porady prawne

1090

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

1078

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

1006

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

986

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

978

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

966

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

964

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

954

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

865

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

780

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

752

Kadencja 2018-2023

734

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

734

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

723

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

711

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

694

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

666

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

665

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

656

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

643

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 1210)

642

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

641

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

638

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

631

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

621

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

611

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

591

Skład Rady

591

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

580

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

579

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

573

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

571

Uchwały RIO - lata ubiegłe

570

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

569

Nieodpłatna pomoc prawna

568

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

560

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

553

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

542

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

540

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

536

ePUAP - Katalog spraw

530

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

529

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

526

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

519

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

513

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

513

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

504

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

501

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

498

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

497

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

496

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

488

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

483

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

478

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

478

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

477

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

473

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

471

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

471

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

470

Wykaz z dnia 07.07.2017

470

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

466

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

463

Interpelacja - Or.I.0003.1.2019

462

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

461

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

456

Wykaz z dnia 04.07.2017

455

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

454

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

453

Konsultacje społeczne

453

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

451

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

449

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

447

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

446

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

441

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13

437

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

433

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie

431

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

431

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

430

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

428

Wykaz z dnia 17.07.2017

425

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

424

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

419

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

417

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

415

Komisje Rady

414

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

412

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

409

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

408

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

407

Pierwsza pomoc

406

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

402

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

402

Wykaz z dnia 10.01.2018

401

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

400

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

398

Sygnały alarmowe

395

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

394

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

393

Nieczystości ciekłe

391

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

390

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej

390

Wykaz z dnia 01.09.2017

390

Wykaz z dnia 09.10.2017

390

Wykaz z dnia 04.12.2017

386

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

382

Wzór karty ewakuacji

382

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

379

Wykaz z dnia 18.09.2017

379

Wykaz z dnia 22.09.2017

379

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

378

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

378

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

372

Wykaz z dnia 26.09.2017

372

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

370

Interpelacja - Or.I.0003.2.2019

367

Wykaz z dnia 24.10.2017

367

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

365

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

360

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

359

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

358

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

358

Wykaz z dnia 15.11.2017

357

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

354

Wykaz z dnia 08.09.2017

349

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

347

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

343

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

341

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

341

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

340

Wykaz z dnia 22.11.2016

339

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

337

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

331

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

331

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

330

Wykaz z dnia 06.03.2018

327

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

324

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

324

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

323

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

322

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

321

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

320

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

317

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

316

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

315

Wykaz z dnia 11.05.2018

314

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

314

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

312

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

311

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

309

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

309

Interpelacja - Or.I.0003.10.2019

307

Wykaz z dnia 15.03.2018

306

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

304

Wykaz z dnia 21.09.2018

304

Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej (2018-2023)

303

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

302

Wykaz z dnia 15.06.2018

301

Wykaz z dnia 23.04.2018

300

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

300

Pozwolenia wodnoprawne

295

Procedura

295

Wykaz z dnia 28.01.2019

294

Wykaz z dnia 09.04.2019

294

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

294

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

290

Wykaz z dnia 17.04.2018

289

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej

289

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

288

Wykaz z dnia 04.12.2018

288

Wykaz z dnia 23.07.2018

287

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

287

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

281

Dyżur Przewodniczącego Rady

280

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

276

Wykaz z dnia 29.01.2019

274

Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo

274

Interpelacja - Or.I.0003.3.2019

271

Interpelacja - GM.I.7234.14.2019

270

Wykaz z dnia 01.10.2018

266

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

263

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

263

Interpelacja - Or.I.0003.4.2019

263

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

263

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

262

Wykaz z dnia 26.10.2018

259

Wykaz z dnia 08.10.2018

258

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

256

Interpelacja - Or.I.0003.6.2019

255

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów

254

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

251

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

250

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

249

Interpelacja - Or.I.0003.16.2019

249

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

248

Wykaz z dnia 26.03.2019

248

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

247

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

244

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

244

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

244

Wykaz z dnia 07.08.2019

243

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

242

Interpelacja - Or.I.0003.20.2019

241

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów

239

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku

239

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

237

Interpelacja - Or.I.0003.7.2019

237

Interpelacja - Or.I.0003.8.2019

237

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

235

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok

235

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

232

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

231

Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

230

Interpelacja - Or.I.0003.11.2019

228

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

228

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

227

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

226

Interpelacja - Or.I.0003.9.2019

224

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

223

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka

222

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

222

Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

222

Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice

222

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

221

Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

221

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

221

Interpelacja - Or.I.0003.12.2019

219

Interpelacja - Or.I.0003.14.2019

218

Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów

217

Interpelacja - Or.I.0003.15.2019

217

Wykaz z dnia 23.07.2019

216

Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów

215

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020

214

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

214

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

211

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

210

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

209

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

209

Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów

208

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

208

Interpelacja - Or.I.0003.17.2019

208

Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów

206

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

205

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

205

Interpelacja - Or.I.0003.13.2019

205

Wykaz z dnia 10.07.2019

205

Wykaz z dnia 13.09.2019

204

Wykaz z dnia 24.10.2019

204

Bilans łączny za 2018 rok

204

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

203

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

203

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

200

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

200

Informacje ogólne

198

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

198

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów

197

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

197

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

196

Interpelacja - Or.I.0003.19.2019

196

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

195

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów

193

Wykaz z dnia 29.08.2019

193

Interpelacja - Or.I.0003.18.2019

193

Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów

191

Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

189

Wykaz z dnia 09.07.2019

189

Pomoc publiczna

188

Bilans

187

Polowania zbiorowe

185

Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo

180

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku

179

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

178

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz

177

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku

175

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

174

Wykaz z dnia 11.10.2019

173

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

173

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV

172

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

171

Wykaz z dnia 03.12.2019

171

Wykaz z dnia 19.12.2019

171

Interpelacja - Or.I.0003.21.2019

170

Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV

170

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

169

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żydowo działka nr 216

169

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

168

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15.0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej murowanej, obr. Gołogóra

168

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów

167

Wykaz z dnia 24.09.2019

167

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

164

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

164

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

163

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku

163

Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok

163

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

161

Wykaz z dnia 15.01.2020

160

Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina

160

Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów

158

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

158

Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych

156

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową, termomodernizacja na działce nr 145, obr. ewid. 4 Miasta Polanów

156

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów

154

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018

154

Postanowienie nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

152

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

152

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

152

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

149

Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów

148

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

146

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

146

Wykaz z dnia 19.12.2019

146

Postępowania w sprawie odpadów

146

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

144

Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów

144

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

141

Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie o długości około 800 metrów i szerokości od 4,5 do 5 m

141

Interpelacja - Or.II.0003.4.2020

140

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

140

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie o długości około 290 metrów i szerokości 4,5 metra”

139

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku

138

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów

138

Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.

138

Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy u1. Wolności w Polanowie

137

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

137

Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją

136

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

136

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

136

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

136

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

135

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów

134

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy

134

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

132

Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

132

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór

131

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

131

Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo, polegającej na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku Dunowo i Piła Krzewina w kierunku Żydowo Kierzkowo

130

Interpelacja - Or.II.0003.2.2020

130

Interpelacja - Or.I.0003.1.2020

129

Interpelacja - Or.II.0003.3.2020

129

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

128

Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Polanowie o długości 350 metrów i szerokości od 3,5 do 5,8 m

127

Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.

126

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego

125

Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.

125

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

124

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

124

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

124

Kalendarz wyborczy

124

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

123

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

123

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

123

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

122

Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.

122

Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.

122

Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

122

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

121

Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 59, obr. 4 m. Polanów

120

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

120

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

119

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

119

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

119

Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału

119

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

118

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego

118

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

117

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego

116

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

116

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

116

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

115

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

115

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów

115

Wykaz z dnia 19.03.2020

115

Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.

115

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

114

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

114

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

114

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

114

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

113

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

113

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

113

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

113

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

111

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

110

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

110

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

110

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

109

Przebudowa drogi w miejscowości Dadzewo (dwa odcinki o długości po 180 m, szerokość jezdni 5 m, jezdnia asfaltowo-betonowa, chodniki o szerokości 1,5 metra

109

Wykaz z dnia 13.03.2020

109

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

108

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

108

Decyzja - pozwolenie wodnoprawne

108

Kalendarz czynności

108

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku

108

Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów

106

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie

106

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.

106

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

105

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

105

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

105

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

104

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 r.

103

Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

103

Interpelacja - Or.II.0003.6.2020

103

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

103

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania

102

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

101

Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.

99

Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019

98

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

98

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku

97

Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018

97

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku

96

Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej 0,4kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Chocimino II nr 30890 oraz Chocimino Przedszkole nr 30304 w m. Chocimino, na działkach nr 5/1, 14, 15/1 obręb ewidencyjny Chocimino, gmina Polanów

95

Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

95

Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

94

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2019r. w sprawie ponownego losowania w komisji wyborczej nr 8

93

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

93

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

93

Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

93

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.

92

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku

92

Uchwała nr XCII.358.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2019 r.

91

Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z warunkami podziału geodezyjnego na działce nr 3/11 obręb ewidencyjny 5 miasta Polanów

90

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

89

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

89

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

89

Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

88

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

88

Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1

88

Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.

87

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku

87

Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.

85

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

85

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

85

Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów

85

Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

84

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

84

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku

83

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

83

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

82

Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.

82

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku

82

Postanowienie nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

81

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW

81

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

81

Protokół nr XV/2019 z XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 października 2019 r.

81

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

81

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

81

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.2019

80

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

80

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

80

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

79

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

78

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

78

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

77

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA - 42696 GKO_POLANOW_KOSCIERNICA4 na działce numer 70/3 obręb ewidencyjny Kościernica gmina Polanów

77

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

77

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

77

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

77

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

76

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

76

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

76

Protokół nr XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 sierpnia 2019 r.

75

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

75

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

75

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

75

Uchwała nr LXXXIII.329.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

74

Protokół nr XII/2019 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r.

74

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

74

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

74

Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy zmianowej do 2 MW planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2,411 oraz 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D obręb Żydowo

73

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

73

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

72

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

72

Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2019 r.

71

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

70

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

69

Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

68

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

68

Obwieszczenie Marszałaka Województwa Zachodniopomorskiego

67

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

67

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń indywidualnych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

66

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

65

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

65

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

65

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

65

Wykaz z dnia 29.04.2020

65

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

64

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

64

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

64

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

64

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

62

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

62

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

61

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

61

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

61

Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania

60

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

59

Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

59

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

58

Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości rolnej na ogrody działkowe w miejscowości Cetuń na działce nr 8/44

58

Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

58

Protokół nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2019 r.

57

Budowa sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupów SN obręb Domachowo, gmina Polanów

57

Usypanie wałów ochronnych dla strzelnicy otwartej, ogólnodostępnej na terenie działki 5/2 obręb ewidencyjny 1 miasta Polanów

57

Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW

57

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

56

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych

55

Wykaz z dnia 08.05.2020

55

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

54

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

53

Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

53

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

52

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

51

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

49

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

49

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych

49

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

48

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem

48

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

48

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

47

Budowa linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr 188 w miejscowości Kania

47

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

47

Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

44

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

44

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

44

Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

44

Protokół nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2019 r.

43

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

43

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

42

Wyjaśnienie PKW

42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

41

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

40

Protokół nr XVII/2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 r.

40

Informacja o ważnych numerach telefonów

40

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

39

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019

39

Wykaz z dnia 18 maja 2020

39

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU

39

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

39

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

39

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.

39

Zawiadomienie

38

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

37

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

37

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

36

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

36

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

36

Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

36

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

35

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

35

Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

35

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

33

Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

33

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

33

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

32

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

31

Budowa stacji transformatorowej słupowej w zamian istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV obręb ewidencyjny Garbno

31

Protokół nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2020 r.

31

Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

31

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

30

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

28

Protokół nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2020 r.

27

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

26

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

23

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

23

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

21

Rozporządzenia Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

20

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z podziałem działki nr 173/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg

18

Budowa linii telekomunikacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe na działce nr ewid. 78, 298/1 obręb Chocimino oraz 303/3 obręb Drzewiany w ramach inwestycji Modrenizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo

9

metadane dokumentu metadane
do góry strony