Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

221137

Urząd Miejski

69743

Rada Miejska

62534

Burmistrz

62030

Skrzynka podawcza

61568

Obwieszczenia, zawiadomienia

33992

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

33854

Katalog usług - poradniki dla interesantów

33520

Nabór na wolne stanowiska

29263

Urząd Miejski w Polanowie

29218

Sołectwa

28678

Gospodarka odpadami

27469

Uchwały Rady Miejskiej

27012

Zagospodarowanie przestrzenne

26721

Środowisko

26624

Gmina Polanów

26467

Budżet Gminy

26147

Kierownictwo Urzędu

25794

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

25258

Organizacje pozarządowe

24685

Godziny pracy

23939

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

23642

Konta bankowe

23614

Program Rodzina 500 plus

23549

Regulamin organizacyjny

23284

Dotacje celowe

23118

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

22683

Statut Gminy Polanów

21983

Oświadczenia majątkowe

18431

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

10801

Bezdomne zwierzęta

10629

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

10223

Konsultacje społeczne

9943

Żydowo

8909

Kościernica

8527

Nacław

8526

Cetuń

8475

Bożenice

8467

Gołogóra

8415

Jacinki

8400

Świerczyna

8356

Krytno

8342

Bukowo

8335

Dadzewo

8317

Domachowo

8314

Garbno

8309

Rzeczyca Wielka

8309

Chocimino

8294

Rekowo

8287

Rosocha

8277

Powidz

8254

Karsinka

8238

Krąg

8236

Wietrzno

8220

Buszyno

8206

Kępiny

8186

Warblewo

8159

Sowinko

8154

Wielin

8154

Wykaz z dnia 08.05.2015

8150

Stary Żelibórz

8110

Wykaz z dnia 25.03.2015

8108

Wykaz z dnia 28.04.2015

8056

Nowy Żelibórz

8045

Wykaz z dnia 25.06.2015

7746

Wykaz z dnia 27.07.2015

7733

Wykaz z dnia 16.07.2015

7727

Wykaz z dnia 18.08.2015

7672

Wykaz z dnia 21.09.2015

7648

Wykaz z dnia 16.10.2015

7634

Wykaz z dnia 16.12.2015

7530

Wykaz z dnia 08.01.2016

7501

Wykaz z dnia 29.12.2015

7453

Wykaz z dnia 22.02.2016

7421

Wykaz z dnia 11.04.2016

7260

Wykaz z dnia 26.04.2016

7256

Podatki i opłaty lokalne

6509

Burmistrz Polanowa

6385

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5576

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5575

Dzierżawa gruntów

5495

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

5485

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5472

Uchwały podatkowe

5432

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5361

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5347

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5345

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5111

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5059

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5055

Wykonanie Budżetu

5037

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5014

Referat Finansowo - Budżetowy

5009

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5009

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4997

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

4963

Informacje ogólne

4950

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

4931

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

4901

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

4813

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4780

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

4762

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4701

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4698

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4670

Skład Rady

4558

Podstawy prawne

4446

Sprawozdawczość

4383

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4323

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4312

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4306

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4301

Wieloletnia prognoza finansowa

4292

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4283

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

4236

Wykaz z dnia 10.05.2016

4230

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4206

Skarbnik Gminy Polanów

4178

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4175

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4174

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4173

Wykaz z dnia 10.08.2016

4163

Wykaz z dnia 25.05.2016

4148

Wykaz z dnia 06.07.2016

4145

Materiały planistyczne

4142

Wykaz z dnia 15.07.2016

4135

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4131

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4114

Podmioty odbierające odpady komunalne

4113

Opłata targowa

4101

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4098

Jednostki organizacyjne Gminy

4079

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4079

Wykaz z dnia 12.12.2016

4066

Wykaz z dnia 14.10.2016

4060

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4060

Wykaz z dnia 02.11.2016

4051

Wykaz z dnia 23.11.2016

4036

Wykaz z dnia 19.09.2016

4028

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4022

Wykaz z dnia 07.12.2016

4020

Sekretarz Gminy Polanów

3956

Z-ca Burmistrza Polanowa

3946

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

3905

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

3899

Wykaz z dnia 14.03.2017

3883

Wykaz z dnia 20.04.2017

3881

Wykaz z dnia 13.03.2017

3869

Wykaz z dnia 27.04.2017

3853

Wykaz z dnia 01.06.2017

3846

Wykaz z dnia 10.05.2017

3827

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

3817

Wykaz z dnia 19.04.2017

3816

Wykaz z dnia 23.06.2017

3766

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3690

Informacje ogólne

3669

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3607

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3574

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3555

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3551

Adres skrytki ePUAP

3529

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3508

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3481

Kadencja 2014-2018

3469

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2018

3358

Komisje Rady

3333

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

3306

Organizacja zgromadzeń

3211

Dyżur Przewodniczącego Rady

3109

Wybory Ławników

2958

Kompetencje Rady Miejskiej

2957

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2889

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

2313

Decyzja o warunkach zabudowy

2301

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2125

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2116

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2070

Budżet Obywatelski

2057

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

1999

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

1992

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

1992

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

1980

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

1952

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

1946

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

1932

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1923

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1836

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1808

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1790

Dokumenty do pobrania

1780

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1754

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1734

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1729

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1727

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1722

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1719

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1704

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1690

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1687

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1680

Dokumenty do pobrania

1484

Skargi i wnioski

1310

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1204

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015

1164

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1095

Oświadczenia majątkowe

915

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 października 2015

894

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

893

Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Polanowa z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

819

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

802

Referendum Ogólnokrajowe - 6 września 2015

775

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

767

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

728

Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

616

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

591

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

563

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

560

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

544

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

536

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

518

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

477

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

469

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

455

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

454

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

454

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)

450

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

428

Uchwały RIO - lata ubiegłe

426

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

420

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

409

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

409

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

401

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

382

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

379

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

374

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

373

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

373

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

371

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

370

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

367

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

366

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

364

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

351

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

349

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

349

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

346

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

342

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

337

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

334

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

332

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

331

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

327

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

327

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

326

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

323

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

317

Zarządzenie Nr 9 /18 Burmistrza Polanowa z dnia 23 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

316

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

311

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

306

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

297

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

288

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

288

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

283

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

281

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

280

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

280

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

280

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

276

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

275

Sygnały alarmowe

273

ePUAP - Katalog spraw

270

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

269

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

267

Pierwsza pomoc

267

Ogłoszenia

261

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

259

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

258

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

256

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

253

Wzór karty ewakuacji

250

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

248

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

247

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

241

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

237

Wykaz z dnia 07.07.2017

237

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

227

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

225

Wykaz z dnia 04.07.2017

224

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

223

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

223

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

216

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

215

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

211

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

210

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

210

Konsultacje społeczne

209

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

207

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

204

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

201

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

200

Wykaz z dnia 17.07.2017

198

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

194

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

192

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

189

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

187

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

181

Procedura

181

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

178

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

169

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

168

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

168

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

166

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

164

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Polanowa z dnia 28 września 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

163

Rejestry

163

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

160

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

159

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

158

Wykaz z dnia 10.01.2018

156

Wykaz z dnia 01.09.2017

156

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

155

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

153

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

153

Wykaz z dnia 09.10.2017

152

Wykaz z dnia 04.12.2017

152

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

151

Wykaz z dnia 22.09.2017

151

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

150

Wykaz z dnia 26.09.2017

149

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

148

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

147

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

147

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

144

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

144

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

140

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

139

Wykaz z dnia 08.09.2017

139

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

135

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

134

Wykaz z dnia 24.10.2017

131

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

130

Wykaz z dnia 18.09.2017

130

Wykaz z dnia 15.11.2017

129

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

126

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

126

Szacowanie szkód łowieckich

122

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

120

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

119

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

119

Porady prawne

119

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

118

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

117

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

116

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

116

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

116

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

115

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

114

Kalendarz wyborczy

114

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

114

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

113

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

112

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

112

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

112

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

110

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

110

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

109

Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

109

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

108

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

108

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

107

Wykaz z dnia 22.11.2016

106

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

105

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

105

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

105

Kalendarz czynności

102

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

102

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

100

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

98

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

97

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

97

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

96

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

95

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

90

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

90

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

89

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

88

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

88

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

87

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych na 2018 rok

87

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

87

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

86

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

85

Nieodpłatna pomoc prawna

84

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

84

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

84

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

84

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

83

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

83

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

80

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

80

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

80

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

80

Wykaz z dnia 06.03.2018

79

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

77

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

77

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

76

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

75

Wykaz z dnia 15.03.2018

75

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

75

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

72

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

72

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

72

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

72

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

71

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

69

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

69

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

68

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

67

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

66

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

66

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

60

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

60

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

59

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

57

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

56

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

52

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

51

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Zarządzenie nr 4/18 Burmistrza Polanowa z dnia 05.01.2018r. ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie”

46

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

44

Wykaz z dnia 17.04.2018

44

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

43

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

36

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

36

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

31

Wykaz z dnia 23.04.2018

27

Wykaz z dnia 11.05.2018

24

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

17

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

12

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

10

Otwarty konursu ofert na 2018r. - wspieranie kultury fizycznej

10

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

8

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

4

metadane dokumentu metadane
do góry strony