Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

227160

Urząd Miejski

69922

Rada Miejska

62610

Burmistrz

62113

Skrzynka podawcza

61597

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

34113

Obwieszczenia, zawiadomienia

34059

Katalog usług - poradniki dla interesantów

33559

Nabór na wolne stanowiska

29325

Urząd Miejski w Polanowie

29300

Sołectwa

28740

Gospodarka odpadami

27517

Uchwały Rady Miejskiej

27177

Zagospodarowanie przestrzenne

26799

Środowisko

26637

Gmina Polanów

26527

Budżet Gminy

26167

Kierownictwo Urzędu

25840

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

25310

Organizacje pozarządowe

24708

Godziny pracy

23955

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

23653

Konta bankowe

23639

Program Rodzina 500 plus

23562

Regulamin organizacyjny

23293

Dotacje celowe

23126

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

22701

Statut Gminy Polanów

22000

Oświadczenia majątkowe

18691

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

10830

Bezdomne zwierzęta

10653

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

10228

Konsultacje społeczne

9953

Żydowo

8930

Nacław

8553

Kościernica

8545

Cetuń

8502

Bożenice

8492

Gołogóra

8426

Jacinki

8416

Świerczyna

8369

Krytno

8364

Bukowo

8352

Dadzewo

8331

Domachowo

8322

Garbno

8321

Rzeczyca Wielka

8321

Chocimino

8311

Rekowo

8297

Rosocha

8286

Powidz

8270

Karsinka

8254

Krąg

8249

Wietrzno

8242

Buszyno

8220

Kępiny

8194

Sowinko

8166

Warblewo

8164

Wielin

8160

Wykaz z dnia 08.05.2015

8152

Stary Żelibórz

8119

Wykaz z dnia 25.03.2015

8111

Nowy Żelibórz

8060

Wykaz z dnia 28.04.2015

8058

Wykaz z dnia 25.06.2015

7748

Wykaz z dnia 27.07.2015

7735

Wykaz z dnia 16.07.2015

7728

Wykaz z dnia 18.08.2015

7675

Wykaz z dnia 21.09.2015

7651

Wykaz z dnia 16.10.2015

7637

Wykaz z dnia 16.12.2015

7531

Wykaz z dnia 08.01.2016

7503

Wykaz z dnia 29.12.2015

7456

Wykaz z dnia 22.02.2016

7424

Wykaz z dnia 11.04.2016

7263

Wykaz z dnia 26.04.2016

7258

Podatki i opłaty lokalne

6536

Burmistrz Polanowa

6446

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5577

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5577

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

5559

Dzierżawa gruntów

5504

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5475

Uchwały podatkowe

5449

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5362

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5357

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5347

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5123

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5061

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5060

Wykonanie Budżetu

5039

Referat Finansowo - Budżetowy

5017

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5016

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5010

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4999

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

4966

Informacje ogólne

4955

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

4944

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

4903

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

4832

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4782

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

4781

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4711

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4702

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4676

Skład Rady

4581

Podstawy prawne

4450

Sprawozdawczość

4385

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4325

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4316

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4313

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4303

Wieloletnia prognoza finansowa

4295

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4286

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

4240

Wykaz z dnia 10.05.2016

4233

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4208

Skarbnik Gminy Polanów

4195

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4183

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4180

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4178

Wykaz z dnia 10.08.2016

4165

Wykaz z dnia 25.05.2016

4150

Wykaz z dnia 06.07.2016

4147

Materiały planistyczne

4144

Wykaz z dnia 15.07.2016

4137

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4133

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4122

Jednostki organizacyjne Gminy

4117

Podmioty odbierające odpady komunalne

4116

Opłata targowa

4106

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4104

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4082

Wykaz z dnia 12.12.2016

4067

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4063

Wykaz z dnia 14.10.2016

4062

Wykaz z dnia 02.11.2016

4053

Wykaz z dnia 23.11.2016

4039

Wykaz z dnia 19.09.2016

4030

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4024

Wykaz z dnia 07.12.2016

4022

Sekretarz Gminy Polanów

3971

Z-ca Burmistrza Polanowa

3963

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

3908

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

3905

Wykaz z dnia 14.03.2017

3885

Wykaz z dnia 20.04.2017

3883

Wykaz z dnia 13.03.2017

3872

Wykaz z dnia 27.04.2017

3856

Wykaz z dnia 01.06.2017

3849

Wykaz z dnia 10.05.2017

3829

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

3826

Wykaz z dnia 19.04.2017

3818

Wykaz z dnia 23.06.2017

3769

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3697

Informacje ogólne

3673

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3610

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3576

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3555

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3553

Adres skrytki ePUAP

3548

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2018

3540

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3520

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3482

Kadencja 2014-2018

3478

Komisje Rady

3337

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

3308

Organizacja zgromadzeń

3212

Dyżur Przewodniczącego Rady

3111

Kompetencje Rady Miejskiej

2960

Wybory Ławników

2959

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2889

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

2320

Decyzja o warunkach zabudowy

2318

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2129

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2127

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2071

Budżet Obywatelski

2070

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2001

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

1994

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

1994

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

1982

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

1954

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

1951

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

1937

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1927

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1838

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1812

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1790

Dokumenty do pobrania

1780

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1763

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1736

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1730

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1730

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1729

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1722

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1706

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1703

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1692

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1683

Dokumenty do pobrania

1484

Skargi i wnioski

1316

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1210

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015

1164

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1095

Oświadczenia majątkowe

933

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 października 2015

894

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

893

Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Polanowa z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

849

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

805

Referendum Ogólnokrajowe - 6 września 2015

775

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

767

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

731

Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

637

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

626

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

566

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

566

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

560

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

537

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

518

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

482

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

471

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

458

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

458

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

455

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)

452

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

430

Uchwały RIO - lata ubiegłe

427

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

422

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

411

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

410

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

404

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

387

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

384

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

379

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

377

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

377

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

375

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

372

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

371

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

371

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

364

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

353

Zarządzenie Nr 9 /18 Burmistrza Polanowa z dnia 23 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

352

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

351

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

350

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

347

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

343

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

340

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

335

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

334

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

334

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

330

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

329

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

328

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

325

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

323

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

312

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

309

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

307

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

292

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

289

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

288

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

283

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

283

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

282

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

282

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

281

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

277

Ogłoszenia

275

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

274

Sygnały alarmowe

274

ePUAP - Katalog spraw

274

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

268

Pierwsza pomoc

268

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

260

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

259

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

257

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

253

Wzór karty ewakuacji

251

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

249

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

248

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

247

Wykaz z dnia 07.07.2017

240

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

237

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

227

Wykaz z dnia 04.07.2017

227

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

226

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

224

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

224

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

217

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

217

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

217

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

214

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

212

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

211

Konsultacje społeczne

211

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

210

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

208

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

202

Wykaz z dnia 17.07.2017

200

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

196

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

195

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

194

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

190

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

188

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

183

Procedura

182

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

175

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Polanowa z dnia 28 września 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

172

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

171

Rejestry

171

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

169

Szacowanie szkód łowieckich

168

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

168

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

166

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

165

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

161

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

159

Wykaz z dnia 10.01.2018

158

Wykaz z dnia 01.09.2017

158

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

156

Wykaz z dnia 04.12.2017

156

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

154

Wykaz z dnia 22.09.2017

154

Wykaz z dnia 09.10.2017

154

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

153

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

153

Wykaz z dnia 26.09.2017

152

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

151

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

149

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

149

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

148

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

146

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

145

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

141

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

141

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

141

Wykaz z dnia 08.09.2017

141

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

135

Wykaz z dnia 24.10.2017

134

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

132

Wykaz z dnia 18.09.2017

132

Wykaz z dnia 15.11.2017

131

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

130

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

128

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

126

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

126

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

124

Porady prawne

124

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

119

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

119

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

119

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

119

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

118

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

118

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

117

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

116

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

115

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

115

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

114

Kalendarz wyborczy

114

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

112

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

112

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

111

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

111

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

111

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

110

Wykaz z dnia 22.11.2016

109

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

108

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

107

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

107

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

106

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

105

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

104

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

103

Kalendarz czynności

102

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

101

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

100

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

97

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych na 2018 rok

96

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

96

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

96

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

93

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

93

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

91

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

90

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

90

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

89

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

88

Nieodpłatna pomoc prawna

87

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

87

Wykaz z dnia 06.03.2018

85

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

85

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

85

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

84

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

84

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

84

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

83

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

81

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

81

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

81

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

80

Wykaz z dnia 15.03.2018

79

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

78

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

78

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

78

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

77

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

76

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

73

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

72

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

72

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

72

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

71

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

69

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

69

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

68

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

68

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

67

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

66

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

61

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

60

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

60

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

58

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

57

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

52

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

51

Zarządzenie nr 4/18 Burmistrza Polanowa z dnia 05.01.2018r. ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie”

49

Wykaz z dnia 11.05.2018

49

Wykaz z dnia 17.04.2018

48

Ochrona danych osobowych

48

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

45

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

44

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

39

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

37

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

36

Wykaz z dnia 23.04.2018

36

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

31

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

20

Otwarty konursu ofert na 2018r. - wspieranie kultury fizycznej

20

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

11

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

10

Pozwolenia wodnoprawne

6

Wykaz z dnia 15.06.2018

6

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

5

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

5

metadane dokumentu metadane
do góry strony