Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

285257

Urząd Miejski

73467

Rada Miejska

65047

Burmistrz

64127

Skrzynka podawcza

62712

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

37751

Obwieszczenia, zawiadomienia

35881

Katalog usług - poradniki dla interesantów

35470

Uchwały Rady Miejskiej

35366

Nabór na wolne stanowiska

31178

Urząd Miejski w Polanowie

30867

Sołectwa

30011

Gospodarka odpadami

29587

Zagospodarowanie przestrzenne

28260

Budżet Gminy

28007

Gmina Polanów

27846

Środowisko

27486

Kierownictwo Urzędu

27196

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

26404

Organizacje pozarządowe

25397

Godziny pracy Urzędu

24788

Konta bankowe

24424

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

24149

Program Rodzina 500 plus

24088

Regulamin organizacyjny

24055

Dotacje celowe

23658

Statut Gminy Polanów

23500

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

23341

Oświadczenia majątkowe

22571

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

11289

Bezdomne zwierzęta

11282

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

10623

Konsultacje społeczne

10423

Kościernica

9618

Żydowo

9219

Nacław

8917

Bożenice

8779

Cetuń

8771

Jacinki

8690

Gołogóra

8668

Krytno

8643

Bukowo

8628

Świerczyna

8619

Rzeczyca Wielka

8566

Garbno

8558

Dadzewo

8537

Chocimino

8534

Domachowo

8520

Rekowo

8516

Rosocha

8501

Krąg

8490

Wietrzno

8465

Buszyno

8449

Karsinka

8444

Powidz

8433

Kępiny

8390

Sowinko

8388

Wielin

8327

Warblewo

8301

Stary Żelibórz

8262

Nowy Żelibórz

8259

Wykaz z dnia 08.05.2015

8223

Wykaz z dnia 25.03.2015

8193

Wykaz z dnia 28.04.2015

8129

Wykaz z dnia 27.07.2015

7806

Wykaz z dnia 25.06.2015

7801

Wykaz z dnia 16.07.2015

7793

Wykaz z dnia 18.08.2015

7738

Wykaz z dnia 21.09.2015

7714

Wykaz z dnia 16.10.2015

7713

Wykaz z dnia 16.12.2015

7598

Wykaz z dnia 08.01.2016

7557

Wykaz z dnia 29.12.2015

7515

Wykaz z dnia 22.02.2016

7479

Burmistrz Polanowa

7470

Wykaz z dnia 11.04.2016

7322

Wykaz z dnia 26.04.2016

7316

Podatki i opłaty lokalne

6964

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

6388

Uchwały podatkowe

5771

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5685

Dzierżawa gruntów

5653

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5646

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5548

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5456

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5445

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5425

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5404

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

5311

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5265

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

5195

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5143

Wykonanie Budżetu

5136

Skład Rady

5135

Informacje ogólne

5133

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5123

Referat Finansowo - Budżetowy

5115

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5069

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5067

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

5056

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

5052

Jednostki organizacyjne Gminy

5017

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

4984

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4948

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4843

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4837

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4775

Wybory

4685

Skarbnik Gminy Polanów

4617

Podstawy prawne

4571

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4506

Sprawozdawczość

4489

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4423

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4393

Wieloletnia prognoza finansowa

4372

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4368

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4358

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4356

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

4330

Z-ca Burmistrza Polanowa

4325

Wykaz z dnia 10.05.2016

4295

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4293

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4292

Sekretarz Gminy Polanów

4269

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4264

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4263

Materiały planistyczne

4233

Podmioty odbierające odpady komunalne

4232

Wykaz z dnia 10.08.2016

4220

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4211

Wykaz z dnia 06.07.2016

4207

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4207

Wykaz z dnia 25.05.2016

4202

Opłata targowa

4195

Wykaz z dnia 15.07.2016

4191

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4171

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4166

Wykaz z dnia 12.12.2016

4136

Wykaz z dnia 14.10.2016

4114

Wykaz z dnia 02.11.2016

4108

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4099

Wykaz z dnia 23.11.2016

4089

Wykaz z dnia 19.09.2016

4088

Wykaz z dnia 07.12.2016

4077

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

3989

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

3973

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

3964

Wykaz z dnia 14.03.2017

3936

Wykaz z dnia 20.04.2017

3935

Wykaz z dnia 13.03.2017

3934

Wykaz z dnia 27.04.2017

3916

Adres skrytki ePUAP

3915

Wykaz z dnia 01.06.2017

3909

Wykaz z dnia 10.05.2017

3889

Wykaz z dnia 19.04.2017

3881

Wykaz z dnia 23.06.2017

3825

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3788

Informacje ogólne

3757

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3694

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3673

Kadencja 2014-2018

3667

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3640

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3617

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3607

Komisje Rady

3550

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3546

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

3425

Organizacja zgromadzeń

3264

Dyżur Przewodniczącego Rady

3227

Wybory Ławników

3082

Kompetencje Rady Miejskiej

3073

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019

3040

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2939

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

2599

Decyzja o warunkach zabudowy

2592

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2452

Budżet Obywatelski

2229

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2184

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2147

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2083

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2045

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2044

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

2039

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

2036

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

2006

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

2006

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

1993

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1923

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1910

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1891

Dokumenty do pobrania

1835

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1835

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1820

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1819

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1818

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1818

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1797

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1789

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1788

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1772

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1747

Transmisje Sesji Rady Miejskiej

1566

Dokumenty do pobrania

1533

Skargi i wnioski

1444

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1276

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

1255

Oświadczenia majątkowe

1204

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1109

Ogłoszenia

988

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

944

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

919

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

909

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

892

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

857

Szacowanie szkód łowieckich

854

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

828

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

817

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

783

Sesje Rady Miejskiej

707

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

669

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

653

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

613

Rejestry

608

Zarządzenie Nr 1/19 Burmistrza Polanowa z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

605

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

597

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

560

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

528

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

527

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

526

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

526

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

521

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

517

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)

515

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

514

Porady prawne

509

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

483

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

472

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

471

Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miejskiej

471

Uchwały RIO - lata ubiegłe

468

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

467

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

458

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

456

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

451

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

447

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

444

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

442

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

439

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

434

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

420

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

413

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

411

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

407

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

406

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

398

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

391

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

390

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

386

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

385

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

384

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

383

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

382

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

382

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

378

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

374

ePUAP - Katalog spraw

371

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

371

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

368

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

365

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

361

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

342

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

335

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

335

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

335

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

334

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

328

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

321

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

320

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

319

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

315

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

311

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

308

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

306

Sygnały alarmowe

302

Wykaz z dnia 07.07.2017

301

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

301

Pierwsza pomoc

297

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

293

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

293

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

291

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

290

Wykaz z dnia 04.07.2017

289

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

286

Wzór karty ewakuacji

283

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

281

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

279

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

278

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

274

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

273

Konsultacje społeczne

271

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Polanowa z dnia 28 września 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

267

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

263

Kadencja 2018-2023

261

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

260

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

259

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

258

Wykaz z dnia 17.07.2017

258

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

244

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

244

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

241

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

239

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

238

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

235

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

233

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

232

Wykaz z dnia 10.01.2018

230

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

229

Wykaz z dnia 01.09.2017

228

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

227

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

227

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

226

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

225

Wykaz z dnia 04.12.2017

225

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

222

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

222

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

220

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

219

Wykaz z dnia 26.09.2017

216

Wykaz z dnia 09.10.2017

216

Wykaz z dnia 22.09.2017

214

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

211

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

209

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

209

Nieodpłatna pomoc prawna

208

Procedura

208

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

206

Wykaz z dnia 15.11.2017

200

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

199

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

197

Wykaz z dnia 08.09.2017

197

Wykaz z dnia 18.09.2017

196

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

195

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

194

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

194

Wykaz z dnia 24.10.2017

192

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

191

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

188

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

183

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

182

Skład Rady

181

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie

177

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

176

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

176

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

175

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

172

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

172

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

170

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

170

Wykaz z dnia 22.11.2016

168

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

167

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

164

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

163

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

162

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

160

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

160

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

157

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

156

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

154

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

153

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

153

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

152

Wykaz z dnia 06.03.2018

151

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

150

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

150

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

149

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

148

Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Polanowa z dnia 19 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

148

Wykaz z dnia 11.05.2018

146

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

145

Wykaz z dnia 15.03.2018

141

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

141

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

139

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

138

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

138

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

137

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

134

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

133

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13

133

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

132

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

132

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

131

Komisje Rady

130

Interpelacja - Or.I.0003.1.2019

130

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

127

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

126

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

126

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

124

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

124

Wykaz z dnia 17.04.2018

121

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

121

Wykaz z dnia 15.06.2018

119

Wykaz z dnia 23.04.2018

118

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

117

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

117

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

116

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

116

Wykaz z dnia 23.07.2018

114

Kalendarz wyborczy

114

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

113

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

112

Wykaz z dnia 21.09.2018

112

Wykaz z dnia 04.12.2018

112

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

112

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

111

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

111

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

109

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

107

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

106

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

106

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

105

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

105

Wykaz z dnia 29.01.2019

104

Kalendarz czynności

104

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

102

Pozwolenia wodnoprawne

101

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

101

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

99

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

98

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

97

Wykaz z dnia 26.10.2018

96

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

96

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

95

Wykaz z dnia 01.10.2018

91

Wykaz z dnia 08.10.2018

90

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

90

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

89

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

89

Dyżur Przewodniczącego Rady

87

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

86

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

84

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

83

Wykaz z dnia 28.01.2019

83

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

83

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

82

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

80

Interpelacja - Or.I.0003.2.2019

78

Akty prawa miejscowego

78

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

73

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

73

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

73

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

73

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

72

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

72

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

72

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

72

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

71

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

70

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

70

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej

69

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

69

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

68

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

67

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

66

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

66

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

63

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

62

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów

62

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

60

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

60

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

57

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

57

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka

57

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

54

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

54

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

52

Interpelacja - Or.I.0003.3.2019

52

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

51

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

50

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

49

Wybory do Parlamentu Europejskiego

49

Interpelacja - GM.I.7234.14.2019

48

Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów

47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

47

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej

46

Interpelacja - Or.I.0003.4.2019

46

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

45

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

45

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej

44

Wykaz z dnia 26.03.2019

41

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

40

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

38

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

37

Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.

37

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2019

37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

37

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

35

Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów

35

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

34

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

33

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy

33

Interpelacja - Or.I.0003.6.2019

33

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

32

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

32

Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

31

Wykaz z dnia 09.04.2019

31

Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

30

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego

30

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

29

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

29

Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.

29

Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów

29

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

28

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego

28

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

28

Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.

28

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

28

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

27

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów

27

Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

26

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

25

Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

24

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego

23

Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW

23

Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.

23

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie

22

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

21

Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

20

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

19

Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.

19

Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice

19

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

18

Interpelacja - Or.I.0003.7.2019

18

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

17

Interpelacja - Or.I.0003.10.2019

17

Wykaz ofert, które wpłynęły z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019 r.

16

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

15

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

14

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

14

Decyzja - pozwolenie wodnoprawne

12

Wyjaśnienie PKW

12

Interpelacja - Or.I.0003.8.2019

12

Interpelacja - Or.I.0003.9.2019

10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

9

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

9

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

9

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

7

Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania

7

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU

6

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych

4

Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

3

metadane dokumentu metadane
do góry strony