Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

257667

Urząd Miejski

71128

Rada Miejska

63476

Burmistrz

62775

Skrzynka podawcza

61870

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

35803

Obwieszczenia, zawiadomienia

34805

Katalog usług - poradniki dla interesantów

33843

Uchwały Rady Miejskiej

31900

Nabór na wolne stanowiska

29895

Urząd Miejski w Polanowie

29792

Sołectwa

29185

Gospodarka odpadami

27838

Zagospodarowanie przestrzenne

27298

Gmina Polanów

26945

Środowisko

26927

Budżet Gminy

26449

Kierownictwo Urzędu

26256

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

25675

Organizacje pozarządowe

24889

Godziny pracy

24146

Konta bankowe

23811

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

23758

Program Rodzina 500 plus

23698

Regulamin organizacyjny

23437

Dotacje celowe

23240

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

22853

Statut Gminy Polanów

22151

Oświadczenia majątkowe

20411

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

11032

Bezdomne zwierzęta

10852

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

10318

Konsultacje społeczne

10082

Żydowo

9096

Nacław

8747

Kościernica

8717

Cetuń

8653

Bożenice

8643

Jacinki

8566

Gołogóra

8549

Bukowo

8504

Świerczyna

8502

Krytno

8501

Dadzewo

8453

Garbno

8453

Rzeczyca Wielka

8446

Rekowo

8429

Domachowo

8428

Chocimino

8426

Rosocha

8404

Krąg

8382

Powidz

8363

Karsinka

8360

Buszyno

8352

Wietrzno

8348

Kępiny

8300

Sowinko

8289

Wielin

8251

Warblewo

8233

Stary Żelibórz

8189

Wykaz z dnia 08.05.2015

8188

Nowy Żelibórz

8172

Wykaz z dnia 25.03.2015

8152

Wykaz z dnia 28.04.2015

8094

Wykaz z dnia 25.06.2015

7779

Wykaz z dnia 27.07.2015

7769

Wykaz z dnia 16.07.2015

7761

Wykaz z dnia 18.08.2015

7706

Wykaz z dnia 21.09.2015

7682

Wykaz z dnia 16.10.2015

7673

Wykaz z dnia 16.12.2015

7565

Wykaz z dnia 08.01.2016

7535

Wykaz z dnia 29.12.2015

7488

Wykaz z dnia 22.02.2016

7453

Wykaz z dnia 11.04.2016

7295

Wykaz z dnia 26.04.2016

7289

Burmistrz Polanowa

6921

Podatki i opłaty lokalne

6656

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

5942

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5623

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5607

Dzierżawa gruntów

5574

Uchwały podatkowe

5546

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5508

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5403

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5390

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5388

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5177

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5169

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5102

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

5097

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5097

Wykonanie Budżetu

5086

Referat Finansowo - Budżetowy

5055

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

5044

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5042

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5037

Informacje ogólne

5034

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

5012

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

4941

Skład Rady

4903

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

4897

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4815

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4769

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4756

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4735

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2018

4722

Podstawy prawne

4517

Jednostki organizacyjne Gminy

4474

Sprawozdawczość

4444

Skarbnik Gminy Polanów

4382

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4363

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4356

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4352

Wieloletnia prognoza finansowa

4343

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4343

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4331

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4323

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

4278

Wykaz z dnia 10.05.2016

4267

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4233

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4229

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4207

Wykaz z dnia 10.08.2016

4195

Materiały planistyczne

4192

Wykaz z dnia 06.07.2016

4182

Wykaz z dnia 25.05.2016

4177

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4169

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4169

Wybory Samorządowe 2018

4168

Wykaz z dnia 15.07.2016

4167

Podmioty odbierające odpady komunalne

4159

Opłata targowa

4150

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4143

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4121

Sekretarz Gminy Polanów

4113

Z-ca Burmistrza Polanowa

4112

Wykaz z dnia 12.12.2016

4099

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4098

Wykaz z dnia 14.10.2016

4092

Wykaz z dnia 02.11.2016

4084

Wykaz z dnia 23.11.2016

4065

Wykaz z dnia 19.09.2016

4060

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4060

Wykaz z dnia 07.12.2016

4050

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

3952

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

3940

Wykaz z dnia 14.03.2017

3913

Wykaz z dnia 20.04.2017

3910

Wykaz z dnia 13.03.2017

3901

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

3894

Wykaz z dnia 27.04.2017

3886

Wykaz z dnia 01.06.2017

3883

Wykaz z dnia 10.05.2017

3860

Wykaz z dnia 19.04.2017

3850

Wykaz z dnia 23.06.2017

3799

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3743

Informacje ogólne

3715

Adres skrytki ePUAP

3659

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3641

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3640

Kadencja 2014-2018

3595

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3583

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3582

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3580

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3521

Komisje Rady

3460

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

3374

Organizacja zgromadzeń

3244

Dyżur Przewodniczącego Rady

3178

Kompetencje Rady Miejskiej

3023

Wybory Ławników

3023

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2917

Decyzja o warunkach zabudowy

2428

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

2426

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2287

Budżet Obywatelski

2165

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2154

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2105

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2041

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2020

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2020

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

2013

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

2005

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

1980

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1964

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

1964

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1866

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1862

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1827

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1802

Dokumenty do pobrania

1801

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1789

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1780

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1765

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1765

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1760

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1759

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1755

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1730

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1714

Dokumenty do pobrania

1512

Skargi i wnioski

1385

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1247

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1098

Oświadczenia majątkowe

1050

Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Polanowa z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

1041

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

906

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

829

Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

803

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

796

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

770

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

756

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

700

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

587

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

584

Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

582

Zarządzenie Nr 9 /18 Burmistrza Polanowa z dnia 23 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

579

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

560

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

548

Ogłoszenia

522

Szacowanie szkód łowieckich

509

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

495

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

492

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

487

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

485

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

477

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)

476

Uchwały RIO - lata ubiegłe

450

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

449

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

447

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

440

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

439

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

429

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

427

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

420

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

418

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

417

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

416

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

411

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

411

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

388

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

386

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

379

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

374

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

371

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

371

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

368

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

362

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

361

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

358

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

358

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

356

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

355

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

351

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

350

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

346

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

344

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

344

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

336

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

323

ePUAP - Katalog spraw

322

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

321

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

317

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

316

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

315

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

302

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

299

Rejestry

297

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

296

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

293

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

291

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

291

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

290

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

287

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie terytorialnej komisji wyborczej

282

Sygnały alarmowe

282

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

280

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

279

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

278

Pierwsza pomoc

275

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

274

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

272

Wykaz z dnia 07.07.2017

272

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

270

Wzór karty ewakuacji

263

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

260

Wykaz z dnia 04.07.2017

260

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

255

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

253

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

252

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

252

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

249

Konsultacje społeczne

245

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

243

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

240

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

235

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

234

Wykaz z dnia 17.07.2017

232

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

231

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

230

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

229

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach Wyborów Samorządowych 2018

228

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

221

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

221

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Polanowa z dnia 28 września 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

219

Porady prawne

219

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

216

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

213

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie oraz godziny dyżurów

209

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

209

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

208

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

206

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

202

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

198

Wykaz z dnia 01.09.2017

196

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

195

Wykaz z dnia 10.01.2018

194

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

192

Wykaz z dnia 04.12.2017

192

Wykaz z dnia 09.10.2017

191

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

190

Procedura

190

Wykaz z dnia 22.09.2017

188

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

186

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

185

Wykaz z dnia 26.09.2017

184

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

184

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

183

Ochrona danych osobowych

182

Wykaz z dnia 08.09.2017

176

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

175

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

175

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

174

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

172

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

171

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

171

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

171

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

169

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

169

Wykaz z dnia 18.09.2017

167

Wykaz z dnia 24.10.2017

167

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

166

Wykaz z dnia 15.11.2017

165

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

164

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie

160

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

157

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

156

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

156

Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

156

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

155

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

154

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

153

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

151

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

151

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

151

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych na 2018 rok

150

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

149

KOMISJE DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

147

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

147

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

145

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie oraz godziny dyżurów

144

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

142

Wykaz z dnia 22.11.2016

141

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

141

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

139

Nieodpłatna pomoc prawna

138

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

138

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

134

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

134

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

134

KOMISJE DS. USTALENIA WYNIKÓW

131

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

130

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

128

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

127

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

126

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

126

Wykaz z dnia 06.03.2018

124

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

124

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

124

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

121

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

121

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

119

Wykaz z dnia 11.05.2018

118

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

118

Wykaz z dnia 15.03.2018

117

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

117

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

116

Kalendarz wyborczy

114

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

113

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

112

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

112

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

111

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

111

Losowanie numerów list dla komitetów wyborczych

108

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

108

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

107

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie

107

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

107

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

106

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

106

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

105

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

105

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

104

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

103

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

102

Kalendarz czynności

102

Druki dla kandydata na radnego

101

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 24 września 2018 r.

99

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

98

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

97

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

96

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

95

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

95

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

94

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

91

Wykaz z dnia 17.04.2018

89

Wykaz z dnia 23.04.2018

89

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

89

Wykaz z dnia 15.06.2018

88

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

87

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

87

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

87

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

85

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

85

Wykaz z dnia 23.07.2018

84

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

84

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

84

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

83

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

83

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

83

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

82

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

80

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

80

Wykaz z dnia 21.09.2018

79

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

79

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

78

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

77

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

77

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

74

Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

74

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

74

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

73

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

72

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

72

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

72

Zarządzenie nr 4/18 Burmistrza Polanowa z dnia 05.01.2018r. ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie”

71

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

71

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

69

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

69

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

68

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

68

Otwarty konursu ofert na 2018r. - wspieranie kultury fizycznej

67

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

67

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

66

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

65

Druki dla wyborcy

65

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

63

Wykaz z dnia 01.10.2018

59

Wykaz z dnia 08.10.2018

57

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

54

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13

54

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

53

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

52

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

52

Pozwolenia wodnoprawne

52

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

52

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

52

Skład i godziny dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu wyborów

51

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

51

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

46

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

43

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Polanów w dniu 21 października 2018 r.

43

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

41

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

41

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

40

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

39

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

37

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

35

Wykaz z dnia 26.10.2018

34

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

33

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. - zakres piłka nożna

33

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

33

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

31

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

29

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

29

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

26

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

25

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

25

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

21

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

21

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

17

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

17

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

17

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

16

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego

16

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

14

Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów

14

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

13

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

13

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

13

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

11

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

9

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

9

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka

9

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie

7

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

6

Budowa linii napowietrzno-kablowej 15 kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

0

metadane dokumentu metadane
do góry strony