Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

310837

Urząd Miejski

75610

Rada Miejska

66293

Burmistrz

65274

Skrzynka podawcza

63452

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

39564

Uchwały Rady Miejskiej

38575

Katalog usług - poradniki dla interesantów

36895

Obwieszczenia, zawiadomienia

36799

Nabór na wolne stanowiska

32217

Urząd Miejski w Polanowie

31946

Gospodarka odpadami

30986

Sołectwa

30576

Budżet Gminy

29338

Zagospodarowanie przestrzenne

28927

Gmina Polanów

28740

Środowisko

28045

Kierownictwo Urzędu

28014

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

27033

Organizacje pozarządowe

25855

Godziny pracy Urzędu

25459

Konta bankowe

25043

Regulamin organizacyjny

24646

Statut Gminy Polanów

24642

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

24559

Program Rodzina 500 plus

24460

Oświadczenia majątkowe

24384

Dotacje celowe

24044

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

23723

Bezdomne zwierzęta

11679

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

11601

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

10941

Konsultacje społeczne

10724

Kościernica

10432

Żydowo

9371

Nacław

9114

Bożenice

8934

Cetuń

8887

Jacinki

8807

Gołogóra

8793

Krytno

8761

Bukowo

8751

Świerczyna

8750

Garbno

8709

Rzeczyca Wielka

8698

Chocimino

8662

Dadzewo

8635

Domachowo

8625

Rekowo

8616

Rosocha

8607

Krąg

8602

Wietrzno

8600

Buszyno

8550

Powidz

8530

Karsinka

8524

Kępiny

8507

Sowinko

8492

Wielin

8437

Warblewo

8388

Nowy Żelibórz

8352

Stary Żelibórz

8352

Wykaz z dnia 08.05.2015

8271

Wykaz z dnia 25.03.2015

8252

Wykaz z dnia 28.04.2015

8168

Wykaz z dnia 27.07.2015

7852

Wykaz z dnia 25.06.2015

7839

Wykaz z dnia 16.07.2015

7837

Burmistrz Polanowa

7818

Wykaz z dnia 18.08.2015

7783

Wykaz z dnia 16.10.2015

7761

Wykaz z dnia 21.09.2015

7756

Wykaz z dnia 16.12.2015

7646

Wykaz z dnia 08.01.2016

7600

Wykaz z dnia 29.12.2015

7560

Wykaz z dnia 22.02.2016

7522

Wykaz z dnia 11.04.2016

7362

Wykaz z dnia 26.04.2016

7357

Podatki i opłaty lokalne

7176

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

6867

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019

6009

Uchwały podatkowe

5919

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5746

Dzierżawa gruntów

5745

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5687

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5611

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5574

Jednostki organizacyjne Gminy

5557

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5526

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

5523

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5515

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5468

Wybory

5384

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5367

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

5276

Skład Rady

5275

Informacje ogólne

5240

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

5212

Referat Finansowo - Budżetowy

5207

Wykonanie Budżetu

5204

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5194

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5165

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

5112

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5110

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5108

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5105

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

5031

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4921

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4896

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4836

Skarbnik Gminy Polanów

4789

Podstawy prawne

4642

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4620

Sprawozdawczość

4560

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4496

Z-ca Burmistrza Polanowa

4456

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4440

Wieloletnia prognoza finansowa

4420

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4420

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4409

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4404

Sekretarz Gminy Polanów

4389

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4386

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4356

Wykaz z dnia 10.05.2016

4330

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4316

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4310

Podmioty odbierające odpady komunalne

4289

Materiały planistyczne

4281

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4272

Wykaz z dnia 10.08.2016

4262

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4256

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4254

Opłata targowa

4251

Wykaz z dnia 06.07.2016

4244

Wykaz z dnia 25.05.2016

4240

Wykaz z dnia 15.07.2016

4238

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4230

Wykaz z dnia 12.12.2016

4177

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4162

Wykaz z dnia 14.10.2016

4156

Wykaz z dnia 02.11.2016

4146

Wykaz z dnia 19.09.2016

4137

Wykaz z dnia 23.11.2016

4131

Wykaz z dnia 07.12.2016

4122

Adres skrytki ePUAP

4093

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

4042

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

4035

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

4034

Wykaz z dnia 20.04.2017

3980

Wykaz z dnia 13.03.2017

3978

Wykaz z dnia 14.03.2017

3976

Wykaz z dnia 27.04.2017

3964

Wykaz z dnia 01.06.2017

3955

Wykaz z dnia 10.05.2017

3931

Wykaz z dnia 19.04.2017

3921

Wykaz z dnia 23.06.2017

3864

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3858

Informacje ogólne

3812

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3761

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3731

Kadencja 2014-2018

3731

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3716

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3690

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3665

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3608

Komisje Rady

3603

Organizacja zgromadzeń

3319

Dyżur Przewodniczącego Rady

3271

Wybory Ławników

3164

Kompetencje Rady Miejskiej

3135

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2964

Transmisje Sesji Rady Miejskiej

2847

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

2752

Decyzja o warunkach zabudowy

2746

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2630

Budżet Obywatelski

2287

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2224

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2204

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2136

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

2095

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2094

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2092

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

2081

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

2068

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

2050

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

2041

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

2030

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

2027

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1975

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1938

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1925

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1916

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1906

Dokumenty do pobrania

1902

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1891

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1851

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1847

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1840

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1838

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1828

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1792

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

1620

Dokumenty do pobrania

1578

Skargi i wnioski

1525

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

1517

Ogłoszenia

1480

Oświadczenia majątkowe

1342

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1331

Szacowanie szkód łowieckich

1198

Sesje Rady Miejskiej

1129

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1123

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

1068

Rejestry

932

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

929

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

913

Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miejskiej

906

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

888

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

875

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

848

Zarządzenie Nr 1/19 Burmistrza Polanowa z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

829

Porady prawne

826

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

799

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

762

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

756

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

737

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

711

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

660

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

577

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

573

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

569

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

565

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

563

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

555

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

547

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)

542

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

542

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

521

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

511

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

505

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

504

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

501

Uchwały RIO - lata ubiegłe

497

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

490

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

490

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

487

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

484

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

469

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

468

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

460

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

451

Kadencja 2018-2023

444

Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Polanowa z dnia 19 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

431

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

430

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

429

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

427

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

419

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

419

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

417

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

416

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

415

ePUAP - Katalog spraw

415

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

415

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

412

Akty prawa miejscowego

410

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

409

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

409

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

408

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

406

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

405

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

404

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

403

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

398

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

396

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

386

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

384

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

382

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

373

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

367

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

365

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

363

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

360

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

358

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

357

Wykaz z dnia 07.07.2017

350

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

346

Sygnały alarmowe

343

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

340

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

340

Pierwsza pomoc

339

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

336

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

333

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

332

Konsultacje społeczne

332

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

332

Wykaz z dnia 04.07.2017

330

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

330

Wzór karty ewakuacji

321

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

321

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

318

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

310

Skład Rady

310

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

309

Nieodpłatna pomoc prawna

306

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

306

Wykaz z dnia 17.07.2017

303

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

300

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

293

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

292

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

291

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

286

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

285

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

283

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

283

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

281

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

279

Wykaz z dnia 10.01.2018

277

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

274

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

272

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

271

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

271

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

271

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

268

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

267

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

266

Wykaz z dnia 04.12.2017

264

Wykaz z dnia 01.09.2017

263

Wykaz z dnia 09.10.2017

263

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie

260

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

259

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

259

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

258

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

258

Wykaz z dnia 26.09.2017

258

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

253

Wykaz z dnia 22.09.2017

251

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

249

Interpelacja - Or.I.0003.1.2019

246

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

245

Procedura

244

Wykaz z dnia 18.09.2017

243

Wykaz z dnia 15.11.2017

243

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

242

Komisje Rady

239

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

238

Wykaz z dnia 24.10.2017

238

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

237

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

236

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

236

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13

232

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

231

Wykaz z dnia 08.09.2017

230

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

227

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

218

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

217

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

216

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

215

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

215

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

214

Wykaz z dnia 22.11.2016

214

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

214

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

213

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

213

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

212

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

206

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

205

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

203

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

199

Wykaz z dnia 06.03.2018

198

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

197

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

196

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

195

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

195

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

194

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

192

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

192

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

190

Wykaz z dnia 11.05.2018

187

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

185

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

185

Wykaz z dnia 15.03.2018

179

Interpelacja - Or.I.0003.2.2019

174

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

171

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

170

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

168

Wykaz z dnia 09.04.2019

168

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

166

Wykaz z dnia 17.04.2018

165

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

165

Wykaz z dnia 23.04.2018

164

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

163

Wykaz z dnia 15.06.2018

161

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

159

Wykaz z dnia 21.09.2018

159

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

158

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

158

Wykaz z dnia 04.12.2018

157

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

157

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

155

Wykaz z dnia 29.01.2019

155

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

155

Wykaz z dnia 23.07.2018

154

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej

154

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

154

Pozwolenia wodnoprawne

152

Dyżur Przewodniczącego Rady

152

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

152

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

149

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

147

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

146

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

145

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

142

Wykaz z dnia 26.10.2018

140

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

140

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

139

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

139

Wykaz z dnia 28.01.2019

138

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

137

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

137

Wykaz z dnia 08.10.2018

136

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

135

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

134

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

131

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

131

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

130

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

130

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

129

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

129

Wykaz z dnia 01.10.2018

128

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

128

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

127

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

127

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

126

Interpelacja - Or.I.0003.3.2019

125

Interpelacja - Or.I.0003.4.2019

124

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

124

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

122

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

121

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

119

Interpelacja - GM.I.7234.14.2019

119

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

116

Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej

116

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

115

Wykaz z dnia 26.03.2019

115

Kalendarz wyborczy

115

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

115

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

114

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

113

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

111

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej

111

Burmistrza Polanowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowie

110

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

110

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów

108

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

107

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

107

Interpelacja - Or.I.0003.6.2019

107

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

106

Kalendarz czynności

104

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2019

102

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

102

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

101

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Interpelacja - Or.I.0003.10.2019

101

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka

99

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

97

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

92

Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów

90

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

90

Wykaz ofert, które wpłynęły z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019 r.

89

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

89

Interpelacja - Or.I.0003.9.2019

89

Interpelacja - Or.I.0003.11.2019

89

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

87

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku

87

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

86

Interpelacja - Or.I.0003.7.2019

85

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

85

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

85

Interpelacja - Or.I.0003.8.2019

84

Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo

84

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

82

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

82

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

82

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

81

Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów

81

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

81

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

80

Burmistrza Polanowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie

78

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

78

Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów

78

Interpelacja - Or.I.0003.15.2019

77

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

76

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

76

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

76

Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice

74

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

73

Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

73

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

73

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

73

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

73

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

73

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

72

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

72

Pomoc publiczna

72

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

71

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

70

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

70

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

70

Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

68

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego

68

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

68

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

68

Interpelacja - Or.I.0003.16.2019

68

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

67

Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.

66

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

66

Wykaz z dnia 10.07.2019

66

Wykaz z dnia 07.08.2019

65

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

65

Bilans łączny za 2018 rok

65

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy

64

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

64

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

63

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego

63

Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.

63

Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów

62

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

60

Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.

60

Interpelacja - Or.I.0003.14.2019

60

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok

60

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

59

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018

59

Wykaz z dnia 23.07.2019

58

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

58

Wykaz z dnia 09.07.2019

58

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019

57

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

57

Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.

57

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

57

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku

56

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

55

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

55

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

54

Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.

54

Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.

54

Interpelacja - Or.I.0003.12.2019

54

Interpelacja - Or.I.0003.13.2019

54

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

53

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie

53

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

53

Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

53

Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów

53

Interpelacja - Or.I.0003.20.2019

53

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór

52

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

52

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

52

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

52

Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

51

Decyzja - pozwolenie wodnoprawne

51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

51

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów

50

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

50

Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału

50

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego

49

Bilans

49

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

48

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

48

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

48

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

48

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

48

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

47

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku

47

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

47

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

46

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

45

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

45

Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW

45

Interpelacja - Or.I.0003.17.2019

45

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

44

Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok

44

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

41

Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania

41

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

41

Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

40

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku

40

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

40

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania

38

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

38

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych

38

Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów

38

Interpelacja - Or.I.0003.18.2019

38

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

36

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz

36

Wykaz z dnia 29.08.2019

35

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

35

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

35

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

34

Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów

34

Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1

34

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

33

Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018

33

Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV

33

Wyjaśnienie PKW

32

Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.

32

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

32

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV

32

Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów

31

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

31

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku

31

Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

31

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.

30

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku

30

Postępowania w sprawie odpadów

30

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU

29

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

29

Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina

29

Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo

29

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

28

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.

28

Interpelacja - Or.I.0003.19.2019

28

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27

Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

27

Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

27

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku

27

Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

27

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów

26

Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

26

Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019

25

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku

25

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

24

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów

23

Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

23

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku

23

Informacja o ważnych numerach telefonów

23

Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych

22

Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

22

Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.

21

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

20

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

20

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

20

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

19

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

19

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

19

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku

19

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.2019

18

Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.

18

Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.

18

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

18

Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

17

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

17

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

17

Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

17

Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów

17

Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów

13

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

12

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów

10

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

10

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

10

Obwieszczeznie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

9

Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

8

Polowania zbiorowe

6

Wykaz z dnia 13.09.2019

6

metadane dokumentu metadane
do góry strony