Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

375167

Urząd Miejski

80351

Rada Miejska

68883

Burmistrz

67387

Skrzynka podawcza

65186

Uchwały Rady Miejskiej

47321

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

44130

Katalog usług - poradniki dla interesantów

40266

Obwieszczenia, zawiadomienia

38369

Gospodarka odpadami

34848

Nabór na wolne stanowiska

34450

Urząd Miejski w Polanowie

33698

Budżet Gminy

32206

Sołectwa

31427

Oświadczenia majątkowe

31196

Zagospodarowanie przestrzenne

30299

Gmina Polanów

30144

Kierownictwo Urzędu

28995

Środowisko

28994

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

27801

Statut Gminy Polanów

27068

Organizacje pozarządowe

26556

Godziny pracy Urzędu

26173

Konta bankowe

25901

Regulamin organizacyjny

25240

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

25003

Program Rodzina 500 plus

24928

Dotacje celowe

24510

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

24052

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

13021

Bezdomne zwierzęta

12316

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

11263

Konsultacje społeczne

11110

Kościernica

10854

Żydowo

9735

Nacław

9586

Bożenice

9330

Cetuń

9241

Jacinki

9217

Gołogóra

9158

Bukowo

9116

Krytno

9112

Garbno

9098

Świerczyna

9078

Rzeczyca Wielka

9054

Chocimino

9003

Krąg

8994

Rosocha

8974

Burmistrz Polanowa

8959

Domachowo

8956

Dadzewo

8951

Rekowo

8944

Wietrzno

8938

Buszyno

8901

Karsinka

8861

Kępiny

8840

Powidz

8838

Wielin

8827

Sowinko

8822

Nowy Żelibórz

8662

Warblewo

8659

Stary Żelibórz

8634

Wykaz z dnia 25.03.2015

8511

Wykaz z dnia 08.05.2015

8475

Wykaz z dnia 28.04.2015

8387

Podatki i opłaty lokalne

8222

Wykaz z dnia 27.07.2015

8109

Wykaz z dnia 25.06.2015

8029

Wykaz z dnia 16.07.2015

8028

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

8019

Wykaz z dnia 16.10.2015

8001

Wykaz z dnia 18.08.2015

7999

Wykaz z dnia 21.09.2015

7965

Wykaz z dnia 16.12.2015

7891

Wykaz z dnia 08.01.2016

7810

Wykaz z dnia 29.12.2015

7759

Wykaz z dnia 22.02.2016

7727

Wykaz z dnia 26.04.2016

7560

Wykaz z dnia 11.04.2016

7558

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

7131

Uchwały podatkowe

6557

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6555

Jednostki organizacyjne Gminy

6301

Informacje ogólne

6214

Dzierżawa gruntów

6156

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

6145

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

6004

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5930

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5911

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5851

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5795

Skład Rady

5783

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

5778

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5775

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

5754

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5688

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

5678

Referat Finansowo - Budżetowy

5506

Wykonanie Budżetu

5475

Podstawy prawne

5433

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5432

Skarbnik Gminy Polanów

5404

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

5398

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5362

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5308

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5296

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

5284

Sprawozdawczość

5268

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

5247

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

5116

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

5114

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

5079

Z-ca Burmistrza Polanowa

5015

Sekretarz Gminy Polanów

4913

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4872

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4786

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4766

Podmioty odbierające odpady komunalne

4671

Wieloletnia prognoza finansowa

4648

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4630

Adres skrytki ePUAP

4616

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4616

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4609

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4594

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4576

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4575

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4564

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4558

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4547

Opłata targowa

4538

Wykaz z dnia 10.05.2016

4530

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4513

Materiały planistyczne

4507

Transmisje Sesji Rady Miejskiej

4490

Wykaz z dnia 10.08.2016

4481

Wykaz z dnia 25.05.2016

4458

Wykaz z dnia 15.07.2016

4435

Wykaz z dnia 06.07.2016

4428

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4418

Wykaz z dnia 12.12.2016

4385

Wykaz z dnia 14.10.2016

4369

Wykaz z dnia 02.11.2016

4354

Wykaz z dnia 19.09.2016

4337

Wykaz z dnia 23.11.2016

4325

Wykaz z dnia 07.12.2016

4320

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

4302

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

4283

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

4277

Wykaz z dnia 20.04.2017

4188

Wykaz z dnia 14.03.2017

4177

Wykaz z dnia 13.03.2017

4171

Wykaz z dnia 27.04.2017

4164

Wykaz z dnia 01.06.2017

4153

Wykaz z dnia 10.05.2017

4141

Wykaz z dnia 19.04.2017

4118

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

4117

Wykaz z dnia 23.06.2017

4077

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

4030

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

4019

Informacje ogólne

4006

Kadencja 2014-2018

3990

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3924

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3882

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3870

Komisje Rady

3857

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3779

Organizacja zgromadzeń

3510

Dyżur Przewodniczącego Rady

3477

Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miejskiej

3434

Kompetencje Rady Miejskiej

3380

Decyzja o warunkach zabudowy

3310

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

3274

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

3191

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

3037

Budżet Obywatelski

2532

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

2499

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2441

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2421

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2370

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

2320

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2294

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2293

Dokumenty do pobrania

2285

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

2279

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

2277

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

2254

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

2246

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

2231

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2221

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

2220

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

2183

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

2171

Sesje Rady Miejskiej

2165

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

2131

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2119

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

2100

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

2090

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

2089

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

2069

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

2001

Skargi i wnioski

1938

Dokumenty do pobrania

1766

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

1721

Szacowanie szkód łowieckich

1703

Oświadczenia majątkowe

1667

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

1633

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

1609

Akty prawa miejscowego

1563

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1561

Rejestry

1320

Porady prawne

1304

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

1208

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1150

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

1125

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

1091

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1043

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

1023

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

995

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

987

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

974

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

920

Kadencja 2018-2023

894

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

881

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

840

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

835

Skład Rady

833

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

822

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

819

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

798

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

784

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

773

Nieodpłatna pomoc prawna

733

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

725

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

715

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 1210)

710

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

708

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

696

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

692

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

689

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

674

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

673

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

672

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

662

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

651

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

647

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

637

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej

633

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

629

Uchwały RIO - lata ubiegłe

628

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

626

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

622

ePUAP - Katalog spraw

622

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

617

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

611

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

603

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

602

Nieczystości ciekłe

599

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

593

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

591

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

590

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

589

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

579

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

578

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

578

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

573

Powszechny Spis Rolny 2020

572

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13

563

Interpelacja - Or.I.0003.1.2019

563

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

558

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

550

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

550

Wykaz z dnia 07.07.2017

547

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

546

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

543

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

541

Konsultacje społeczne

540

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

536

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

535

Komisje Rady

534

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

530

Wykaz z dnia 04.07.2017

529

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

526

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

523

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

518

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie

515

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

515

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

513

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

513

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

511

Wykaz z dnia 17.07.2017

508

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

506

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

506

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

505

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

499

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

496

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

491

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

490

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

489

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

488

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

487

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

482

Wykaz z dnia 10.01.2018

481

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

481

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

478

Wykaz z dnia 01.09.2017

472

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

471

Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

465

Wykaz z dnia 09.10.2017

465

Wykaz z dnia 04.12.2017

464

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

462

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

462

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

458

Interpelacja - Or.I.0003.2.2019

457

Wykaz z dnia 15.11.2017

457

Wykaz z dnia 18.09.2017

454

Wykaz z dnia 24.10.2017

454

Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Polanowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

453

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

453

Wykaz z dnia 26.09.2017

453

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

452

Wykaz z dnia 22.09.2017

450

Pierwsza pomoc

449

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

445

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

445

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

442

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

441

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

439

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

437

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

436

Wykaz z dnia 08.09.2017

434

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

430

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

429

Sygnały alarmowe

427

Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

425

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

422

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

419

Wzór karty ewakuacji

419

Interpelacja - Or.I.0003.10.2019

419

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

417

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

417

Wykaz z dnia 22.11.2016

416

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

412

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

412

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

411

Wykaz z dnia 06.03.2018

410

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

410

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

408

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

405

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

404

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów

404

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

404

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

400

Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej (2018-2023)

396

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

395

Wykaz z dnia 11.05.2018

394

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

392

Wykaz z dnia 21.09.2018

392

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

387

Pozwolenia wodnoprawne

386

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

386

Wykaz z dnia 15.03.2018

385

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej

384

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

382

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

382

Wykaz z dnia 15.06.2018

379

Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo

379

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

379

Wykaz z dnia 23.04.2018

377

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

377

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

374

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

373

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

370

Wykaz z dnia 17.04.2018

369

Wykaz z dnia 23.07.2018

368

Informacje ogólne

367

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

367

Dyżur Przewodniczącego Rady

365

Wykaz z dnia 09.04.2019

365

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

364

Interpelacja - GM.I.7234.14.2019

364

Interpelacja - Or.I.0003.6.2019

357

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

356

Wykaz z dnia 28.01.2019

355

Interpelacja - Or.I.0003.3.2019

355

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

354

Wykaz z dnia 04.12.2018

353

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

352

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

350

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

350

Interpelacja - Or.I.0003.4.2019

350

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

350

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

348

Wykaz z dnia 08.10.2018

345

Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo

342

Wykaz z dnia 01.10.2018

341

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów

340

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok

340

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

339

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

338

Wykaz z dnia 26.10.2018

337

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

336

Wykaz z dnia 29.01.2019

336

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

335

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów

335

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

334

Interpelacja - Or.I.0003.20.2019

333

Interpelacja - Or.I.0003.16.2019

330

Procedura

330

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka

326

Wykaz z dnia 26.03.2019

323

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

322

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

322

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

322

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

321

Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice

317

Interpelacja - Or.I.0003.7.2019

315

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku

315

Interpelacja - Or.I.0003.8.2019

313

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

312

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

310

Wykaz z dnia 07.08.2019

309

Interpelacja - Or.I.0003.11.2019

308

Interpelacja - Or.I.0003.9.2019

305

Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

303

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

303

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

301

Interpelacja - Or.I.0003.12.2019

300

Wykaz z dnia 23.07.2019

298

Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów

298

Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów

298

Interpelacja - Or.I.0003.14.2019

298

Bilans

297

Bilans łączny za 2018 rok

295

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

294

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

294

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

293

Interpelacja - Or.I.0003.15.2019

293

Interpelacja - Or.I.0003.19.2019

293

Interpelacja - Or.I.0003.17.2019

292

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15.0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej murowanej, obr. Gołogóra

290

Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów

290

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

288

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

287

Interpelacja - Or.I.0003.13.2019

287

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

286

Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów

286

Polowania zbiorowe

285

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

285

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

284

Interpelacja - Or.I.0003.18.2019

281

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów

280

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

280

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

280

Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów

280

Pomoc publiczna

279

Wykaz z dnia 24.10.2019

276

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

271

Wykaz z dnia 10.07.2019

269

Wykaz z dnia 13.09.2019

268

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku

267

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żydowo działka nr 216

265

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

265

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

265

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

265

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

264

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

262

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku

260

Interpelacja - Or.I.0003.21.2019

259

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV

259

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

258

Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok

258

Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych

257

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

257

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

256

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz

255

Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów

254

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów

254

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

254

Interpelacja - Or.II.0003.4.2020

254

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

254

Wykaz z dnia 29.08.2019

253

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

253

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

253

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

252

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

251

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

250

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku

250

Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy u1. Wolności w Polanowie

249

Wykaz z dnia 19.12.2019

249

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

248

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

248

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

245

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

245

Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV

245

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

244

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów

243

Wykaz z dnia 03.12.2019

242

Wykaz z dnia 09.07.2019

242

Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina

241

Wykaz z dnia 24.09.2019

240

Wykaz z dnia 15.01.2020

240

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

240

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

239

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów

238

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową, termomodernizacja na działce nr 145, obr. ewid. 4 Miasta Polanów

237

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

236

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie o długości około 290 metrów i szerokości 4,5 metra”

236

Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo, polegającej na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku Dunowo i Piła Krzewina w kierunku Żydowo Kierzkowo

235

Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją

235

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

233

Wykaz z dnia 11.10.2019

233

Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów

233

Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

226

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

224

Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie o długości około 800 metrów i szerokości od 4,5 do 5 m

221

Interpelacja - Or.II.0003.2.2020

221

Postępowania w sprawie odpadów

220

Interpelacja - Or.I.0003.1.2020

219

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

219

Wykaz z dnia 19.12.2019

217

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku

215

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

215

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

214

Interpelacja - Or.II.0003.3.2020

213

Wykaz z dnia 13.03.2020

213

Interpelacja - Or.II.0003.6.2020

211

Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Polanowie o długości 350 metrów i szerokości od 3,5 do 5,8 m

207

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

205

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

205

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

204

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

202

Wykaz z dnia 19.03.2020

201

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

200

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów

200

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

200

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

199

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018

199

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

194

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

192

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

189

Wykaz z dnia 08.05.2020

189

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

187

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

187

Przebudowa drogi w miejscowości Dadzewo (dwa odcinki o długości po 180 m, szerokość jezdni 5 m, jezdnia asfaltowo-betonowa, chodniki o szerokości 1,5 metra

187

Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 59, obr. 4 m. Polanów

187

Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

187

Wykaz z dnia 29.04.2020

186

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

185

Wykaz z dnia 18 maja 2020

184

Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.

182

Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy zmianowej do 2 MW planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2,411 oraz 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D obręb Żydowo

182

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

181

Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej 0,4kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Chocimino II nr 30890 oraz Chocimino Przedszkole nr 30304 w m. Chocimino, na działkach nr 5/1, 14, 15/1 obręb ewidencyjny Chocimino, gmina Polanów

181

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

181

Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów

181

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

180

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

179

Zgłoszenie kandydatów do OKW

177

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

174

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

173

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

172

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

172

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

171

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

171

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

169

Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z warunkami podziału geodezyjnego na działce nr 3/11 obręb ewidencyjny 5 miasta Polanów

169

Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca w Polanowie dla uczczenia pamięci poległych i walczących za wolną i niepodległą Polskę

169

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

167

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

167

Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

167

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

166

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

166

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

166

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

166

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

163

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

163

Wykaz z dnia 03.06.2020

163

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów

161

Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.

161

Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

161

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy

161

Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.

161

Postanowienie nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

160

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego

160

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego

159

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

158

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

157

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA - 42696 GKO_POLANOW_KOSCIERNICA4 na działce numer 70/3 obręb ewidencyjny Kościernica gmina Polanów

156

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

156

Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.

156

Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.

155

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

154

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

153

Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.

153

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.

153

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

152

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

152

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

152

Prezentacja na szkolenie obwodowych komisji wyborczych

152

Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału

152

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

151

Budowa elektrowni fotowoltaicznej Chocimino Alfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 80 MW

151

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

150

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

150

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

149

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku

149

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

148

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

148

Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

147

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

147

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego

145

Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019

145

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

144

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku

144

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

143

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

143

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

143

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

142

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

142

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

142

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

141

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

140

Decyzja - pozwolenie wodnoprawne

140

Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018

139

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór

138

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.

138

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku

138

Uchwała nr XCII.358.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2019 r.

136

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie

136

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

136

Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów

135

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

135

Wykaz z dnia 02.07.2020

135

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku

135

Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

135

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

132

Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości rolnej na ogrody działkowe w miejscowości Cetuń na działce nr 8/44

131

Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.

131

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku

130

Budowa sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupów SN obręb Domachowo, gmina Polanów

129

Budowa linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr 188 w miejscowości Kania

129

Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

129

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2019 rok

128

Kalendarz wyborczy

128

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

127

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

126

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku

126

Usypanie wałów ochronnych dla strzelnicy otwartej, ogólnodostępnej na terenie działki 5/2 obręb ewidencyjny 1 miasta Polanów

125

Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

125

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku

125

Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.

123

Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.

123

Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów

123

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

121

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

121

Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

120

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

120

Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.

120

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

120

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

119

Pomoc publiczna udzielona w 2019 roku

119

Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1

118

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

116

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

115

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

114

Protokół nr XII/2019 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r.

114

Uchwała nr LXXXIII.329.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

113

Protokół nr XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 sierpnia 2019 r.

112

Protokół nr XV/2019 z XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 października 2019 r.

112

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

112

Budowa sieci kablowej SN oraz nn, w tym budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV, słupów 15 kV, złączy 15 kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV

112

Kalendarz czynności

111

Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją

111

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

110

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania

109

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

109

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

109

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 r.

108

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 roku

108

Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2019 r.

107

Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

107

Wykaz z dnia 21.07.2020

107

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.2019

106

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń indywidualnych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

106

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

104

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

104

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV SE Żydowo o dodatkowe pole liniowe 110kV dla FF Polanów Solar Park na dz. nr. 557/50 obr. ewidencyjny Żydowo

104

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

103

Interpelacja - Or.II.0003.10.2020

103

Budowa stacji transformatorowej słupowej w zamian istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV obręb ewidencyjny Garbno

102

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

101

Wykaz z dnia 07.08.2020

100

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

99

Wykaz z dnia 22.09.2020

99

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2019r. w sprawie ponownego losowania w komisji wyborczej nr 8

98

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

98

Obwieszczenie Marszałaka Województwa Zachodniopomorskiego

98

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

97

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

96

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

96

Wykaz z dnia 18.08.2020

96

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

95

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

94

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

93

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

92

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

92

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

91

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

91

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

90

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem

90

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

88

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

88

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019

88

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

88

Protokół nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2019 r.

87

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

87

Postanowienie nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

86

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW

86

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

86

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

85

Protokół nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2020 r.

85

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

85

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

84

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

84

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

84

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Polanów

84

Kalendarz wyborczy do 12 czerwca 2020 r.

83

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

83

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

82

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

82

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych

81

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

81

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

81

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

80

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

80

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z podziałem działki nr 173/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg

79

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

79

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

78

Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

78

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

78

Budowa sieci kablowej SN - 15 kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV

78

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

78

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

77

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

77

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

76

Interpelacja - Or.II.0003.11.2020

76

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

75

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

75

Protokół nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2019 r.

74

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

74

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

73

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Polanów

73

Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2019 rok

73

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

73

Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

72

Protokół nr XVII/2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 r.

72

Protokół nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2020 r.

72

Wykaz z dnia 09.09.2020

72

Zawiadomienie

71

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

71

Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra gm. Polanów

71

Wykaz z dnia 06.10.2020

71

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

70

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

70

Bilans łączny za 2019 rok

69

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

68

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

68

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

68

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

67

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2019

67

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

66

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

66

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

66

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

66

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

66

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

65

Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania

64

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

64

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

63

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

62

Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

62

Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW

61

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

60

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

60

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

59

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

58

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

57

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

57

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

57

Rozporządzenia Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

56

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

56

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 28 czerwca 2020 r.

55

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

54

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

52

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych

52

Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

52

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

51

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

51

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

51

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

51

Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

49

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

47

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

47

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

47

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

46

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

45

Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu na terenie dz. nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów

45

Informacja o ważnych numerach telefonów

45

Wyjaśnienie PKW

44

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącego mostu w miejscowości Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 na dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 01 miasta Polanów, dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 02 miasta Polanów”.

44

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.

44

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU

43

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów

43

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 12 lipca 2020 r.

43

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur PEHD 90

43

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

41

Budows sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV

41

Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

40

Jak zapobiegać powstawaniu odpadów komunalnych

40

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

39

Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

39

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

39

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie mostu w m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką mostu istniejącego na działkach ewidencyjnych nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów”.

39

Budowa sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych

39

Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w km 52+856 na terenie dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 1 i dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 2 miasta Polanów

39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

38

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

37

Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

37

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

37

Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 wraz z wolnostojącym kotłem gazowym w obudowie o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie na działce ewidencyjnej nr 174 obręb 04 Polanów

37

Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

36

Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

35

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD 90

35

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

34

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

33

Wydanie decyzji - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów

33

Interpelacja - Or.II.0003.12.2020

33

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

29

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia

29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zmiana sposobu użytkowania działki nr 5/44 obręb ewidencyjny Nacław z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe oraz zmianie sposobu użytkowania części działki nr 5/45 obręb ewidencyjny Nacław, gm. Polanów z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe

28

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno

28

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kv wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach nr 4/32, 4/38, 4/39 w Rekowie

28

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV

25

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206

25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)

25

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

24

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

23

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na przebudowę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie

20

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV

19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)

18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno w oddziale 174a

17

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku (brak dostępności cyfrowej)

16

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45, obr. Nacław, gm. Polanów.

16

Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych

16

Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45 obr. Nacław, gmina Polanów

16

Interpelacja - Or.II.0003.13.2020

16

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowi

15

Budowa linii telekomunikacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe na działce nr ewid. 78, 298/1 obręb Chocimino oraz 303/3 obręb Drzewiany w ramach inwestycji Modrenizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo

14

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na Budowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno

14

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

13

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

13

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo

13

Interpelacja - Or.II.0003.14.2020

13

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku

12

Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych

12

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku

11

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

11

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

10

Uchwałą nr CXII.520.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów (brak dostępności cyfrowej)

9

Uchwała nr LXV.300.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)

8

Uchwała nr CXXII.518.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów ma 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)

8

Uchwała nr CXII.519.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów ma 2020 rok (brak dostępności cyfrowej)

6

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

3

metadane dokumentu metadane
do góry strony