Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne

400810

Urząd Miejski

82562

Rada Miejska

70208

Burmistrz

68396

Skrzynka podawcza

66063

Uchwały Rady Miejskiej

51743

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

46779

Katalog usług - poradniki dla interesantów

41376

Obwieszczenia, zawiadomienia

39168

Gospodarka odpadami

36442

Nabór na wolne stanowiska

35150

Urząd Miejski w Polanowie

34697

Oświadczenia majątkowe

33499

Budżet Gminy

33216

Sołectwa

31751

Gmina Polanów

31074

Zagospodarowanie przestrzenne

30879

Środowisko

29443

Kierownictwo Urzędu

29433

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

28110

Statut Gminy Polanów

27931

Organizacje pozarządowe

26840

Godziny pracy Urzędu

26605

Konta bankowe

26295

Regulamin organizacyjny

25471

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

25174

Program Rodzina 500 plus

25123

Dotacje celowe

24715

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

24200

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

13602

Bezdomne zwierzęta

12616

Konsultacje społeczne

11290

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

11268

Kościernica

10998

Żydowo

9881

Nacław

9746

Bożenice

9500

Burmistrz Polanowa

9430

Cetuń

9411

Jacinki

9371

Gołogóra

9329

Krytno

9259

Garbno

9249

Bukowo

9247

Świerczyna

9212

Krąg

9167

Rzeczyca Wielka

9161

Domachowo

9152

Chocimino

9144

Rosocha

9123

Rekowo

9097

Dadzewo

9085

Wietrzno

9061

Buszyno

9035

Wielin

8995

Sowinko

8984

Karsinka

8979

Powidz

8976

Kępiny

8974

Warblewo

8775

Podatki i opłaty lokalne

8770

Nowy Żelibórz

8766

Stary Żelibórz

8730

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

8612

Wykaz z dnia 25.03.2015

8556

Wykaz z dnia 08.05.2015

8513

Wykaz z dnia 28.04.2015

8425

Wykaz z dnia 27.07.2015

8154

Wykaz z dnia 16.07.2015

8069

Wykaz z dnia 25.06.2015

8064

Wykaz z dnia 16.10.2015

8040

Wykaz z dnia 18.08.2015

8037

Wykaz z dnia 21.09.2015

8003

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

7967

Wykaz z dnia 16.12.2015

7928

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

7882

Wykaz z dnia 08.01.2016

7851

Wykaz z dnia 29.12.2015

7795

Wykaz z dnia 22.02.2016

7771

Wykaz z dnia 26.04.2016

7601

Wykaz z dnia 11.04.2016

7595

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7276

Uchwały podatkowe

6988

Informacje ogólne

6768

Jednostki organizacyjne Gminy

6618

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

6499

Dzierżawa gruntów

6319

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

6158

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

6034

Skład Rady

6011

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

6009

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5976

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5950

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5908

Podstawy prawne

5856

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

5855

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5848

Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miejskiej

5774

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5740

Sprawozdawczość

5678

Referat Finansowo - Budżetowy

5659

Skarbnik Gminy Polanów

5639

Wykonanie Budżetu

5584

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

5487

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5477

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

5467

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5412

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

5390

Transmisje Sesji Rady Miejskiej

5387

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5359

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5343

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

5294

Z-ca Burmistrza Polanowa

5224

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

5160

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

5148

Sekretarz Gminy Polanów

5129

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

5127

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4981

Podmioty odbierające odpady komunalne

4916

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4909

Adres skrytki ePUAP

4832

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4789

Wieloletnia prognoza finansowa

4750

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4729

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4720

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4714

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4710

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4694

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4689

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4679

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4676

Materiały planistyczne

4608

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4602

Wykaz z dnia 10.05.2016

4571

Wykaz z dnia 10.08.2016

4520

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4512

Wykaz z dnia 25.05.2016

4496

Wykaz z dnia 15.07.2016

4473

Wykaz z dnia 06.07.2016

4465

Wykaz z dnia 12.12.2016

4420

Wykaz z dnia 14.10.2016

4405

Wykaz z dnia 02.11.2016

4398

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

4398

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

4380

Wykaz z dnia 19.09.2016

4373

Wykaz z dnia 23.11.2016

4367

Wykaz z dnia 07.12.2016

4359

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

4309

Wykaz z dnia 20.04.2017

4230

Wykaz z dnia 14.03.2017

4217

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

4211

Wykaz z dnia 13.03.2017

4207

Wykaz z dnia 27.04.2017

4201

Wykaz z dnia 01.06.2017

4196

Wykaz z dnia 10.05.2017

4176

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

4158

Wykaz z dnia 19.04.2017

4155

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

4127

Wykaz z dnia 23.06.2017

4120

Informacje ogólne

4110

Kadencja 2014-2018

4094

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

4039

Komisje Rady

3988

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3957

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3951

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3849

Decyzja o warunkach zabudowy

3701

Organizacja zgromadzeń

3578

Dyżur Przewodniczącego Rady

3567

Kompetencje Rady Miejskiej

3488

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

3373

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

3342

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

3063

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021

3013

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2800

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

2746

Sesje Rady Miejskiej

2674

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2477

Dokumenty do pobrania

2474

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2462

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2427

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

2423

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2397

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

2381

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2374

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2371

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

2370

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

2362

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

2344

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

2275

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

2266

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

2242

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

2226

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

2221

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

2220

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

2157

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

2155

Akty prawa miejscowego

2148

Skargi i wnioski

2147

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

2115

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

2060

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2016

1987

Szacowanie szkód łowieckich

1882

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

1865

Dokumenty do pobrania

1850

Oświadczenia majątkowe

1815

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

1739

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

1653

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1613

Rejestry

1522

Porady prawne

1503

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

1369

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

1326

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

1319

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1191

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

1179

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1156

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

1139

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

1095

Kadencja 2018-2023

1062

Skład Rady

1046

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

1040

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

1039

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

1008

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

995

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

986

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

983

Nieczystości ciekłe

961

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

946

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

923

Nieodpłatna pomoc prawna

885

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

883

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

859

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej

850

ePUAP - Katalog spraw

834

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

819

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

812

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

789

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

783

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 1210)

776

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

770

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

752

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

750

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

736

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

735

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

728

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

721

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

715

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13

713

Powszechny Spis Rolny 2020

709

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

702

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

702

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

702

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

699

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

686

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

685

Uchwały RIO - lata ubiegłe

682

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

682

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

678

Interpelacja - Or.I.0003.1.2019

677

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

677

Komisje Rady

661

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

659

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

655

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

654

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

652

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

652

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

642

Konsultacje społeczne

640

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

639

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie

637

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

636

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

633

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

628

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

624

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

619

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

604

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

596

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

593

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

591

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

591

Wykaz z dnia 07.07.2017

586

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

583

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

582

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

580

Interpelacja - Or.I.0003.2.2019

577

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

574

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

574

Wykaz z dnia 04.07.2017

573

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

573

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

573

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

571

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

569

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

555

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

554

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

551

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

550

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów

548

Wykaz z dnia 17.07.2017

548

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

548

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

546

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

546

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

542

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

541

Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

541

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

539

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

534

Informacje ogólne

533

Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

524

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

523

Wykaz z dnia 10.01.2018

522

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

517

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

516

Interpelacja - Or.I.0003.10.2019

516

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

514

Wykaz z dnia 01.09.2017

514

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów

508

Wykaz z dnia 09.10.2017

506

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

504

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

503

Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Polanowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

503

Pierwsza pomoc

501

Wykaz z dnia 04.12.2017

501

Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej (2018-2023)

499

Wykaz z dnia 15.11.2017

498

Wykaz z dnia 26.09.2017

496

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

495

Wykaz z dnia 24.10.2017

495

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

493

Pozwolenia wodnoprawne

491

Wykaz z dnia 18.09.2017

488

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

488

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

487

Wykaz z dnia 22.09.2017

486

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

484

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

483

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

483

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej

482

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

478

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

478

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

477

Sygnały alarmowe

471

Wykaz z dnia 08.09.2017

470

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

470

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

469

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

465

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

465

Wzór karty ewakuacji

462

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

462

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

461

Interpelacja - GM.I.7234.14.2019

457

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

455

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

455

Wykaz z dnia 06.03.2018

453

Wykaz z dnia 22.11.2016

452

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok

452

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

450

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

448

Interpelacja - Or.I.0003.3.2019

446

Dyżur Przewodniczącego Rady

445

Wykaz z dnia 11.05.2018

444

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

444

Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo

443

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

442

Interpelacja - Or.I.0003.6.2019

438

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

436

Wykaz z dnia 23.04.2018

435

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

435

Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo

435

Interpelacja - Or.I.0003.4.2019

432

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

431

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

431

Interpelacja - Or.I.0003.20.2019

431

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

430

Interpelacja - Or.I.0003.16.2019

429

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

428

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

428

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

428

Wykaz z dnia 15.03.2018

425

Wykaz z dnia 21.09.2018

425

Wykaz z dnia 15.06.2018

422

Wykaz z dnia 23.07.2018

422

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

421

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

419

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

416

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

415

Polowania zbiorowe

414

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15.0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej murowanej, obr. Gołogóra

413

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

413

Bilans

410

Wykaz z dnia 17.04.2018

406

Wykaz z dnia 09.04.2019

405

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

404

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

404

Interpelacja - Or.I.0003.7.2019

404

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

402

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku

402

Wykaz z dnia 04.12.2018

401

Interpelacja - Or.I.0003.9.2019

397

Wykaz z dnia 01.10.2018

396

Wykaz z dnia 28.01.2019

396

Interpelacja - Or.I.0003.8.2019

395

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

391

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka

391

Bilans łączny za 2018 rok

391

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów

389

Interpelacja - Or.I.0003.12.2019

389

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

388

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

387

Wykaz z dnia 26.10.2018

387

Interpelacja - Or.I.0003.14.2019

387

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

387

Interpelacja - Or.I.0003.11.2019

385

Wykaz z dnia 08.10.2018

383

Pomoc publiczna

383

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

382

Interpelacja - Or.I.0003.19.2019

382

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

380

Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych

379

Interpelacja - Or.II.0003.4.2020

378

Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice

378

Interpelacja - Or.I.0003.18.2019

377

Interpelacja - Or.I.0003.15.2019

376

Interpelacja - Or.I.0003.17.2019

374

Interpelacja - Or.I.0003.13.2019

373

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

371

Wykaz z dnia 29.01.2019

369

Procedura

366

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

365

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

364

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

362

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku

361

Wykaz z dnia 26.03.2019

360

Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok

360

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

356

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

356

Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

354

Interpelacja - Or.I.0003.21.2019

351

Wykaz z dnia 07.08.2019

348

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

348

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku

343

Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów

342

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

340

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

340

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

339

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

337

Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów

337

Wykaz z dnia 23.07.2019

336

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku

336

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żydowo działka nr 216

334

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów

333

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

330

Interpelacja - Or.II.0003.2.2020

329

Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów

328

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

327

Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów

327

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

326

Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów

326

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

326

Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów

325

Interpelacja - Or.II.0003.3.2020

325

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

322

Postępowania w sprawie odpadów

322

Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

319

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

317

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

316

Wykaz z dnia 24.10.2019

315

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

314

Interpelacja - Or.II.0003.6.2020

314

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

310

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku

309

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

309

Wykaz z dnia 10.07.2019

309

Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo, polegającej na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku Dunowo i Piła Krzewina w kierunku Żydowo Kierzkowo

308

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie o długości około 290 metrów i szerokości 4,5 metra”

308

Interpelacja - Or.I.0003.1.2020

308

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV

307

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów

305

Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy u1. Wolności w Polanowie

305

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

304

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

304

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

302

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

302

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz

302

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

300

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów

298

Wykaz z dnia 13.09.2019

296

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

296

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

295

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

295

Wykaz z dnia 19.12.2019

292

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

292

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

289

Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina

289

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

287

Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV

286

Wykaz z dnia 29.08.2019

285

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową, termomodernizacja na działce nr 145, obr. ewid. 4 Miasta Polanów

285

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

283

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów

282

Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją

282

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

282

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

281

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

281

Wykaz z dnia 15.01.2020

280

Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów

280

Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca w Polanowie dla uczczenia pamięci poległych i walczących za wolną i niepodległą Polskę

280

Wykaz z dnia 24.09.2019

277

Wykaz z dnia 03.12.2019

277

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

275

Wykaz z dnia 09.07.2019

275

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

273

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

273

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

272

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

269

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

269

Wykaz z dnia 11.10.2019

268

Wykaz z dnia 13.03.2020

267

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

267

Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie o długości około 800 metrów i szerokości od 4,5 do 5 m

266

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

266

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

264

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

263

Budowa elektrowni fotowoltaicznej Chocimino Alfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 80 MW

261

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

260

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2019 rok

260

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

260

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

255

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

255

Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów

255

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

255

Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy zmianowej do 2 MW planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2,411 oraz 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D obręb Żydowo

254

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

253

Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

253

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów

252

Wykaz z dnia 29.04.2020

251

Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Polanowie o długości 350 metrów i szerokości od 3,5 do 5,8 m

250

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018

250

Wykaz z dnia 19.12.2019

249

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

245

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

245

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

241

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

239

Wykaz z dnia 19.03.2020

234

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

234

Przebudowa drogi w miejscowości Dadzewo (dwa odcinki o długości po 180 m, szerokość jezdni 5 m, jezdnia asfaltowo-betonowa, chodniki o szerokości 1,5 metra

232

Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 59, obr. 4 m. Polanów

231

Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej 0,4kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Chocimino II nr 30890 oraz Chocimino Przedszkole nr 30304 w m. Chocimino, na działkach nr 5/1, 14, 15/1 obręb ewidencyjny Chocimino, gmina Polanów

231

Budowa sieci kablowej SN oraz nn, w tym budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV, słupów 15 kV, złączy 15 kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV

231

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

230

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

229

Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.

228

Wykaz z dnia 08.05.2020

226

Budowa z istniejącego na działce nr 108 słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV do projektowanej na działce nr 511/1 stacji transformatorowej typu STSKu 20/400, budowie kablowej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych wraz przyłączami energetycznymi do istniejących budynków w związku z przebudową linii napowietrznej NN 0,4kV na linię kablową na działkach nr 108, 12/1, 509, 511/1, 550, 269/1, 111/1, 112/2, 113/1, 114/1, 114/2, 115, 116, 99/2, 121/3, 121/2, 122/1, 123, 125, 126/4, 129, 130, 131/5, 382, 381, 380, 356/1, 360/1, 367/1, 352, 351/2, 359/2, 349, 359/1, 357/8, 357/9, 357/5, 348/3, 134/1, 135/3, 136, 138/2, 139/1, 344, 346, 602/13, 347/1, 343/3, 193/4, 193/5, 339/4, 339/3 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów

224

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

223

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

223

Wykaz z dnia 18 maja 2020

220

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

218

Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z warunkami podziału geodezyjnego na działce nr 3/11 obręb ewidencyjny 5 miasta Polanów

218

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

218

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

217

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

217

Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

216

Budowa kompleksu budynków administracyjnych Nadleśnictwa Polanów, tj. budynku biurowego, budynku gospodarczego, wiaty edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 7/19 w obrębie ewidencyjnym nr 1, m. Polanów

214

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

213

Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.

213

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA - 42696 GKO_POLANOW_KOSCIERNICA4 na działce numer 70/3 obręb ewidencyjny Kościernica gmina Polanów

212

Zgłoszenie kandydatów do OKW

211

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

210

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

210

Prezentacja na szkolenie obwodowych komisji wyborczych

209

Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.

206

Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

204

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

203

Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.

203

Wykaz z dnia 03.06.2020

203

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 roku

203

Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

202

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

201

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

201

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

197

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

197

Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.

197

Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, szafką oświetleniową na dz. nr 12/1, 269/1, 356/1, 139/1, 346 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów

196

Interpelacja - Or.II.0003.10.2020

195

Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału

195

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

194

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

190

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

190

NSP 2021

189

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

189

Budowa sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupów SN obręb Domachowo, gmina Polanów

189

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

187

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

184

Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

183

Uchwała nr XCII.358.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2019 r.

182

Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości rolnej na ogrody działkowe w miejscowości Cetuń na działce nr 8/44

181

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

181

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

180

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

180

Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

180

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

179

Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.

179

Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

179

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

178

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy

178

Pomoc publiczna udzielona w 2019 roku

178

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

176

Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra gm. Polanów

176

Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.

175

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

175

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego

175

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

174

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

174

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów

174

Bilans łączny za 2019 rok

174

Interpelacja - Or.II.0003.11.2020

173

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.

172

Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

172

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego

171

Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

170

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

170

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

170

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

170

Budowa linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr 188 w miejscowości Kania

169

Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.

169

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku

169

Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów

169

Postanowienie nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

168

Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.

167

Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.

167

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.

167

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

166

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV SE Żydowo o dodatkowe pole liniowe 110kV dla FF Polanów Solar Park na dz. nr. 557/50 obr. ewidencyjny Żydowo

166

Wykaz z dnia 21.07.2020

166

Usypanie wałów ochronnych dla strzelnicy otwartej, ogólnodostępnej na terenie działki 5/2 obręb ewidencyjny 1 miasta Polanów

165

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku

165

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

164

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

164

Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

164

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

163

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

163

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

162

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

161

Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją

161

Wykaz z dnia 02.07.2020

161

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

159

Protokół nr XII/2019 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r.

159

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

159

Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019

159

Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018

159

Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2019 rok

158

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku

158

Uchwała nr LXXXIII.329.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

157

Protokół nr XV/2019 z XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 października 2019 r.

157

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego

157

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

157

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

157

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

156

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

156

Decyzja - pozwolenie wodnoprawne

156

Wykaz z dnia 06.10.2020

156

Protokół nr XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 sierpnia 2019 r.

155

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

154

Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2019 r.

153

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku

151

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie

150

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

150

Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów

149

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

149

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

148

Budowa stacji transformatorowej słupowej w zamian istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV obręb ewidencyjny Garbno

147

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem

146

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku

146

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku

145

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór

144

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku

143

Wykaz z dnia 22.09.2020

142

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

141

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

141

Protokół nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2020 r.

141

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019

140

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku

140

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

138

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

138

Wykaz z dnia 07.08.2020

135

Wykaz z dnia 18.08.2020

135

Wykaz z dnia 09.09.2020

135

Protokół nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2019 r.

134

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

133

Informacja Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użyczenie

132

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

132

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń indywidualnych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

132

Kalendarz wyborczy

131

Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1

131

Budowa sieci kablowej SN - 15 kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV

129

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

128

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

127

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

126

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

125

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

124

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

124

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

123

Interpelacja - Or.II.0003.12.2020

123

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

122

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku

121

Obwieszczenie Marszałaka Województwa Zachodniopomorskiego

121

Protokół nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2019 r.

121

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2019

121

Protokół nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2020 r.

120

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

119

Protokół nr XVII/2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 r.

119

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.2019

118

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

118

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

117

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

117

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania

116

Kalendarz czynności

115

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 r.

114

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

114

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

114

Interpelacja - Or.II.0003.16.2020

113

Kalendarz wyborczy do 12 czerwca 2020 r.

113

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku

112

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

112

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

111

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

110

Jak zapobiegać powstawaniu odpadów komunalnych

110

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

108

Plan postępowań o udzielenie zamówień

107

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

107

Interpelacja - Or.II.0003.14.2020

107

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2019r. w sprawie ponownego losowania w komisji wyborczej nr 8

106

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

106

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

106

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

106

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

106

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

103

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

102

Interpelacja - Or.II.0003.13.2020

102

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

101

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

100

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z podziałem działki nr 173/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg

98

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

97

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Polanów

96

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

96

Interpelacja - Or.II.0003.15.2020

95

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych

95

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

95

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

95

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW

94

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

93

Postanowienie nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

92

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

92

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

92

Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

91

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

91

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

90

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

90

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok

89

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

89

Rok 2021

88

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

88

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

88

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

87

Wykaz z dnia 02.02.2021

87

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

87

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

87

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

87

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Polanów

87

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

87

Zawiadomienie

86

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

86

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kv wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach nr 4/32, 4/38, 4/39 w Rekowie

86

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

85

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

84

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

84

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

84

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

84

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

84

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

83

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

83

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

82

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

81

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

81

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

81

Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

80

Interpelacja - Or.II.0003.1.2021

80

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

80

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

79

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

79

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

79

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku (brak dostępności cyfrowej)

78

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

78

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

78

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

77

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

77

Wykaz z dnia 17.12.2020

76

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

76

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

75

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

75

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

74

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

74

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

74

Wykaz z dnia 03.11.2020

73

Rozporządzenia Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

73

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

72

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

72

Wszczęcie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie

72

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

71

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

71

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

71

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

70

Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

70

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

70

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym

69

Wykaz z dnia 29.03.2021

69

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

69

Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW

68

Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania

68

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

68

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 28 czerwca 2020 r.

67

Zarządzenie nr 73/15 Burmistrza Polanowa z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

67

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów

65

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

65

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

64

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

63

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

63

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

63

Wydanie decyzji, przebudowa POKIS

61

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych

59

Budowa sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych

59

Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

58

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

57

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

57

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącego mostu w miejscowości Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 na dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 01 miasta Polanów, dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 02 miasta Polanów”.

57

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur PEHD 90

57

Protokół nr XXIV/2020 z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2020 r.

56

Informację Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

56

Budows sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV

56

Uchwała nr LXV.300.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)

56

Wydanie decyzji - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów

55

Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu na terenie dz. nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów

55

Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

54

Uchwałą nr CXII.520.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów (brak dostępności cyfrowej)

53

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

53

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

53

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

53

Uchwała nr CXII.519.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów ma 2020 rok (brak dostępności cyfrowej)

52

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

52

Informacja o ważnych numerach telefonów

52

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD 90

52

Uchwała nr CXXII.518.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów ma 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)

52

Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej w Żydowie

51

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 12 lipca 2020 r.

51

Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 wraz z wolnostojącym kotłem gazowym w obudowie o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie na działce ewidencyjnej nr 174 obręb 04 Polanów

51

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

51

Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w km 52+856 na terenie dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 1 i dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 2 miasta Polanów

51

Uchwały budżetowe

50

Wszczęcie postępowania, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej w Polanowie

50

Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Miejskiej W Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

49

Protokół nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

49

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/3, obręb Kościernica, gm. Polanów

49

Wyjaśnienie PKW

49

Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

49

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.

49

Przebudowa linii napowietrznej: Żydowo, Stary, Nowy Żelibórz, Wietrzno, Rzeczyca Wielka

48

Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej Polanów

48

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU

48

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki

47

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie mostu w m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką mostu istniejącego na działkach ewidencyjnych nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów”.

47

Protokół nr XXVII/2020 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2020 r.

46

Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

46

Zakończenie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie

45

Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa

45

Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa w Żydowie

45

Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

45

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

45

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV

45

Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

44

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

44

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45, obr. Nacław, gm. Polanów.

44

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

43

Uchwała nr XXXII/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok

43

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

43

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno

43

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

43

Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zmiana sposobu użytkowania działki nr 5/44 obręb ewidencyjny Nacław z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe oraz zmianie sposobu użytkowania części działki nr 5/45 obręb ewidencyjny Nacław, gm. Polanów z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe

42

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

41

Protokół nr XXIII/2020 z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 maja 2020 r.

41

Wszczęcie postępowania, przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Żydowie

41

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

41

Protokół nr XXXIII/21 z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 stycznia 2021 r.

41

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia

41

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych

40

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie uszczegółowionych terminów polowań zbiorowych

40

Zawieszenie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha

40

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

40

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206

40

Protokół nr XXI/2020 z XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2020 r.

39

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

39

Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych

39

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

37

Wszczęcie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha

37

Przebudowa linii napowietrznej, zmiana wniosku

37

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa

37

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno

36

Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

36

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

36

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na przebudowę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205

36

Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

35

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

35

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie

35

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

34

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV

34

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

33

Wydanie decyzji celu publicznego na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów

33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)

33

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

32

Uchwała nr LXXVI.379.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2021 r.

30

Protokół nr XXXII/20 z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

30

Raporty o stanie zapewnienia dostępności

30

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)

30

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na Budowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno

29

Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych

29

Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45 obr. Nacław, gmina Polanów

29

Wydanie decyzji celu publicznego na budowę punktu czerpania wody, Leśnictwo Buszyno

28

Uchwała nr V.54.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

28

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno w oddziale 174a

28

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowi

28

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

27

Raport o stanie zapewniania dostępności za 2020 rok

27

Uchwała nr LXXVI.381.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2021 rok

26

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

26

Uchwała nr LXXVI.380.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

25

Protokół nr XXIX/20 z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 listopada 2020 r.

25

Interpelacja - Or.II.0003.2.2021

25

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

24

Uchwała nr XXXII/213/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030

24

Uchwała nr V.53.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2021 r.

23

Protokół nr XXX/20 z XXX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 grudnia 2020 r.

23

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo

23

Zakończenie postępowania na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów

20

Budowa linii telekomunikacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe na działce nr ewid. 78, 298/1 obręb Chocimino oraz 303/3 obręb Drzewiany w ramach inwestycji Modrenizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo

16

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych

15

Przebudowa i skablowanie linii napowietrznej w Żydowie

15

Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

12

metadane dokumentu metadane
do góry strony