Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne

434520

Urząd Miejski

84949

Rada Miejska

71503

Burmistrz

69517

Skrzynka podawcza

67077

Uchwały Rady Miejskiej

56333

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

48739

Katalog usług - poradniki dla interesantów

42987

Obwieszczenia, zawiadomienia

40038

Gospodarka odpadami

37470

Oświadczenia majątkowe

37194

Nabór na wolne stanowiska

36075

Urząd Miejski w Polanowie

35646

Budżet Gminy

34355

Sołectwa

32130

Gmina Polanów

31980

Zagospodarowanie przestrzenne

31578

Środowisko

29945

Kierownictwo Urzędu

29907

Statut Gminy Polanów

28948

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

28436

Organizacje pozarządowe

27182

Godziny pracy Urzędu

27052

Konta bankowe

26861

Regulamin organizacyjny

25751

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

25457

Program Rodzina 500 plus

25428

Dotacje celowe

25040

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

24434

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

14077

Bezdomne zwierzęta

12975

Konsultacje społeczne

11548

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

11275

Kościernica

11165

Burmistrz Polanowa

10054

Żydowo

10041

Nacław

9930

Bożenice

9691

Cetuń

9574

Jacinki

9553

Gołogóra

9507

Garbno

9424

Świerczyna

9416

Krytno

9401

Bukowo

9385

Rzeczyca Wielka

9377

Imienne wykazy głosowań radnych Rady Miejskiej

9375

Krąg

9343

Domachowo

9317

Chocimino

9271

Rosocha

9260

Rekowo

9250

Dadzewo

9236

Wietrzno

9204

Buszyno

9196

Kępiny

9163

Wielin

9145

Sowinko

9140

Powidz

9118

Karsinka

9111

Podatki i opłaty lokalne

9106

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

9066

Nowy Żelibórz

8899

Warblewo

8898

Stary Żelibórz

8844

Wykaz z dnia 25.03.2015

8594

Wykaz z dnia 08.05.2015

8541

Wykaz z dnia 28.04.2015

8449

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

8440

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

8438

Wykaz z dnia 27.07.2015

8186

Wykaz z dnia 25.06.2015

8099

Wykaz z dnia 16.07.2015

8099

Wykaz z dnia 16.10.2015

8074

Wykaz z dnia 18.08.2015

8068

Wykaz z dnia 21.09.2015

8029

Wykaz z dnia 16.12.2015

7959

Wykaz z dnia 08.01.2016

7885

Wykaz z dnia 29.12.2015

7819

Wykaz z dnia 22.02.2016

7800

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7777

Wykaz z dnia 26.04.2016

7626

Wykaz z dnia 11.04.2016

7623

Uchwały podatkowe

7214

Informacje ogólne

7162

Jednostki organizacyjne Gminy

6973

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

6701

Dzierżawa gruntów

6489

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

6292

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

6285

Skład Rady

6255

Podstawy prawne

6196

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

6155

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

6125

Sprawozdawczość

6041

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

6036

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

6007

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5947

Transmisje Sesji Rady Miejskiej

5934

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5899

Skarbnik Gminy Polanów

5894

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021

5838

Referat Finansowo - Budżetowy

5784

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5782

Wykonanie Budżetu

5732

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

5618

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

5610

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

5577

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5513

Z-ca Burmistrza Polanowa

5463

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5437

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5411

Sekretarz Gminy Polanów

5392

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5381

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

5362

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

5298

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

5223

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

5166

Informacje ogólne - dane teleadresowe

5165

Adres skrytki ePUAP

5075

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

5061

Podmioty odbierające odpady komunalne

5055

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4935

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4900

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4886

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4880

Wieloletnia prognoza finansowa

4855

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4814

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4804

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4796

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4794

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4772

Materiały planistyczne

4722

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4694

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4624

Wykaz z dnia 10.05.2016

4602

Wykaz z dnia 10.08.2016

4550

Wykaz z dnia 25.05.2016

4520

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

4498

Wykaz z dnia 15.07.2016

4495

Wykaz z dnia 06.07.2016

4491

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

4487

Wykaz z dnia 12.12.2016

4446

Wykaz z dnia 14.10.2016

4434

Wykaz z dnia 02.11.2016

4425

Wykaz z dnia 23.11.2016

4400

Wykaz z dnia 19.09.2016

4398

Wykaz z dnia 07.12.2016

4388

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

4316

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

4306

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

4284

Wykaz z dnia 20.04.2017

4253

Wykaz z dnia 14.03.2017

4249

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

4236

Wykaz z dnia 13.03.2017

4234

Wykaz z dnia 01.06.2017

4230

Wykaz z dnia 27.04.2017

4229

Wykaz z dnia 10.05.2017

4212

Informacje ogólne

4208

Kadencja 2014-2018

4201

Wykaz z dnia 19.04.2017

4181

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

4155

Komisje Rady

4149

Wykaz z dnia 23.06.2017

4147

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

4039

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

4023

Decyzja o warunkach zabudowy

4018

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3924

Dyżur Przewodniczącego Rady

3665

Organizacja zgromadzeń

3657

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

3616

Kompetencje Rady Miejskiej

3607

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

3587

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

3403

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

3108

Sesje Rady Miejskiej

3087

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

3020

Akty prawa miejscowego

2904

Dokumenty do pobrania

2675

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

2597

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2511

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2497

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2496

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2492

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2487

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

2471

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2467

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

2462

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

2453

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

2406

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

2349

Skargi i wnioski

2347

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

2329

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

2314

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

2314

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

2301

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

2275

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

2222

Oświadczenia majątkowe

2214

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

2205

Szacowanie szkód łowieckich

2160

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

2159

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

2115

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

2113

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2016

1994

Dokumenty do pobrania

1943

Rejestry

1836

Porady prawne

1801

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

1752

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

1701

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1664

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

1584

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

1491

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

1460

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

1442

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

1362

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1319

Nieczystości ciekłe

1291

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

1286

Skład Rady

1268

Kadencja 2018-2023

1226

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

1181

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

1176

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1172

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

1137

ePUAP - Katalog spraw

1126

Nieodpłatna pomoc prawna

1074

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

1044

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej

1036

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

1025

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

1020

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

1016

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

1003

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1001

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

962

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

958

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

924

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

920

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

876

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13

862

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

860

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 1210)

859

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

850

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

831

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

829

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

802

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

799

Interpelacja - Or.I.0003.1.2019

791

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

789

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

788

Powszechny Spis Rolny 2020

786

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

784

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

784

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

783

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

779

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie

771

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

768

Komisje Rady

761

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

761

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

760

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

755

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

748

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

746

Konsultacje społeczne

745

Uchwały RIO - lata ubiegłe

736

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

732

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

730

Informacje ogólne

729

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów

728

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

724

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

708

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

705

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

705

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

704

Interpelacja - Or.I.0003.2.2019

703

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

697

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

689

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

689

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

678

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

675

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów

675

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

671

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

668

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

663

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

660

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

660

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

654

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

649

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

641

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

641

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

635

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

633

Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej (2018-2023)

629

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

629

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

626

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

625

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

620

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

619

Wykaz z dnia 07.07.2017

619

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

619

Interpelacja - Or.I.0003.10.2019

616

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

613

Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

610

Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

608

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

604

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

601

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

599

Wykaz z dnia 04.07.2017

598

Pozwolenia wodnoprawne

594

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

594

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

592

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej

589

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

588

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

583

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

583

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

583

Polowania zbiorowe

579

Wykaz z dnia 17.07.2017

576

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok

572

Bilans

571

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

570

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

567

Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych

566

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15.0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej murowanej, obr. Gołogóra

561

Interpelacja - GM.I.7234.14.2019

558

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

556

Wykaz z dnia 10.01.2018

555

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

555

Pierwsza pomoc

553

Interpelacja - Or.I.0003.3.2019

552

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

550

Interpelacja - Or.I.0003.6.2019

549

Interpelacja - Or.I.0003.4.2019

548

Wykaz z dnia 01.09.2017

547

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

546

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

546

Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Polanowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

545

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

542

Wykaz z dnia 09.10.2017

538

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

536

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

536

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

534

Wykaz z dnia 04.12.2017

532

Dyżur Przewodniczącego Rady

531

Interpelacja - Or.I.0003.16.2019

531

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

530

Interpelacja - Or.I.0003.20.2019

530

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

529

Wykaz z dnia 26.09.2017

528

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

526

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

525

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

525

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

525

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

523

Wykaz z dnia 15.11.2017

522

Wykaz z dnia 24.10.2017

521

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

519

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

516

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

516

Sygnały alarmowe

515

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

511

Wykaz z dnia 18.09.2017

511

Wykaz z dnia 22.09.2017

510

Interpelacja - Or.I.0003.9.2019

507

Interpelacja - Or.II.0003.4.2020

506

Interpelacja - Or.I.0003.7.2019

506

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku

506

Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo

503

Interpelacja - Or.I.0003.18.2019

503

Pomoc publiczna

502

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

501

Wzór karty ewakuacji

501

Wykaz z dnia 08.09.2017

500

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

498

Bilans łączny za 2018 rok

497

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

496

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

493

Interpelacja - Or.I.0003.11.2019

490

Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo

490

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

490

Interpelacja - Or.I.0003.17.2019

490

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

488

Interpelacja - Or.I.0003.14.2019

487

Interpelacja - Or.I.0003.8.2019

485

Interpelacja - Or.I.0003.21.2019

484

Wykaz z dnia 06.03.2018

483

Wykaz z dnia 22.11.2016

482

Interpelacja - Or.I.0003.12.2019

480

Wykaz z dnia 11.05.2018

479

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

479

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

478

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

477

Interpelacja - Or.I.0003.19.2019

477

Interpelacja - Or.I.0003.15.2019

476

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

471

Wykaz z dnia 23.04.2018

470

Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok

470

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

468

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

466

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku

464

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

463

Interpelacja - Or.I.0003.13.2019

463

Wykaz z dnia 15.06.2018

462

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

462

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

461

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

459

Wykaz z dnia 15.03.2018

456

Wykaz z dnia 23.07.2018

455

Wykaz z dnia 21.09.2018

455

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

454

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

453

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

451

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka

449

Wykaz z dnia 01.10.2018

447

Wykaz z dnia 04.12.2018

447

Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów

446

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

444

Wykaz z dnia 17.04.2018

443

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

440

Interpelacja - Or.II.0003.2.2020

438

Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

437

Postępowania w sprawie odpadów

437

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

436

Wykaz z dnia 09.04.2019

436

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku

434

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żydowo działka nr 216

433

Interpelacja - Or.I.0003.1.2020

428

Interpelacja - Or.II.0003.3.2020

428

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku

428

Wykaz z dnia 28.01.2019

427

Wykaz z dnia 08.10.2018

423

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

422

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

421

Wykaz z dnia 26.10.2018

420

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

420

Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice

415

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku

412

Interpelacja - Or.II.0003.6.2020

412

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

411

Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

410

Procedura

406

Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów

402

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

402

Wykaz z dnia 29.01.2019

399

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

397

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

397

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

392

Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca w Polanowie dla uczczenia pamięci poległych i walczących za wolną i niepodległą Polskę

388

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2019 rok

387

Wykaz z dnia 26.03.2019

386

Budowa elektrowni fotowoltaicznej Chocimino Alfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 80 MW

386

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

385

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

383

Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów

382

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

381

Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów

381

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

379

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów

378

Wykaz z dnia 07.08.2019

378

Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo, polegającej na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku Dunowo i Piła Krzewina w kierunku Żydowo Kierzkowo

378

Wykaz z dnia 23.07.2019

376

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

375

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie o długości około 290 metrów i szerokości 4,5 metra”

374

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

371

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

371

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

370

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

369

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

369

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

368

Plan postępowań o udzielenie zamówień

367

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

367

Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów

364

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

362

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

361

Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów

360

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

358

Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów

355

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów

352

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

352

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów

346

Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy u1. Wolności w Polanowie

345

Wykaz z dnia 24.10.2019

344

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

342

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

340

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV

340

Wykaz z dnia 10.07.2019

338

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz

333

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów

331

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

330

Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów

330

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

329

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową, termomodernizacja na działce nr 145, obr. ewid. 4 Miasta Polanów

325

Wykaz z dnia 19.12.2019

325

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 roku

325

Wykaz z dnia 13.09.2019

324

Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją

323

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

323

Wykaz z dnia 15.01.2020

321

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

320

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

320

Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV

320

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

319

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

318

Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina

318

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

317

Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów

315

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

313

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

311

Wykaz z dnia 13.03.2020

311

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

311

Wykaz z dnia 29.08.2019

309

Wykaz z dnia 09.07.2019

309

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

308

Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy zmianowej do 2 MW planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2,411 oraz 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D obręb Żydowo

307

Wykaz z dnia 11.10.2019

305

Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie o długości około 800 metrów i szerokości od 4,5 do 5 m

305

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

304

Wykaz z dnia 24.09.2019

304

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

303

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

302

Wykaz z dnia 03.12.2019

300

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

300

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

299

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

299

Budowa sieci kablowej SN oraz nn, w tym budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV, słupów 15 kV, złączy 15 kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV

299

Interpelacja - Or.II.0003.10.2020

298

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018

295

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

293

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

292

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

292

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

292

Wykaz z dnia 29.04.2020

292

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

290

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

290

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

288

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

288

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

286

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów

285

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

284

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

283

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

281

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

279

Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

276

Interpelacja - Or.II.0003.11.2020

276

Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Polanowie o długości 350 metrów i szerokości od 3,5 do 5,8 m

275

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

275

Bilans łączny za 2019 rok

275

Wykaz z dnia 19.03.2020

274

Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.

270

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

270

Wykaz z dnia 19.12.2019

269

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

269

Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 59, obr. 4 m. Polanów

267

Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2019 rok

267

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

266

Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej 0,4kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Chocimino II nr 30890 oraz Chocimino Przedszkole nr 30304 w m. Chocimino, na działkach nr 5/1, 14, 15/1 obręb ewidencyjny Chocimino, gmina Polanów

265

Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.

265

Wykaz z dnia 18 maja 2020

265

Przebudowa drogi w miejscowości Dadzewo (dwa odcinki o długości po 180 m, szerokość jezdni 5 m, jezdnia asfaltowo-betonowa, chodniki o szerokości 1,5 metra

264

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

262

Wykaz z dnia 08.05.2020

261

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA - 42696 GKO_POLANOW_KOSCIERNICA4 na działce numer 70/3 obręb ewidencyjny Kościernica gmina Polanów

260

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

260

Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.

258

Prezentacja na szkolenie obwodowych komisji wyborczych

258

Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

257

Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

256

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku

254

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV SE Żydowo o dodatkowe pole liniowe 110kV dla FF Polanów Solar Park na dz. nr. 557/50 obr. ewidencyjny Żydowo

252

Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z warunkami podziału geodezyjnego na działce nr 3/11 obręb ewidencyjny 5 miasta Polanów

251

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

250

Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.

250

Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

250

Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.

246

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

244

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku

243

Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału

243

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

242

Budowa sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupów SN obręb Domachowo, gmina Polanów

241

Uchwała nr XCII.358.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2019 r.

239

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

237

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

237

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2020 rok

237

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów

236

Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

236

Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

236

Zarządzenie nr 44/21 Burmistrza Polanowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie

234

Zgłoszenie kandydatów do OKW

234

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku

233

Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

232

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

231

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

231

Wykaz z dnia 03.06.2020

231

Budowa z istniejącego na działce nr 108 słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV do projektowanej na działce nr 511/1 stacji transformatorowej typu STSKu 20/400, budowie kablowej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych wraz przyłączami energetycznymi do istniejących budynków w związku z przebudową linii napowietrznej NN 0,4kV na linię kablową na działkach nr 108, 12/1, 509, 511/1, 550, 269/1, 111/1, 112/2, 113/1, 114/1, 114/2, 115, 116, 99/2, 121/3, 121/2, 122/1, 123, 125, 126/4, 129, 130, 131/5, 382, 381, 380, 356/1, 360/1, 367/1, 352, 351/2, 359/2, 349, 359/1, 357/8, 357/9, 357/5, 348/3, 134/1, 135/3, 136, 138/2, 139/1, 344, 346, 602/13, 347/1, 343/3, 193/4, 193/5, 339/4, 339/3 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów

231

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

230

Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.

229

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

228

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

228

Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości rolnej na ogrody działkowe w miejscowości Cetuń na działce nr 8/44

227

Interpelacja - Or.II.0003.16.2020

225

Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.

224

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

224

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

224

Usypanie wałów ochronnych dla strzelnicy otwartej, ogólnodostępnej na terenie działki 5/2 obręb ewidencyjny 1 miasta Polanów

224

Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

224

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

223

Budowa kompleksu budynków administracyjnych Nadleśnictwa Polanów, tj. budynku biurowego, budynku gospodarczego, wiaty edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 7/19 w obrębie ewidencyjnym nr 1, m. Polanów

221

Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów

220

Pomoc publiczna udzielona w 2019 roku

219

Interpelacja - Or.II.0003.12.2020

215

Interpelacja - Or.II.0003.14.2020

215

Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

214

Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.

214

Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.

213

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

212

Wykaz z dnia 21.07.2020

212

Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra gm. Polanów

212

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.

210

Interpelacja - Or.II.0003.13.2020

210

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

209

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

207

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem

207

Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją

207

Protokół nr XII/2019 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r.

205

Uchwała nr LXXXIII.329.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

204

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

204

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

204

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

204

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy

203

Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, szafką oświetleniową na dz. nr 12/1, 269/1, 356/1, 139/1, 346 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów

203

Interpelacja - Or.II.0003.15.2020

202

Protokół nr XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 sierpnia 2019 r.

202

Budowa linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr 188 w miejscowości Kania

201

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku

201

Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2019 r.

200

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

200

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019

199

Wykaz z dnia 06.10.2020

199

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

198

Budowa stacji transformatorowej słupowej w zamian istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV obręb ewidencyjny Garbno

198

Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

197

Protokół nr XV/2019 z XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 października 2019 r.

196

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

194

Interpelacja - Or.II.0003.1.2021

193

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

193

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

193

Raporty o stanie zapewnienia dostępności

192

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego

191

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

191

Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.

191

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego

190

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów

187

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

187

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

185

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

184

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

183

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

183

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

182

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

182

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

182

Wykaz z dnia 02.07.2020

182

Protokół nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2020 r.

181

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku

181

Postanowienie nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

180

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

180

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

179

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.

179

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku

178

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

177

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

177

Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019

177

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

176

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

175

Protokół nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2019 r.

175

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

175

Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018

175

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

174

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

174

Budowa sieci kablowej SN - 15 kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV

174

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

173

Decyzja - pozwolenie wodnoprawne

173

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

171

Informacja Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użyczenie

171

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego

170

Wykaz z dnia 22.09.2020

170

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

169

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

169

Wykaz z dnia 09.09.2020

168

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie

167

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2019

167

Rok 2021

165

Zajęcie pasa drogowego

165

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku

165

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

163

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

163

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku

163

Uchwały budżetowe

162

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

162

Protokół nr XVII/2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 r.

162

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

162

Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów

161

Protokół nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2020 r.

161

Wykaz z dnia 18.08.2020

161

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

160

Protokół nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2019 r.

159

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku (brak dostępności cyfrowej)

157

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń indywidualnych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

157

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku

157

Jak zapobiegać powstawaniu odpadów komunalnych

157

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór

155

Wykaz z dnia 07.08.2020

155

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku

155

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

149

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

147

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

147

Kalendarz wyborczy do 12 czerwca 2020 r.

145

Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1

145

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

142

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

140

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

139

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020

139

Kalendarz wyborczy

139

Wykaz pomocy publicznej nr 2

138

Obwieszczenie Marszałaka Województwa Zachodniopomorskiego

137

Interpelacja - Or.II.0003.2.2021

136

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

135

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

134

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

134

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

134

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

133

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

132

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

132

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

132

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.2019

131

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

131

Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym

131

Wykaz pomocy publicznej nr 1

130

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku

129

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

128

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania

127

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 r.

127

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

125

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

125

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

125

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

124

Kalendarz czynności

124

Wykaz pomocy publicznej nr 3

123

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

123

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

123

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

122

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

122

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

122

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

121

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

120

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

120

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2019r. w sprawie ponownego losowania w komisji wyborczej nr 8

118

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z podziałem działki nr 173/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg

118

Budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kv wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach nr 4/32, 4/38, 4/39 w Rekowie

117

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok

116

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

115

Postanowienie nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

112

Wykaz z dnia 02.02.2021

112

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych

112

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

112

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

112

Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

111

Protokół nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.

109

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

109

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Polanów

109

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW

108

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania

108

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020

108

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

107

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

107

Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie

106

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

105

Zawiadomienie

104

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

104

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

104

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Polanów

104

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

104

Uchwała nr LXV.300.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)

104

Wykaz z dnia 29.03.2021

103

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

103

Uchwała nr CXII.519.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów ma 2020 rok (brak dostępności cyfrowej)

102

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania

102

Uchwałą nr CXII.520.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów (brak dostępności cyfrowej)

101

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

101

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

101

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

100

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

100

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

100

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

100

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

100

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

100

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

100

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

99

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

99

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

99

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

99

Uchwała nr CXXII.518.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów ma 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)

99

Rozporządzenia Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

98

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

98

Uchwała nr XXXII/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok

97

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

97

Protokół nr XXIV/2020 z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2020 r.

96

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

96

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

96

Protokół nr XXVII/2020 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2020 r.

95

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

95

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

95

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

95

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/3, obręb Kościernica, gm. Polanów

94

Wykaz z dnia 03.11.2020

93

Wykaz z dnia 17.12.2020

93

Protokół nr XXXIII/21 z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 stycznia 2021 r.

93

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

93

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

93

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

93

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2/1, 79/22, 79/24, 80, 81/5, 87/2, 88, 89, 107, 108/1, 85/5, 4/3, 9/2, 9/3, 37, 41, 50/1, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 108/2, 378, 85/3 w miejscowości Karsinka, Gmina Polanów, (proj. Karsinka II)

92

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

92

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

92

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

92

Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

91

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

91

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

91

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącego mostu w miejscowości Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 na dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 01 miasta Polanów, dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 02 miasta Polanów”.

91

Protokół nr XXIII/2020 z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 maja 2020 r.

90

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

90

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

90

Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

89

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

89

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

89

Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Miejskiej W Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

88

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

88

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 28 czerwca 2020 r.

88

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

86

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

86

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

86

Uchwała nr V.54.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

85

Informację Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

85

Pomoc publiczna dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w 2020 roku

85

Wszczęcie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie

84

Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów

84

Zakończenie postępowania, przebudowa linii, wymiana przewodów

83

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

83

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

83

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

82

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

82

Protokół nr XXI/2020 z XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2020 r.

82

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów

82

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

82

Protokół nr XXXII/20 z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

81

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

81

Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW

81

Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

80

Wykaz z dnia 23.04.2020

79

Informacja z wykonania budżetu za IV Kwartał 2020 rok

79

Nieruchomości na sprzedaż

79

Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania

79

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

79

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

79

Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu na terenie dz. nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów

79

Uchwała nr XXXII/213/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030

78

Wydanie decyzji - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów

78

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

78

Wydanie decyzji, przebudowa POKIS

77

Raport o stanie zapewniania dostępności za 2020 rok

77

Wykaz z dnia 10.05.2021

77

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

76

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

76

Zarządzenie nr 73/15 Burmistrza Polanowa z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

76

Uchwała nr LXXVI.380.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów

75

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

74

Budowa sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych

74

Uchwała nr LXXVI.381.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2021 rok

72

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania

72

Budows sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV

72

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

72

Uchwała nr LXXVI.379.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2021 r.

71

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur PEHD 90

71

Uchwała nr V.53.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2021 r.

70

Protokół nr XXIX/20 z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 listopada 2020 r.

70

Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa linii, wymiana przewodów

70

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych

70

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

70

Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

69

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie mostu w m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką mostu istniejącego na działkach ewidencyjnych nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów”.

69

Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

69

Wykaz z dnia 05.08.2021

68

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

68

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

68

Zakończenie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie

67

Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej w Żydowie

67

Protokół nr XXX/20 z XXX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 grudnia 2020 r.

67

Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

66

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

66

Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej Polanów

65

Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa w Żydowie

65

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 12 lipca 2020 r.

65

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

65

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

65

Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 wraz z wolnostojącym kotłem gazowym w obudowie o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie na działce ewidencyjnej nr 174 obręb 04 Polanów

65

Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w km 52+856 na terenie dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 1 i dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 2 miasta Polanów

65

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

64

Informacja o ważnych numerach telefonów

64

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD 90

64

Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa

63

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45, obr. Nacław, gm. Polanów.

63

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

62

Wszczęcie postępowania, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej w Polanowie

62

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.

62

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki

61

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2020 (brak dostępności cyfrowej)

61

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU

61

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

60

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

60

Przebudowa linii napowietrznej: Żydowo, Stary, Nowy Żelibórz, Wietrzno, Rzeczyca Wielka

60

Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa

60

Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

60

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

60

Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa istniejącej linii, skablowanie

59

Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2020 rok

59

Bilans łączny za 2020 rok

59

Wykaz z dnia 29.07.2021

59

Miejski Klub Sportowy Gryf Polanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych celem poznania opinii społecznej nt. planowanego do realizacji projektu

59

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia

59

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV

59

Zawieszenie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha

58

Wyjaśnienie PKW

58

Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

58

Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

58

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

58

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zmiana sposobu użytkowania działki nr 5/44 obręb ewidencyjny Nacław z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe oraz zmianie sposobu użytkowania części działki nr 5/45 obręb ewidencyjny Nacław, gm. Polanów z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe

58

Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych

58

Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów

57

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno

57

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

56

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206

56

Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych

56

Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

55

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

55

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa

54

Budowa i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy znamionowej do 2 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2, 411, 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D, obręb Żydowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie

54

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na Budowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno

54

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno

53

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie uszczegółowionych terminów polowań zbiorowych

53

Przebudowa linii napowietrznej, zmiana wniosku

53

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

53

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

53

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych

52

Wszczęcie postępowania, przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Żydowie

52

Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

52

Podjęcie zawieszonego postępowania

51

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie

51

Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

50

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo

50

Wszczęcie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha

50

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

50

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV

50

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

49

Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

48

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

48

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

48

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

48

Budowa komina, przedszkole

48

Wykaz z dnia 09.07.2021

48

Wykaz z dnia 03.09.3021

48

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

48

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na przebudowę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205

48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)

48

Małe granty 2021

47

Wydanie decyzji celu publicznego na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów

46

Wykaz z dnia 30.08.2021

46

Zakończenie postępowania, budowa sieci

45

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

45

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

44

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa

44

Decyzja o umorzeniu

44

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowi

44

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo, gmina Polanów

43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)

43

Wydanie decyzji celu publicznego na budowę punktu czerpania wody, Leśnictwo Buszyno

42

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

42

Budowa sieci do budynku mieszkalnego

42

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

42

Wykaz z dnia 11.10.2021

42

Wykaz z dnia 14.10.2021

42

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

42

Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45 obr. Nacław, gmina Polanów

42

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym

41

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

41

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

41

Przebudowa i skablowanie linii napowietrznej w Żydowie

40

Budowa komina, przedszkole

40

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno w oddziale 174a

40

Interpelacja - Or.II.0003.3.2021

39

Decyzja na budowę komina, przedszkole

38

Decyzja na budowę budynku socjalnego ESP Żydowo

38

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

36

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo

36

Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

35

Umorzenie postępowania, budynek socjalny

35

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo

35

Zakończenie postępowania na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów

33

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

33

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku

33

Obwieszczenie Burmistrza Polanowie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego

33

Urząd Stanu Cywilnego

33

Wniosek o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 lat)

33

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych

32

Decyzja na budowę budynku socjalnego elektrownia Żydowo

32

Zakończenie postępowania, rozbudowa portierni

31

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji

31

Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

30

Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 213/3 (obręb 0216) w miejscowości Żydowo, Gmina Polanów (proj. Żydowo II)

30

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz

29

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania

28

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia

28

Budynek socjalny ESP Żydowo

27

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

26

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

26

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania

25

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego

24

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

24

Budowa linii telekomunikacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe na działce nr ewid. 78, 298/1 obręb Chocimino oraz 303/3 obręb Drzewiany w ramach inwestycji Modrenizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo

23

Protokół nr XXXVII/21 z XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2021 r.

23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

22

Wydanie decyzji, budowa sieci kablowej, Chocimino, Żydowo

21

Wydanie decyzji, budowa linii kablowej do zasilenia obiektu

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

21

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

21

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

20

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa

20

Konsultacje społeczne w zakresie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z NGO na 2022 rok

20

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania

19

Budowa stacji telefonii komórkowej Wietrzno

19

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz

18

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

18

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania

18

Protokół nr XXXIV/20 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2021 r.

17

Protokół nr XXVIII/20 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 października 2020 r.

17

Protokół nr XXXV/21 z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2021 r.

16

Wydanie decyzji, rozbudowa portierni Żydowo

16

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020

16

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania

16

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

16

Protokół nr XXXVI/21 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2021 r.

15

Protokół nr XXXI/20 z XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 grudnia 2020 r.

15

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

15

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

13

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

12

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych

10

metadane dokumentu metadane
do góry strony