Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

246689

Urząd Miejski

70641

Rada Miejska

62959

Burmistrz

62394

Skrzynka podawcza

61717

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

35224

Obwieszczenia, zawiadomienia

34401

Katalog usług - poradniki dla interesantów

33721

Uchwały Rady Miejskiej

31086

Nabór na wolne stanowiska

29625

Urząd Miejski w Polanowie

29589

Sołectwa

28994

Gospodarka odpadami

27684

Zagospodarowanie przestrzenne

27071

Środowisko

26793

Gmina Polanów

26755

Budżet Gminy

26293

Kierownictwo Urzędu

26092

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

25477

Organizacje pozarządowe

24797

Godziny pracy

24058

Konta bankowe

23723

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

23695

Program Rodzina 500 plus

23620

Regulamin organizacyjny

23360

Dotacje celowe

23174

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

22766

Statut Gminy Polanów

22065

Oświadczenia majątkowe

19537

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

10937

Bezdomne zwierzęta

10731

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

10260

Konsultacje społeczne

10001

Żydowo

9028

Nacław

8669

Kościernica

8653

Cetuń

8598

Bożenice

8588

Jacinki

8512

Gołogóra

8495

Świerczyna

8457

Krytno

8450

Bukowo

8441

Dadzewo

8406

Garbno

8402

Rzeczyca Wielka

8402

Domachowo

8386

Rekowo

8378

Chocimino

8372

Rosocha

8352

Krąg

8325

Powidz

8322

Karsinka

8316

Wietrzno

8305

Buszyno

8296

Kępiny

8257

Sowinko

8231

Wielin

8210

Warblewo

8201

Wykaz z dnia 08.05.2015

8168

Stary Żelibórz

8155

Wykaz z dnia 25.03.2015

8132

Nowy Żelibórz

8123

Wykaz z dnia 28.04.2015

8072

Wykaz z dnia 25.06.2015

7759

Wykaz z dnia 27.07.2015

7747

Wykaz z dnia 16.07.2015

7740

Wykaz z dnia 18.08.2015

7687

Wykaz z dnia 21.09.2015

7662

Wykaz z dnia 16.10.2015

7650

Wykaz z dnia 16.12.2015

7544

Wykaz z dnia 08.01.2016

7516

Wykaz z dnia 29.12.2015

7469

Wykaz z dnia 22.02.2016

7435

Wykaz z dnia 11.04.2016

7274

Wykaz z dnia 26.04.2016

7268

Burmistrz Polanowa

6663

Podatki i opłaty lokalne

6601

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

5822

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5598

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5589

Dzierżawa gruntów

5543

Uchwały podatkowe

5501

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5490

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5378

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5373

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5363

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5145

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5081

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5074

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5074

Wykonanie Budżetu

5060

Referat Finansowo - Budżetowy

5034

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

5027

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

5024

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

5021

Informacje ogólne

4999

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

4985

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

4929

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

4916

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

4841

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4794

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4744

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4721

Skład Rady

4717

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4717

Podstawy prawne

4482

Sprawozdawczość

4411

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4338

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4335

Jednostki organizacyjne Gminy

4332

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4326

Wieloletnia prognoza finansowa

4315

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4314

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4297

Skarbnik Gminy Polanów

4286

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2018

4270

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4265

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

4252

Wykaz z dnia 10.05.2016

4246

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4218

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4205

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4189

Wykaz z dnia 10.08.2016

4177

Materiały planistyczne

4166

Wykaz z dnia 25.05.2016

4161

Wykaz z dnia 06.07.2016

4159

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4151

Wykaz z dnia 15.07.2016

4147

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4147

Podmioty odbierające odpady komunalne

4138

Opłata targowa

4130

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4123

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4098

Wykaz z dnia 12.12.2016

4081

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

4080

Wykaz z dnia 14.10.2016

4074

Wykaz z dnia 02.11.2016

4066

Wykaz z dnia 23.11.2016

4049

Sekretarz Gminy Polanów

4048

Wykaz z dnia 19.09.2016

4041

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

4039

Z-ca Burmistrza Polanowa

4037

Wykaz z dnia 07.12.2016

4033

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

3922

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

3921

Wykaz z dnia 14.03.2017

3895

Wykaz z dnia 20.04.2017

3892

Wykaz z dnia 13.03.2017

3884

Wykaz z dnia 27.04.2017

3868

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

3866

Wykaz z dnia 01.06.2017

3866

Wykaz z dnia 10.05.2017

3841

Wykaz z dnia 19.04.2017

3831

Wykaz z dnia 23.06.2017

3781

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3720

Informacje ogólne

3695

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3625

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3609

Adres skrytki ePUAP

3604

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3565

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3564

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3548

Kadencja 2014-2018

3521

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3497

Komisje Rady

3397

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

3338

Organizacja zgromadzeń

3224

Dyżur Przewodniczącego Rady

3143

Wybory Ławników

2985

Kompetencje Rady Miejskiej

2981

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2896

Decyzja o warunkach zabudowy

2379

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

2372

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2221

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2139

Budżet Obywatelski

2109

Wybory Samorządowe 2018

2090

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2087

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

2019

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

2004

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

2003

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

1993

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

1974

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

1965

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

1948

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1943

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1848

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1834

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1799

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1793

Dokumenty do pobrania

1790

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1761

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1749

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1742

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1740

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1735

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1725

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1725

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1713

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1692

Dokumenty do pobrania

1498

Skargi i wnioski

1344

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1223

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1096

Oświadczenia majątkowe

984

Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Polanowa z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

970

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

897

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

821

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

769

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

746

Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

742

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

695

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

650

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

582

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

582

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

556

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

525

Zarządzenie Nr 9 /18 Burmistrza Polanowa z dnia 23 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

485

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

485

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

481

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

476

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

470

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

470

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289)

462

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

445

Uchwały RIO - lata ubiegłe

434

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

433

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

424

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

418

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

414

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

412

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

406

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

403

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

400

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

400

Szacowanie szkód łowieckich

399

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

395

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

393

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

386

Ogłoszenia

380

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

375

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

371

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

359

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

357

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

357

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

356

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

355

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

354

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

345

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

344

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

342

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

340

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

338

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

336

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

336

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

333

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

331

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

324

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

316

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

311

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

301

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

300

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

298

ePUAP - Katalog spraw

295

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

292

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

287

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

287

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

286

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

285

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

280

Sygnały alarmowe

278

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

273

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

273

Pierwsza pomoc

272

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

266

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

265

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

264

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

260

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

259

Wzór karty ewakuacji

254

Wykaz z dnia 07.07.2017

253

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

252

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

251

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

242

Wykaz z dnia 04.07.2017

242

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

242

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

241

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

233

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

231

Konsultacje społeczne

230

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

229

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

228

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

228

Rejestry

227

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

219

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

219

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

217

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

215

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

214

Wykaz z dnia 17.07.2017

214

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

213

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

212

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

206

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

199

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

198

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Polanowa z dnia 28 września 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

194

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

194

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

193

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

186

Procedura

185

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

181

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

176

Wykaz z dnia 01.09.2017

174

Wykaz z dnia 10.01.2018

173

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

172

Wykaz z dnia 04.12.2017

172

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

171

Wykaz z dnia 09.10.2017

168

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

167

Wykaz z dnia 22.09.2017

167

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

166

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

165

Wykaz z dnia 26.09.2017

163

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

162

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

162

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

161

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

161

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

160

Porady prawne

156

Wykaz z dnia 08.09.2017

155

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

153

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

152

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

152

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

152

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

151

Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

150

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

148

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

147

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

146

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

146

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

145

Wykaz z dnia 18.09.2017

145

Wykaz z dnia 24.10.2017

145

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

143

Wykaz z dnia 15.11.2017

143

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

140

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

138

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie terytorialnej komisji wyborczej

137

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

137

Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

137

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

136

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

136

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

129

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

129

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

128

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

126

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

126

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

125

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

125

Ochrona danych osobowych

123

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych na 2018 rok

122

Wykaz z dnia 22.11.2016

121

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

121

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

120

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach Wyborów Samorządowych 2018

119

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

119

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

116

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

116

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

115

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

115

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

115

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

114

Kalendarz wyborczy

114

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

114

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

113

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

112

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Nieodpłatna pomoc prawna

109

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

109

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

107

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

105

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

104

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

104

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

103

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

103

Kalendarz czynności

102

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

101

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

101

Wykaz z dnia 06.03.2018

100

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

99

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie oraz godziny dyżurów

98

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

97

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

97

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

97

Wykaz z dnia 15.03.2018

94

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

94

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

92

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

91

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

91

Wykaz z dnia 11.05.2018

89

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

88

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

87

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

86

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

85

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

84

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

84

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

84

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

84

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

83

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

83

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

81

Druki dla kandydata na radnego

81

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

81

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

80

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

80

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

76

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie oraz godziny dyżurów

75

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

74

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

73

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

72

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

72

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

72

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

71

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

70

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

69

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

69

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

68

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

68

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

67

Wykaz z dnia 17.04.2018

66

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie

66

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

66

Wykaz z dnia 23.04.2018

63

Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo

62

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

62

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

61

Zarządzenie nr 4/18 Burmistrza Polanowa z dnia 05.01.2018r. ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie”

58

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Wykaz z dnia 15.06.2018

56

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów

53

Wykaz z dnia 23.07.2018

53

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

53

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

51

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

51

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

48

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

47

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Otwarty konursu ofert na 2018r. - wspieranie kultury fizycznej

45

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

44

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

42

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Pozwolenia wodnoprawne

33

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

32

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok

28

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

28

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

28

Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów

26

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska

23

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

22

Druki dla wyborcy

19

Wykaz z dnia 21.09.2018

19

Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

17

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. - zakres piłka nożna

16

Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów

15

Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

15

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

15

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

13

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku

13

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

11

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku

11

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 24 września 2018 r.

11

Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

10

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

9

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

6

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka

5

Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody

4

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1

Budowa linii napowietrzno-kablowej 15 kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Chocimino i Żydowo

0

metadane dokumentu metadane
do góry strony