Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Burmistrz Polanowa informuje, że Rada Miejska w Polanowie  w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na okres kadencji 2023-2027.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r.  poz. 217 ze zm.).

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2023 r. Rada Miejska w Polanowie na kadencję 2023-2027 dokona wyboru następującej ilości ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Koszalinie – 2 osoby 
  • do Sądu Rejonowego w Koszalinie – 1 osoba

Warunki, które winien spełniać kandydat:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

2) jest nieskazitelnego charakteru, 

3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat, 

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w gminie Polanów  co najmniej od roku, 

5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 

6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy, 

6) duchowni, 

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

8) funkcjonariusze Służby Więziennej, 

9) radni gminy, powiatu i województwa. 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie kandydatów:

Kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz  do Sądu Rejonowego w Koszalinie zgłaszają Radzie Miejskiej w Polanowie w terminie do 30 czerwca 2023 r.:

  • prezesi sądów, 
  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych (w zgłoszeniu należy podać nazwę i numer rejestru, w którym zostały zarejestrowane), 
  • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Polanów. 

Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. nr 121 poz.693  ze zmianami: Dz.U. z 2022r., poz.2155). 

Karta zgłoszenia dostępna jest:
1) w pok. Nr 5 i 9 Urzędu Miejskiego w Polanowie   (budynek A, I piętro), 

2)  na stronie internetowej polanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.polanow.pl w zakładce Rada Miejska/Wybory ławników na kadencję 2024-2027.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć: 

1) 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego, 

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego, 

3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. 

Dokumenty tj. informacja z KRK i zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2023 r. 

Kandydat na ławnika obowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić zgodę na kandydowanie w odpowiedniej rubryce karty. 

O kandydatach na ławników Rada Miejska w Polanowie  zasięgnie informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Szczecinie.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają w/w wymogów lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Polanowie po upływie terminu, pozostawia się bez biegu. 

Rada Miejska w Polanowie dokona wyboru ławników najpóźniej w miesiącu październiku 2023 r. 

Zgłoszenia kandydatów adresowane do Rady Miejskiej w Polanowie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie (pok. Nr  5) , ul. Wolności 4 w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się dopisek: „Zgłoszenie kandydata na ławnika”.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-05-31
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-05-31 21:57:23
data końcowa publikacji: 2023-07-31
ilość odsłon/pobrań: 5244