Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 3/2 o pow. 0,3192 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 6 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/ 00068855/6.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.
Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „grunt rolny”.
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.
Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji. t.j.: „budowy stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG w Polanowie”
Uwaga!
Przedmiotowa działka obciążona jest obowiązującą umową dzierżawy zawartą do dnia 22.12.2017 r.
Cena wywoławcza działki wynosi  60.000,00 złotych
Od ceny wylicytowanej  w przetargu  naliczona będzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, którą nabywca działki winien wpłacić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada  2017 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń (Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, t.j. 6.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie  Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, t.j. do dnia 17.11.2017 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno działki Nr 3/2 obr. 6 miasta Polanowa”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie.
Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych -  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości  i nr NIP lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność  obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo ( zgodę)  współmałżonka   z notarialnie  poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,                                                   
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu  nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań  z tego tytułu,
- w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu numeru NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie  zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku  osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego  dla danego podmiotu  rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.
 -w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dodatkowo przedłożyć przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.
Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony