Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na na dzierżawę gruntu o pow. 40 m2 stanowiącego część działki nr 80, położonej w obrębie ewidencyjnym Warblewo pod internetową stację dystrybucyjną. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 76412.

Dzierżawa zawarta będzie na okres 1 roku.

Cena wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego

wynosi  19.200,00 zł

Od ceny wylicytowanej  w przetargu  naliczona będzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości  23 %, którą nabywca działki winien wpłacić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.
    
Minimalna wysokość  postąpienia wynosi  960,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia  27 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00  w sali posiedzeń Nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego, t.j. 1.920,00  złotych należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie
Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, najpóźniej do dnia  23.04.2018 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wpłata wadium powinna brzmieć „ wadium na dzierżawę części działki nr 80 obr. Warblewo”.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet  czynszu z tytułu dzierżawy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez osobę, która wygrała przetarg.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sołectwie Warblewo oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Polanów.


Burmistrz Polanowa

/-/ Grzegorz Lipski

 

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony