Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 36,88 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej 13/100 części działki nr 69/1 o powierzchni 106 m 2 . Lokal mieszkalny nr 4 położony jest w budynku nr 12, przy ul. Koszalińskiej w Polanowie, obręb 4 miasta Polanów.

Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW 31181/2.
Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.
Nieruchomość zgodnie  ze  Studium  Uwarunkowań   i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta    i Gminy Polanów  przeznaczona jest  na cele: „obszar  zabudowy  istniejącej  o  przeważającej funkcji mieszkaniowej zlokalizowany w granicach projektowanej strefy ochrony krajobrazu kulturowego typu B”
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzeniu nowych planów miejscowych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i  10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86,650 )  sprzedaż lokalu mieszkalnego, podlega zwolnieniu od podatku VAT . Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste  ułamkowej 13/100 części działki nr 69/1. Licytacji podlega cena za lokal mieszkalny i ułamkową część działki łącznie. Cena nieruchomości lokalowej osiągnięta w przetargu zostanie podzielona na cenę za lokal i cenę za ułamkową część działki nr 69/1 w proporcjach wynikających z ceny wywoławczej nieruchomości.  Cena za grunt jest podstawą do naliczenia opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Pierwsza opłata netto za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowi 25 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu i zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23 % . Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wynoszą 1 % wylicytowanej ceny udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT , płatne są do 31 marca każdego roku.
Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 25 % wylicytowanej ceny udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
 
Cena wywoławcza wynosi 43.500 ,00 zł w tym :
- cena lokalu mieszkalnego – 42.964,95 zł
- cena udziału wynoszącego 13/100  w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu – 535,05 zł

Przetarg odbędzie się dnia 01.08. 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń /Nr 11/ Urzędu Miejskiego  w Polanowie.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców   ( tekst jednolity ( Dz. U.  z 2016 , poz. 1061 i 2175  ).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.4.350,00  zł należy wpłacić na konto Urzędu; Bank Spółdzielczy  Sławno  Oddział w Polanowie 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039,  najpóźniej  do dnia   25. 07. 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wpłata wadium powinna brzmieć: „ Wadium na przetarg - lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Koszalińskiej 12       w Polanowie”.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
•    przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
•     osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
•    w przypadku podmiotów gospodarczych, przedłożenie aktualnego wypisu
z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu oraz zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości. Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialne pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094)- 3480357.
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie,  oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

 

                               Burmistrz Polanowa
                                /-/ Grzegorz Lipski

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony