Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o pow. 33 m2 stanowiącego część działki nr 189, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa pod kontener z centralą telefoniczną. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00070936/5.

Dzierżawa zawarta będzie na okres 5 lat.

Cena wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego
wynosi  25.740,00 zł netto


Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek  od towarów i usług.
Roczny  czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS za rok poprzedzający.    
    
Minimalna wysokość  postąpienia wynosi  1.290,00  zł.
Przetarg odbędzie się dnia  14 września 2018 r. o godzinie 10.00  w sali posiedzeń Nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego, t.j. 2.574,00  złote należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie
Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, najpóźniej do dnia  10.09.2018 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wpłata wadium powinna brzmieć „ wadium na dzierżawę części działki oznaczonej nr 189 obr.  4 miasta Polanowa”.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet  czynszu z tytułu dzierżawy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Czynsz dzierżawny płatny jest gotówką miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego płatność dotyczy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez osobę, która wygrała przetarg.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie  i opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Polanów.

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony