Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 36,88 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej 13/100 części działki nr 69/1 o powierzchni 106 m 2 . Lokal mieszkalny nr 4 położony jest w budynku nr 12, przy ul. Koszalińskiej w Polanowie, obręb 4 miasta Polanów.

Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW 31181/2.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 1 sierpnia 2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i  10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86,650 )  sprzedaż lokalu mieszkalnego, podlega zwolnieniu od podatku VAT . Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste  ułamkowej 13/100 części działki nr 69/1. Licytacji podlega cena za lokal mieszkalny i ułamkową część działki łącznie. Cena nieruchomości lokalowej osiągnięta w przetargu zostanie podzielona na cenę za lokal i cenę za ułamkową część działki nr 69/1 w proporcjach wynikających z ceny wywoławczej nieruchomości.  Cena za grunt jest podstawą do naliczenia opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Pierwsza opłata netto za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowi 25 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu i zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23 % .

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wynoszą 1 % wylicytowanej ceny udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT , płatne są do 31 marca każdego roku.
Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 25 % wylicytowanej ceny udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza wynosi 40.000 ,00 zł w tym :
- cena lokalu mieszkalnego – 39.508,00 zł
- cena udziału wynoszącego 13/100  w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu – 492,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 08.10. 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń /Nr 11/ Urzędu Miejskiego  w Polanowie.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców   ( tekst jednolity ( Dz. U.  z 2016 , poz. 1061 i 2175  ).
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.4.000,00  zł należy wpłacić na konto Urzędu; Bank Spółdzielczy  Sławno  Oddział w Polanowie 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039,  najpóźniej  do dnia   01. 10. 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wpłata wadium powinna brzmieć: „ Wadium na przetarg - lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Koszalińskiej 12 w Polanowie”.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę , która wygrała przetarg.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094)- 3480357.
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

 

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony