Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 41,55 m2 wraz z udziałem 527/10000 do gruntu i części wspólnych budynków. Lokal mieszkalny nr 7 położony jest w budynku nr 13, przy ul. Zacisze w Polanowie, na działce nr 3/10 o pow. 6.417 m2, obręb 5 miasta Polanów.

Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW 57932/0.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 1 marca 2019 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1221,2491, z 2018 r. poz. 62,86,650 ) sprzedaż lokalu mieszkalnego, podlega zwolnieniu od podatku VAT.
Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.
Nieruchomość zgodnie  ze  Studium  Uwarunkowań   i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów  przeznaczona jest  na cele: „obszar  zabudowy  istniejącej  o  przeważającej funkcji mieszkaniowej”
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzeniu nowych planów miejscowych.
Cena wywoławcza wynosi 49.000,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 13 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń /Nr 11/ Urzędu Miejskiego  w Polanowie.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców   ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.1061 i 2175  ze zm. ).
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.4.900  zł należy wpłacić na konto Urzędu; Bank Spółdzielczy Sławno  Oddział w Polanowie 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039,  najpóźniej  do dnia   06. 05. 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wpłata wadium powinna brzmieć: „ Wadium na przetarg - lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Zacisze  13 w Polanowie”.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę , który został wyłoniony w przetargu.  
Warunkiem udziału w przetargu jest:
•    przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
•     osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
•    w przypadku podmiotów gospodarczych, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu oraz zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości. Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialne pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094)- 3480357.
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony