Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 29/2 o pow. 0,0740 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Polanowa. Działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00043557/6.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

W przetargu na sprzedaż działki Nr 29/2 obręb 5 miasta Polanowa mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki 6/9,6/10,6/17,6/19,7/6,7/8,9/43  obr. 5 miasta Polanowa, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu. Osoba zamierzająca brać udział w przetargu, która nie jest ujawniona jako właściciel w księdze wieczystej, powinna przedłożyć dodatkowo aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej np. kopie aktu notarialnego.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.
Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „grunt rolny”.
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Cena wywoławcza działki wynosi  13.000,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowej działki zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze. zm.) jest objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca  2019  r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń (Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:30 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie  w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tutejszego Urzędu, pok. Nr 13 pisemnego zgłoszenia.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona  na dzień przed przetargiem tj. 13 czerwca  2019 r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w podanej niżej wysokości.
Wadium  w   wysokości   10 %  ceny  wywoławczej,  t.j. 1.300,00 zł  należy  wpłacić  na  konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, t.j. do dnia 10.06.2019 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć: „wadium na kupno działki Nr  29/2 obr. 5 miasta Polanowa”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg, a także  w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz dowód potwierdzający tożsamość.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.
Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

                     
 
Burmistrz  Polanowa

/-/ Grzegorz Lipski

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony