Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 36,88 m2 wraz z udziałem 13/100 do gruntu i części wspólnych budynku. Lokal mieszkalny nr 4 położony jest w budynku nr 12, przy ul. Koszalińskiej w Polanowie, na działce nr 69/1 o pow. 106 m2 , obręb 4 miasta Polanów.

Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW 31181/2.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) sprzedaż lokalu mieszkalnego, podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość zgodnie  ze  Studium  Uwarunkowań   i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów  przeznaczona jest  na cele: „obszar  zabudowy  istniejącej  o  przeważającej funkcji mieszkaniowej”
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzeniu nowych planów miejscowych.

Cena wywoławcza wynosi  45.100,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 23.09. 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń /Nr 11/ Urzędu Miejskiego  w Polanowie.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców   ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.1061 i 2175  ze zm. ).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 4.510,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu; Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039,  najpóźniej  do dnia 16.09.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wpłata wadium powinna brzmieć: „ Wadium na przetarg - lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Koszalińskiej 12 w Polanowie”.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę , który został wyłoniony w przetargu.  

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 •  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
 • w przypadku podmiotów gospodarczych, przedłożenie aktualnego wypisu
  z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu oraz zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości. Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialne pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094)- 3480357.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Polanów, 2019-08-20

                                                                                                                      Burmistrz Polanowa

                                                                                                                       /-/ Grzegorz Lipski

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony