Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 2/14 o pow. 0,0675 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00055854/5.

Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w mieście Polanów przeznaczona jest na cele:
„ 38MN - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej”.

Cena wywoławcza działki wynosi  30.500,00 złotych

Od ceny wylicytowanej  w przetargu  naliczona będzie stawka podatku od towarów
i usług w wysokości  23 %, którą nabywca działki winien wpłacić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się dnia 12 listopada  2019 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń
(Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, t.j. 3.050,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, t.j. do dnia 08.11.2019 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „ wadium na kupno działki Nr 2/14 obr. nr 4 miasta Polanowa”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał a także  w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych -  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości  i nr NIP lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabyciu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność  obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo ( zgodę)  współmałżonka   z notarialnie  poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,                                                   
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku   
z   prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i aktualny wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub
jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnie     poświadczonym podpisem, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań
 z tego tytułu,
- w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki,    
 właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu  
 z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, numeru  
 NIP, numeru REGON, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze
 wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie
 zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku  osób prawnych – należy okazać aktualny odpis z właściwego  dla danego podmiotu  rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
-w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dodatkowo przedłożyć przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.
Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.
 

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

metadane dokumentu metadane   wersja do druku
do góry strony