Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 94/2 o pow. 3,4179 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Jacinki, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW KO1K/00013790/2. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków użytkami: RIIIb-3,4179 ha.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.
Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „grunt rolny, strefa dopuszczalnej lokalizacji elektrowni
Studium nie stanowi aktu  prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych  planów miejscowych.
Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się
w terminach: I - w dniu 06 sierpnia 2019 r., II - w dniu  19 listopada  2019 r.
Cena wywoławcza działki wynosi  105.000,00 złotych
Sprzedaż przedmiotowej działki zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze. zm.) jest objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług .
Przetarg odbędzie się dnia 14 stycznia  2020 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń ( pokój Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, t.j. 10.500,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, t. j. do dnia 10.01. 2020 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „ wadium na kupno działki Nr 94/2 obręb Jacinki”.
1.Uzasadnienie do wyboru formy  przetargu:
Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabycia nieruchomości  rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1362), które spełniają warunki określone w art. 6 przedmiotowej ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych- zgodnie
z definicją, o której mowa w art. 2 cytowanej ustawy, nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi nieruchomość rolną, a w myśl art.2 a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.  Do powyższego okresu zalicza się okres zamieszkania
w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę  miejsca zamieszkania, jeżeli  w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład  tego gospodarstwa rolnego.  Jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem przetargu będzie wchodzić w skład  wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
2. Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 10.01.2020 r.:
1.    Złożą pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie
o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie
3 niniejszego ogłoszenia, potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej,
o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w III przetargu ustnym ograniczonym w dniu 14 stycznia 2020 r. – dz. nr 94/2 w  Jacinkach” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie pok. Nr5.
2.    Wpłacą wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.
W dniu 13 stycznia 2020 r. zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do przetargu.
3.Dokumenty i oświadczenia niezbędne przy zgłoszeniu w przetargu:
- pisemne oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
- zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jako dowód potwierdzający zamieszkanie od
co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,
- pisemne oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego,
-dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z art. 6 ust.2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) w związku  z treścią § 6 i § 7  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.).
Pozostałe warunki przetargu:
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, najpóźniej w dniu podpisania   umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.  
Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia działki.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż  przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej    przez osobę,    która wygrała przetarg wygrał a także  w razie  odmowy podpisania  protokołu
z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.  
Małżonkowie pozostający  w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej.
W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
Działka  gruntowa sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i starania nabywcy, Gmina Polanów nie bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
Więcej informacji oraz druki oświadczeń można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa –pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.
Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sołectwie Jacinki oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.
                                                                                                                 

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony