Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 77 o pow. 1,20 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Warblewo, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW KO1K/00075674/5. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.
Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: droga, przez działkę przebiegają linie energetyczne WN i SN oraz transformatory, działka leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu OChK.
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej działki odbył się w dniu 25 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza działki wynosi 18.000,00 złotych

Od ceny wylicytowanej w przetargu naliczona będzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, którą nabywca działki winien wpłacić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń (nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 1.800,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 11.12. 2020 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno działki nr 77 obręb Warblewo”.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
W przetargu na sprzedaż działki nr 77 obręb Warblewo mogą wziąć udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 8/1, 58 316 obręb Warblewo, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu. Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu, która nie jest ujawniona jako właściciel w księdze wieczystej, powinna przedłożyć dodatkowo aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej np. kopię aktu notarialnego.

Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 11.12.2020 r.:

  1. Złożą pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 15 grudnia 2020 r. – dz. nr 77 w Warblewie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie pok. nr 5.
  2. Wpłacą wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu na dzień przed przetargiem tj. 14 grudnia 2020 r. 

Pozostałe warunki przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.  
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia działki. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.
Małżonkowie pozostający w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
Działka gruntowa sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów 
i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i starania nabywcy Gmina Polanów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. nr 13, tel. 943480391.
Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sołectwie Warblewo oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Burmistrz Polanowa 
Grzegorz Lipski

Wyniki postępowania

rozmiar pliku:

dokument DOCX 13.16 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony