Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rochowo, ujawnionych w księdze wieczystej nr KO1K/00075802/2

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

 1. nr 61 o pow. 0,52 ha, sklasyfikowana jako „dr”.
  Cena wywoławcza 8.000,00 zł.
  Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej 800,00 zł.
  Przetarg ograniczony do właścicieli działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 60, 64  i 323/1.
 2. nr 63 o pow. 0,98 ha, sklasyfikowana jako „dr”.
  Cena wywoławcza 15.000,00 zł.
  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej 1.500,00 zł.
  Przetarg ograniczony do właścicieli działek   oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 59,60,62,64.

Do cen uzyskanych w przetargu naliczona będzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, którą nabywca działki winien wpłacić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych działek odbyły się 25 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przeznaczenie nieruchomości:
Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.
Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: droga. Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2020 r. o godz. 10:30 w Sali Posiedzeń (pokój nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. 
W przetargu na sprzedaż działki nr 61 obręb Rochowo mogą wziąć udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki Nr 60,64 obręb Rochowo i 323/1 obręb Rzeczyca Wielka, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu. 
W przypadku działki nr 63 obręb Rochowo w przetargu mogą wziąć udział właściciele działek nr 59,60,62 i 64 obręb Rochowo.
Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu, która nie jest ujawniona jako właściciel w księdze wieczystej, powinna przedłożyć dodatkowo aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej np. kopię aktu notarialnego.

Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 11.12.2020 r.:

 1. Złożą pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dz. nr (wskazać nr działki) w Rochowie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie pok. nr 5.
 2. Wpłacą wadium (na każdą działkę odrębnie) na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu na dzień przed przetargiem tj. 14 grudnia 2020 r.

Pozostałe warunki przetargu:
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.
Małżonkowie pozostający w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. 
Działki gruntowe sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i starania nabywcy Gmina Polanów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. nr 13, tel. 943480391.
Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sołectwie Rzeczyca Wielka oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Burmistrz Polanowa 
Grzegorz Lipsk

Wyniki postępowania

rozmiar pliku:

dokument DOCX 13.04 KB

rozmiar pliku:

dokument DOCX 13.05 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony