Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę farmy fotowoltaicznej

BURMISTRZ POLANOWA
OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Polanów, powiat koszaliński, woj. Zachodniopomorskie, przeznaczonych pod budowę farmy fotowoltaicznej.

Przedmiotem dzierżawy są następujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków:

 • nr 2 o pow. 23,1640 ha, obręb 3 miasta Polanowa, księga wieczysta KO1/00070364/4,
 • nr 14 o pow. 13,8476 ha, obręb 1 miasta Polanowa, księga wieczysta KO1K/00070020/1.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów działka oznaczona nr 2 obr. 3 przeznaczona jest na cele: „grunt rolny położony w projektowanym terenie zabudowy o preferowanej funkcji – produkcja oraz stacji benzynowej. Na terenie działki mogą znajdować się obiekty archeologiczne zaliczane lub wnioskowane do zaliczenia do strefy ochrony W III”, zaś działka oznaczona nr 14 obr. 1 przeznaczona jest na cele: „grunt rolny położony w projektowanym terenie zabudowy o preferowanej funkcji produkcyjno-magazynowej. Na terenie działki mogą znajdować się obiekty archeologiczne zaliczane lub wnioskowane do zaliczenia do strefy ochrony W III”.

Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Grunty rolne niezabudowane znajdują się w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Polanów.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

Uwaga!

Działki będące przedmiotem przetargu są obciążone umowami dzierżaw, które ulegną rozwiązaniu z dniem 31.12.2021 r.

Umowa dzierżawy zawarta będzie z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2022 r. na okres 30 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 333.104,40 zł

Od ceny wylicytowanej w przetargu naliczona będzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.

W okresie przygotowawczym (tj. maksymalnie do 3 lat od zawarcia umowy dzierżawy) wysokość czynszu dzierżawnego będzie wynosić 15% wylicytowanej wysokości czynszu. Do ceny doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Na dzierżawcy ciąży poinformowanie Wydzierżawiającego na piśmie o rozpoczęciu produkcji energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia produkcji.

Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Czynsz dzierżawny płatny jest rocznie z góry, raz w roku w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Wadium wynosi 33.310,44 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych 44/100).

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 16.660,00 zł.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie  prac budowlanych i montażowych w obszarze Fotowoltaiki.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych” Oferta na dzierżawę gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie ul. Wolności 4, pok. Nr 5, w terminie najpóźniej na cztery dni przed terminem otwarcia ofert, tj. do dnia 18.06.2021 r.

Oferta musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko, obywatelstwo i dokładny adres oferenta. Jeśli oferentem jest osoba prawna to nazwę firmy i siedzibę, wyciąg z właściwego rejestru.  Akt założycielski ze zmianami, aktualna listę wspólników.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie budowy i użytkowania budowli fotowoltaicznych.
 4. Dane potwierdzone dokumentami o sytuacji finansowej oferenta (informacje o środkach własnych, sprawozdania finansowe na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego) rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego.
 6. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz z projektem umowy dzierżawy w kwestiach niebędących przedmiotem przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 7. Dowód uiszczenia wadium.

Oferenci przetargu mogą:

 • zapoznać się z projektem umowy dzierżawy zawierającym postanowienia w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie ul. Wolności 4 pok. Nr 13 w dniach od 07.06.2021r. do 09.06.2021 r.,
 • dokonać oględzin działek w dniach od 07.06.2021 r. do 09.06.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu z tut. Urzędem, kontakt tel. nr (094)3480391.

Oferta nie będzie mogła być uzupełniana lub zmieniana po otwarciu przetargu w zakresie, w którym może być uznana za nową ofertę.

Oferta niekompletna nie będzie przyjęta.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Otwarcie ofert (część jawna) odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ulicy Wolności 4, pok. Nr 11.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wymaganej wysokości na konto: Bank Spółdzielczy Sławno O/Polanów Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039. Wpłata wadium powinna brzmieć: „wadium na dzierżawę gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej”.

Wadium należy wpłacić nie później niż 4 dni przed przetargiem tj. do dnia 18.06.2021 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast oferent, który przetarg wygrał wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium przepada na rzecz Gminy Polanów, jeśli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Część niejawna przetargu odbędzie się w terminie ustalonym przez Komisję Przetargową podczas części jawnej przetargu, o czym oferenci zostaną poinformowani ustnie.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, w prasie oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Polanów.


Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski

Załączniki

rozmiar pliku:

dokument DOCX 21.83 KB

rozmiar pliku:

dokument DOCX 13.43 KB

rozmiar pliku:

dokument DOCX 13.25 KB

rozmiar pliku:

dokument PDF 205.97 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony