Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 18,97 m2 posadowionego w budynku Nr 11 przy ulicy Podmiejskiej w miejscowości Polanów wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 0,88 m2 i ułamkową t.j. (8/100) częścią działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 134 o pow. 0,1516 ha.

Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW 14830/2.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów  przeznaczona jest  na cele: „obszar zabudowy istniejącej o przeważającej funkcji mieszkaniowej”
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzeniu nowych planów miejscowych.

Cena wywoławcza wynosi 17.211,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 08 lipca 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń /Nr 11/ Urzędu Miejskiego  w Polanowie.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U.    z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1.721,10 zł należy wpłacić na konto Urzędu; Bank Spółdzielczy  Sławno  Oddział w Polanowie 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039,  najpóźniej  do dnia   05. 07. 2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wpłata wadium powinna brzmieć: „ Wadium na przetarg - lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Podmiejskiej 11 w Polanowie”.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
  • osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
  • w przypadku podmiotów gospodarczych, przedłożenie aktualnego wypisu
  • z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu oraz zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości. Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialne pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 14, tel. (094)- 3480783.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony