Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
 • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym działka nr 658/1 o pow. 0,0593 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żydowo

Rodzaj postępowania: budynki.

Termin sładania ofert: 2017-02-10 11:00:00.

Postępowanie rozstrzygnięte: NIE.

Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW 33873/4.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość zgodnie  ze  Studium  Uwarunkowań   i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta    i Gminy Polanów  przeznaczona jest  na cele: „obszar  zabudowy  istniejącej  o  przeważającej funkcji usługowej”
Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzeniu nowych planów miejscowych.

Cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 10 luty 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń /Nr 11/ Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu; Bank Spółdzielczy Sławno  Oddział w Polanowie 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, najpóźniej  do dnia 06.02.2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wpłata wadium powinna brzmieć: „ Wadium na kupno nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym działka nr 658/1 obr.Żydowo”.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 •  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
 • w przypadku podmiotów gospodarczych, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu oraz zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości. Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialne pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
 • W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego- przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości- promesy

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 14, tel. (094)- 3480783.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, w prasie lokalnej ,sołectwie Żydowo oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony