Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Burmistrz Polanowa ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 75/2 o pow. 0,1700 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzno. Działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/65261/4.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

W przetargu na sprzedaż działki Nr 75/2 obręb Wietrzno mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki 74, 77/3, 425/4, 425/7 obr. Wietrzno, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu. Osoba zamierzająca brać udział w przetargu, która nie jest ujawniona jako właściciel w księdze wieczystej, powinna przedłożyć dodatkowo aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej np. kopie aktu notarialnego.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „obszar zabudowy istniejącej o funkcji produkcja, zakład przerobu węgla drzewnego”.

Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych planów miejscowych.

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach: 

I - w dniu 14 lutego 2017 r., II - w dniu 04 kwietnia  2017 r.

Cena wywoławcza działki wynosi  7.000,00 złotych

Od ceny wylicytowanej  w przetargu  naliczona będzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości  23 %, którą nabywca działki winien wpłacić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się dnia 26 maja  2017  r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń (Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 15:30 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie  w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tutejszego Urzędu, pok. Nr 13 pisemnego zgłoszenia.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona  na dzień przed przetargiem tj. 25 maja 2017 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w podanej niżej wysokości.

Wadium  w   wysokości   10 %  ceny  wywoławczej,  t.j. 700,00 zł  należy  wpłacić  na  konto

Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, t.j. do dnia 22.05.2017 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć: „wadium na kupno działki Nr 75/2 obr. Wietrzno”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz dowód potwierdzający tożsamość.

Uwaga:

Dla działki Nr 75/2 obr. Wietrzno służebną rolę przechodu i przejazdu stanowi część działki nr 104  obr. Wietrzno.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sołectwie Wietrzno oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Zmiany w trakcie postępowania

rozmiar pliku:

PDF 249.84 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony