Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity- Dz.U. z 2016r., poz. 446 z p óźn. zm.), art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2016, poz.902 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Polanowie zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Polanowie. Treść ogłoszenia
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.polanow.pl.

Załączniki

rozmiar pliku:

PDF 209.24 KB

rozmiar pliku:

PDF 114.57 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony