Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Polanowa z dnia 19 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.), art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2018, poz.1260 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Polanowie zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Polanowie. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.polanow.pl.

/-/ Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski

Załączniki

rozmiar pliku:

PDF 237.65 KB

rozmiar pliku:

PDF 111.25 KB

rozmiar pliku:

PDF 20.67 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony