Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Polanowa z dnia 28 września 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 ze zm.) oraz § 6 Uchwały Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Polanów.

§ 1. Kwota planowana na dotacje przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w budżecie Gminy Polanów na rok 2017 wynosi: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 ze zm.):
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3. Wysokość dotacji, jaka może być udzielona, określa art. 78 z zastrzeżeniem art. 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 4. W konkursie może uczestniczyć każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 5. Zasady i tryb przyznawania dotacji określa Uchwała Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Polanów.

§ 6. Termin i warunki wykorzystania dotacji:

1) termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017r.
2) wnioskodawca może wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje przy więcej niż jednym zabytku;
3) dotacja może być przyznana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Polanów, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe oraz znajdującym się w złym stanie technicznym;
4) dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo - budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji;
5) środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy dotowanego;
6) w ramach realizacji zadania dotowany zobowiązany jest m.in. do:
- wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
- wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane,
- prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, na zasadach określonych w umowie.
 

§ 7. Wymagania formalne:

1) Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Polanów, dostępnym również w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Polanów pod adresem internetowym: www.polanow.pl

2) Do wniosku należy dołączyć:
a) kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków
b) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub którego aktualność została potwierdzona w tym okresie (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów)
c) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku
d) zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac lub pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji (również w przypadku składania wniosku na sporządzenie dokumentacji konserwatorsko - technicznej)
e) kosztorys przewidywanych prac lub robót
f) aktualną fotograficzną dokumentację stanu istniejącego zabytku.
g) dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania podmiotu, w którego władaniu znajduje się obiekt zabytkowy (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji) – dokument może zostać dostarczony przed podpisaniem umowy.

3) Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część wniosku; kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
4) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani z przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.
5) Wniosek złożony po terminie pozostawiony będzie bez rozpatrzenia.
6) Jeżeli wniosek zawiera błędy formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Polanowie. Po tym terminie w przypadku nie usunięcia wykazanych braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 8. Miejsce i termin składania wniosków:

1) Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku" należy składać do dnia  30 października 2017r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Polanowie).
Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

2) Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Polanowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

a) Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu.
b) Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników.
c) Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem: "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN.
d) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany.
e) Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron (nie bindować).
f) Informacji udziela: Joanna Marta Siwiecka, Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy numer telefonu: 94 348 07 60; e-mail: j.siwiecka@polanow.eu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

§ 9. Termin, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków:
1) Decyzję o przyznaniu dotacji bądź nie udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polanowa.
2) Kryteria wyboru wniosków:
- znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej, artystycznej dla regionu
- stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich
3) Od decyzji Burmistrza Polanowa nie przysługuje tryb odwoławczy;
4) Wyniki udzielonej dotacji zostaną umieszczone w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie
5) Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy Dotowanym a Gminą Polanów.

§ 10. Rozliczenie wykorzystania dotacji nastąpi na warunkach określonych w podpisanej umowie o przyznanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2017, według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Polanów, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.polanow.pl.

§  11. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Polanowa.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.polanow.pl.

Załączniki

metadane załącznika - rozwińnazwa pliku:

Wniosek o dotację

rozmiar pliku:

DOC 99.00 KB

metadane załącznika - rozwińnazwa pliku:

Wzór sprawozdania

rozmiar pliku:

DOC 70.50 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony