Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian odnoszących się do ochrony ofiar przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).
Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
W Gminie Polanów w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie, na podstawie Uchwały Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółów warunków jego funkcjonowania. Burmistrz Polanowa Zarządzeniem Nr 89/17 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołał przedstawicieli następujących służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie – Justyna Kosek, Małgorzata Popowicz
 • Posterunku Policji w Polanowie – Krzysztof Dusza
 • Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie – Małgorzata Popowicz, Justyna Kosek
 • Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie – Marek Stachowicz
 • Zespołu Szkół Publicznych – Aleksandra Kalinowska
 • Straży Miejskiej w Polanowie – Andrzej Drzewiecki
 • Stowarzyszenia „Grad”  - Jacek Jachimowski
 • Sądu Rejonowego w Koszalinie Wydział Karny – Łukasz Storch

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, który został przyjęty Uchwałą Nr XIII/63/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Polanów na lata 2015-2020”. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności przez:

 1. Diagnozowanie  problemu przemocy w rodzinie;
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywają się spotkania samopomocowej grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, DDA i osób współuzależnionych - każdy czwartek godz. 15.00. Funkcjonuje również telefon zaufania nr 94 3419461.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanowie zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wolności 7. Przewodniczącą Zespołu jest Pani Justyna Kosek, a zastępcą Pani Małgorzata Popowicz.

Adresy instytucji pomocowych dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie

 1. Miejsko – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Wolności 7, Polanów, tel. 94 31 88 385
 2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Wolności 7, Polanów, tel. 94 31 88 385
 3. Posterunek Policji w Polanowie, ul. Dworcowa 11, tel. 94 34 29 213
 4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wolności 7, Polanów, tel. 94 31 88 385
 5. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”, ul. Dworcowa 12a, Polanów
 6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Grunwaldzka 49, Białogard, tel. 94 311 32 50
 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Racławicka 13, Koszalin, tel. 94 71 40 217
 8. Komenda Miejska Policji, ul. Słowackiego 11, Koszalin, tel. 94 342 99 00
 9. Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Andersa 34, tel. 94 342 86 26
 10. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 107, tel. 94 341 95 10
 11. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych, Koszalin, ul. Andersa 34, tel. 94 342 83 50
 12. Dom Samotnej Matki Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, ul. Wojska Polskiego 13, Koszalin, tel. 94 342 37 70
 13. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, ul.  Energetyków 10, Szczecin, tel. 91 433 03 39
Metadane

wytworzył(a):

Justyna Kosek

data wytworzenia:

2018-09-25

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2018-09-25 14:18:58

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2018-09-26 08:32:58
Krzysztof Szypulski - 2018-09-25 15:10:45
Krzysztof Szypulski - 2018-09-25 15:08:48

ilość odsłon:

709

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony