Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie

Urząd Miejski w Polanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Dokumenty pdf utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych.

Dokumenty w formatach doc, docx, rtf - błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. 

Dokumenty wygenerowane przez inne podmioty, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej.

Zdjęcia, grafiki niezawierające teksów alternatywnych.

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

Dokumenty finansowe (sprawozdania, bilanse) wygenerowane z systemu Bestia JST.

Nagranie z obrad sesji Rady Miejskiej umieszczone w serwisie https://transmisjaobrad.info.

Wyłączenia

Filmy promocyjne umieszczone w serwisie YouTube, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. 

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

W serwisie internetowym można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W całym serwisie widoczny jest tzw. aktywny focus. Nawigacja po stronie dostępna jest przy użyciu 4 klawiszy:

 • Tab – następny aktywny element
 • Shift + Tab – poprzedni aktywny element
 • Enter – wejście w aktywny element
 • Backspace – wyjście do poprzedniego aktywnego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jerzy Hirowicz.

E-mail: j.hirowicz@polanow.eu

Telefon: 943481056

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Burmistrz Polanowa

Urząd Miejski w Polanowie
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

E-mail: um@polanow.eu

Telefon: 943188351

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

Obiekt dzieli się na budynek główny A i budynek B.

Do budynku głównego prowadzi pochylnia dla osób na wózkach. Przy drzwiach znajduje się domofon i kamera, którymi przywołujemy pracownika sekretariatu. Jeżeli jest to możliwe, informujemy o sprawie, którą chcemy załatwić. Pracownik sekretariatu prosi pracownika merytoryczny, o pomoc w załatwieniu sprawy.

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wejścia do budynku osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynkach nie ma windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.