Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
LXXX/489/24 2024-04-25 Uchwała nr LXXX/489/24 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Koszalińskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanów
LXXX/488/24 2024-04-25 Uchwała nr LXXX/488/24 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
LXXX/487/24 2024-04-25 Uchwała nr LXXX/487/24 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027
LXXX/486/24 2024-04-25 Uchwała nr LXXX/486/24 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033
LXXX/485/24 2024-04-25 Uchwała nr LXXX/485/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
LXXIX/484/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/484/24 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
LXXIX/483/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/483/24 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2024
LXXIX/482/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/482/24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Polanów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
LXXIX/481/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/481/24 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033
LXXIX/480/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/480/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
LXXIX/479/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/479/24 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polanów
LXXVIII/478/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/478/24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
LXXVIII/477/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/477/24 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użyczenie części działki położonej na terenie Gminy Polanów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Buszyna
LXXVIII/476/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/476/24 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Krzyża Świętego w Polanowie
LXXVIII/475/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/475/24 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i porozumienie między gminami przy wspólnej realizacji projektu klaster energii pn. Klaster Energia dla Środowiska
LXXVIII/474/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/474/24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w gminie Polanów
LXXVIII/473/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/473/24 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027
LXXVIII/472/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/472/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024 -2030 dla gminy Polanów
LXXVIII/471/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/471/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
LXXVII/470/24 2024-02-19 Uchwała nr LXXVII/470/24 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
LXXVII/469/24 2024-02-19 Uchwała nr LXXVII/469/24 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033
LXXVII/468/24 2024-02-19 Uchwała nr LXXVII/468/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
LXXVII/467/24 2024-02-19 Uchwała nr LXXVII/467/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego
LXXVI/466/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/466/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
LXXVI/465/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/465/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Żydowo, gmina Polanów
LXXVI/464/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/464/24 w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Polanów
LXXVI/463/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/463/24 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób
LXXVI/462/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/462/24 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Polanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
LXXVI/461/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/461/24 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033
LXXVI/460/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/460/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
LXXV/459/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/459/23 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
LXXV/458/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/458/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
LXXV/457/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/457/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Nadleśnictwa Polanów
LXXV/456/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/456/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Polanów
LXXV/455/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/455/23 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 w gminie Polanów
LXXV/454/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/454/23 w sprawie przyznania medali pamiątkowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
LXXV/453/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/453/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
LXXV/452/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/452/23 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania w 2024 roku
LXXV/451/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/451/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2033
LXXV/450/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/450/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXXV/449/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/449/23 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2024 rok
LXXV/448/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/448/23 w sprawie ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Polanowie
LXXV/447/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/447/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033
LXXV/446/23 2023-12-28 Uchwała nr LXXV/446/23 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2024 rok
LXXIV/445/23 2023-11-30 Uchwała nr LXXIV/445/23 w sprawie przekazania petycji według właściwości
LXXIV/444/23 2023-11-30 Uchwała nr LXXIV/444/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
LXXIV/443/23 2023-11-30 Uchwała nr LXXIV/443/23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji przy ul. Młyńskiej w Polanowie
LXXIV/442/23 2023-11-30 Uchwała nr LXXIV/442/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Nadleśnictwa Karnieszewice
LXXIV/441/23 2023-11-30 Uchwała nr LXXIV/441/23 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Koszalińskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanów
LXXIV/440/23 2023-11-30 Uchwała nr LXXIV/440/23 w sprawie zobowiązania Burmistrza Polanowa do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
LXXIV/439/23 2023-11-30 Uchwała nr LXXIV/439/23 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
LXXIV/438/23 2023-11-30 Uchwała nr LXXIV/438/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
LXXIV/437/23 2023-11-30 Uchwała nr LXXIV/437/23 w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
LXXIV/436/23 2023-11-30 Uchwała nr LXXIV/436/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXXIII/435/23 2023-11-20 Uchwała nr LXXIII/435/23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
LXXIII/434/23 2023-11-20 Uchwała nr LXXIII/434/23 w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Koszalińskiego polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3557Z w Warblewie
LXXIII/433/23 2023-11-20 Uchwała nr LXXIII/433/23 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
LXXII/432/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/432/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
LXXII/431/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/431/23 zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
LXXII/430/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/430/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Nadleśnictwa Karnieszewice
LXXII/429/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/429/23 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Polanów na lata 2024-2028
LXXII/428/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/428/23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Polanów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
LXXII/427/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/427/23 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
LXXII/426/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/426/23 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Polanowa
LXXII/425/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/425/23 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
LXXII/424/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/424/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2033
LXXII/423/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/423/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXXII/422/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/422/23 sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2024 rok.
LXXI/421/23 2023-09-29 Uchwała nr LXXI/421/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
LXXI/420/23 2023-09-29 Uchwała nr LXXI/420/23 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
LXXI/419/23 2023-09-29 Uchwała nr LXXI/419/23 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025
LXXI/418/23 2023-09-29 Uchwała nr LXXI/418/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2033
LXXI/417/23 2023-09-29 Uchwała nr LXXI/417/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXX/416/23 2023-08-10 Uchwała nr LXX/416/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
LXX/415/23 2023-08-10 Uchwała nr LXX/415/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego
LXX/414/23 2023-08-10 Uchwała nr LXX/414/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXX/413/23 2023-08-10 Uchwała nr LXX/413/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIX/412/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/412/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
LXIX/411/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/411/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
LXIX/410/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/410/23 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Polanów do spółdzielni energetycznej
LXIX/409/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/409/23 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie niewłączania Przedszkola Gminnego w Polanowie w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
LXIX/408/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/408/23 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
LXIX/407/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/407/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanowie
LXIX/406/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/406/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
LXIX/405/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/405/23 w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
LXIX/404/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/404/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2022 rok
LXIX/403/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/403/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXIX/402/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/402/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIX/401/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/401/23 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2022
LXIX/400/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/400/23 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2022 rok
LXIX/399/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/399/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
LXIX/398/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/398/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
LXVIII/397/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/397/23 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu
LXVIII/396/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/396/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Polanów umowy użyczenia części nieruchomości w celu umieszczenia stacji klimatologicznej
LXVIII/395/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/395/23 w sprawie regulaminu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
LXVIII/394/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/394/23 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
LXVIII/393/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/393/23 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
LXVIII/392/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/392/23 w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
LXVIII/391/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/391/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
LXVIII/390/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/390/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko- Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030
LXVIII/389/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/389/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXVIII/388/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/388/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXVIII/387/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/387/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej dla miasta i gminy Polanów na rok 2023
LXVII/386/23 2023-05-17 Uchwała nr LXVII/386/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polanów
LXVII/385/23 2023-05-17 Uchwała nr LXVII/385/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXVII/384/23 2023-05-17 Uchwała nr LXVII/384/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXVI/383/23 2023-04-13 Uchwała nr LXVI/383/23 w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Polanowie w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
LXVI/382/23 2023-04-13 Uchwała nr LXVI/382/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania
LXVI/381/23 2023-04-13 Uchwała nr LXVI/381/23 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polanów
LXV/380/23 2023-03-24 Uchwała nr LXV/380/23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
LXV/379/23 2023-03-24 Uchwała nr LXV/379/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIV/378/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/378/23 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
LXIV/377/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/377/23 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2023
LXIV/376/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/376/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w gminie Polanów
LXIV/375/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/375/23 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
LXIV/374/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/374/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXIV/373/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/373/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIII/372/23 2023-02-09 Uchwała nr LXIII/372/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXII/371/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/371/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
LXII/370/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/370/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
LXII/369/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/369/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
LXII/368/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/368/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXI/367/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/367/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
LXI/366/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/366/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
LXI/365/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/365/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXI/364/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/364/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LX/363/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/363/22 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
LX/362/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/362/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LX/361/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/361/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LX/360/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/360/22 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2023 rok
LX/359/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/359/22 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2023 rok
LX/358/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/358/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LX/357/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/357/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2023 rok
LIX/356/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/356/22 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Polanowie
LIX/355/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/355/22 sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
LIX/354/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/354/22 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Polanów
LIX/353/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/353/22 zmieniająca uchwałę nr LII/312/22 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
LIX/352/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/352/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
LIX/351/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/351/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
LIX/350/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/350/22 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"
LIX/349/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/349/22 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025
LIX/348/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/348/22 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029”
LIX/347/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/347/22 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie gminy Polanów
LIX/346/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/346/22 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/332/22 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok
LIX/345/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/345/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LIX/344/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/344/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LVIII/343/22 2022-11-09 Uchwała nr LVIII/343/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LVIII/342/22 2022-11-09 Uchwała nr LVIII/342/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LVII/341/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/341/22 w sprawie rozpatrzenia petycji Patryka Janusza Króla z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
LVII/340/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/340/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie
LVII/339/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/339/22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
LVII/338/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/338/22 w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Polanowie oraz nadania mu statutu
LVII/337/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/337/22 w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego i powierzenia ich prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polanowie
LVII/336/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/336/22 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
LVII/335/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/335/22 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Polanów wkładu pieniężnego i objęcie nowych udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie
LVII/334/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/334/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LVII/333/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/333/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LVII/332/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/332/22 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok
LVII/331/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/331/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok
LVI/330/22 2022-09-26 Uchwała nr LVI/330/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
LVI/329/22 2022-09-26 Uchwała nr LVI/329/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta
LVI/328/22 2022-09-26 Uchwała nr LVI/328/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LV/327/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/327/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółów warunków jego funkcjonowania
LV/326/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/326/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
LV/325/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/325/22 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
LV/324/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/324/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LV/323/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/323/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LIV/322/22 2022-07-22 Uchwała nr LIV/322/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LIII/321/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/321/22 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
LIII/320/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/320/22 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
LIII/319/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/319/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2022/2023
LIII/318/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/318/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2021 rok
LIII/317/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/317/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LIII/316/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/316/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LIII/315/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/315/22 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2021 rok
LIII/314/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/314/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
LIII/313/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/313/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
LII/312/22 2022-06-10 Uchwała nr LII/312/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
LI/311/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/311/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LI/310/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/310/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LI/309/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/309/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2021
LI/308/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/308/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej dla miasta i gminy Polanów na rok 2022
L/307/22 2022-04-29 Uchwała nr L/307/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLIX/306/22 2022-04-11 Uchwała nr XLIX/306/22 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie
XLIX/305/22 2022-04-11 Uchwała nr XLIX/305/22 w sprawie upoważnienia Burmistrza Polanowa
XLVIII/304/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/304/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
XLVIII/303/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/303/22 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XLVIII/302/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/302/22 w sprawie przyjęcia „Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 w gminie Polanów”
XLVIII/301/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/301/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2025
XLVIII/300/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/300/22 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2022
XLVIII/299/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/299/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Polanów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
XLVIII/298/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/298/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa
XLVIII/297/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/297/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
XLVIII/296/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/296/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Polanów
XLVIII/295/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/295/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLVIII/294/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/294/22 w sprawie solidarności z Narodem Ukraińskim
XLVII/293/22 2022-02-18 Uchwała nr XLVII/293/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLVI/292/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/292/22 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XLVI/291/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/291/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XLVI/290/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/290/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
XLVI/289/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/289/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLV/288/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/288/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022- 2024
XLV/287/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/287/21 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2022 rok
XLV/286/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/286/21 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2022 rok
XLV/285/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/285/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XLV/284/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/284/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XLV/283/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/283/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
XLV/282/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/282/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2022 rok
XLIV/281/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/281/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
XLIV/280/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/280/21 w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
XLIV/279/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/279/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
XLIV/278/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/278/21 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XLIV/277/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/277/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
XLIV/276/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/276/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.
XLIV/275/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/275/21 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
XLIV/274/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/274/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XLIV/273/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/273/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XLIII/272/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/272/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polanów
XLIII/271/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/271/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XLIII/270/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/270/21 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Polanów
XLIII/269/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/269/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XLIII/268/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/268/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XLIII/267/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/267/21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2022 rok
XLIII/266/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/266/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2022 rok
XLII/265/21 2021-09-24 Uchwała nr XLII/265/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej
XLII/264/21 2021-09-24 Uchwała nr XLII/264/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022
XLII/263/21 2021-09-24 Uchwała nr XLII/263/21 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Polanów wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Polanowa
XLII/262/21 2021-09-24 Uchwała nr XLII/262/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XLII/261/21 2021-09-24 Uchwała nr XLII/261/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XXXI/267/05 2021-09-22 Wyrok Sądowy do Uchwały nr XXXI/267/05
XLI/260/21 2021-09-03 Uchwała nr XLI/260/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
XLI/259/21 2021-09-03 Uchwała nr XLI/259/21 w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym przy drodze wojewódzkiej nr 206 pomiędzy miejscowościami Jacinki i Nacław
XLI/258/21 2021-09-03 Uchwała nr XLI/258/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
XLI/257/21 2021-09-03 Uchwała nr XLI/257/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XL/256/21 2021-08-11 Uchwała nr XL/256/21 w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
XL/255/21 2021-08-11 Uchwała nr XL/255/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XL/254/21 2021-08-11 Uchwała nr XL/254/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
X/74/11 2021-03-25 Wyrok Sądowy do Uchwały nr X/74/11
XXXIX/253/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/253/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2021/2022
XXXIX/252/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/252/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
XXXIX/251/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/251/21 w sprawie zaliczenia ulicy Zacisze do kategorii dróg gminnych
XXXIX/250/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/250/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2020 rok
XXXIX/249/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/249/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
XXXIX/248/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/248/21 w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
XXXIX/247/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/247/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XXXIX/246/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/246/21 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XXXIX/245/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/245/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XXXIX/244/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/244/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XXXIX/243/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/243/21 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2020 rok
XXXIX/242/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/242/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
XXXIX/241/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/241/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
XXXVIII/240/21 2021-05-27 Uchwała nr XXXVIII/240/21 w sprawie wydania zgody na realizację inwestycji „Budowa linii kablowej 15 kV w miejsce awaryjnego odcinka linii napowietrznej 15 kV ” na terenie użytku ekologicznego „Torfowisko poligeniczne - Bagno Wietrzno”
XXXVIII/239/21 2021-05-27 Uchwała nr XXXVIII/239/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XXXVIII/238/21 2021-05-27 Uchwała nr XXXVIII/238/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 r.
XXXVIII/237/21 2021-05-27 Uchwała nr XXXVIII/237/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2020
XXXVII/236/21 2021-04-30 Uchwała nr XXXVII/236/21 w sprawie nadania nazwy alei na terenie miasta Polanowa
XXXVII/235/21 2021-04-30 Uchwała nr XXXVII/235/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Polanów porozumienia w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030
XXXVII/234/21 2021-04-30 Uchwała nr XXXVII/234/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XXXVI/233/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/233/21 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2021
XXXVI/232/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/232/21 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie” oraz zmiany jej statut
XXXVI/231/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/231/21 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXXVI/230/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/230/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XXXVI/229/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/229/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XXXV/228/21 2021-02-17 Uchwała nr XXXV/228/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie
XXXV/227/21 2021-02-17 Uchwała nr XXXV/227/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie
XXXIV/226/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/226/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Polanów za 2021 rok.
XXXIV/225/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/225/21 w sprawie pomnika przyrody.
XXXIV/224/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/224/21 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
XXXIV/223/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/223/21 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025.
XXXIV/222/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/222/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030.
XXXIV/221/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/221/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok.
XXXIII/220/21 2021-01-25 Uchwała nr XXXIII/220/21 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXXIII/219/21 2021-01-25 Uchwała nr XXXIII/219/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego
XXXII/218/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/218/20 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu
XXXII/217/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/217/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Polanów na lata 2021-2025”
XXXII/216/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/216/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
XXXII/215/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/215/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.
XXXII/214/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/214/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXXII/213/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/213/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XXXII/212/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok
XXXI/211/20 2020-12-21 Uchwała nr XXXI/211/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/166/20 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXX/210/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/210/20 w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XXX/209/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/209/20 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
XXX/208/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/208/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Polanów
XXX/207/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/207/20 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2021 rok
XXX/206/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/206/20 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2021 rok
XXIX/205/20 2020-11-20 Uchwała nr XXIX/205/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok
XXIX/204/20 2020-11-20 Uchwała nr XXIX/204/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030
XXIX/203/20 2020-11-20 Uchwała nr XXIX/203/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXVIII/202/20 2020-10-29 Uchwała nr XXVIII/202/20 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
XXVIII/201/20 2020-10-29 Uchwała nr XXVIII/201/20 w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa
XXVIII/200/20 2020-10-29 Uchwała nr XXVIII/200/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
XXVIII/199/20 2020-10-29 Uchwała nr XXVIII/199/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
XXVIII/198/20 2020-10-29 Uchwała nr XXVIII/198/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXVII/197/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/197/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
XXVII/196/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/196/20 w sprawie pomnika przyrody
XXVII/195/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/195/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
XXVII/194/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/194/20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok
XXVII/193/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/193/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok
XXVII/192/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/192/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030
XXVII/191/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/191/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXVI/190/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/190/20 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Łączy Nas Polanów
XXVI/189/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/189/20 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi ulicy Zacisze, do kategorii dróg gminnych
XXVI/188/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/188/20 w sprawie zaliczenia drogi - ulica Różana do kategorii dróg gminnych
XXVI/187/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/187/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2020/2021
XXVI/186/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/186/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030
XXVI/185/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/185/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXV/184/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/184/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2019
XXV/183/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/183/20 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
XXV/182/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/182/20 w sprawie ustalenia planu sieć prowadzonych przez Gminę Polanów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
XXV/181/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/181/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2019 rok
XXV/180/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/180/20 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie gminy Polanów
XXV/179/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/179/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXV/178/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/178/20 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Polanowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2019 rok
XXV/177/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/177/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
XXV/176/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/176/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
XXIV/175/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/175/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
XXIV/174/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/174/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXIV/173/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/173/20 zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXIV/172/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/172/20 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIV/171/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/171/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanów
XXIII/170/20 2020-05-18 Uchwała nr XXIII/170/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXIII/169/20 2020-05-18 Uchwała nr XXIII/169/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku Powiatowi Koszalińskiemu
XXII/168/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/168/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XXII/167/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/167/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
XXII/166/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/166/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXII/165/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/165/20 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXII/164/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/164/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXII/163/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/163/20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanów
XXII/162/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/162/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXI/161/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/161/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XXI/160/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/160/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXI/159/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/159/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie
XXI/158/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/158/20 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej własnością prywatną
XXI/157/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/157/20 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2020
XXI/156/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/156/20 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXI/155/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/155/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XX/154/20 2020-02-27 Uchwała nr XX/154/20 zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów
XX/153/20 2020-02-27 Uchwała nr XX/153/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej od państwowej osoby prawnej, tj. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
XX/152/20 2020-02-27 Uchwała nr XX/152/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XIX/151/20 2020-02-17 Uchwała nr XIX/151/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XIX/150/20 2020-02-17 Uchwała nr XIX/150/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030
XIX/149/20 2020-02-17 Uchwała nr XIX/149/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XVIII/141/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/141/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030
XVIII/148/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/148/20 w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Gminy Polanów oraz zasad jego stosowania
XVIII/147/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/147/20 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie
XVIII/146/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/146/20 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów
XVIII/145/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/145/20 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej - ulica Zamkowa do kategorii dróg gminnych
XVIII/144/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/144/20 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi ulicy Różanej, do kategorii dróg gminnych
XVIII/143/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/143/20 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Polanów
XVIII/142/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/142/20 w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XVIII/140/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/140/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XVII/139/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/139/19 w sprawie: przystąpienia Gminy Polanów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
XVII/138/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/138/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XVII/137/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/137/19 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
XVII/136/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/136/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
XVII/135/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/135/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie
XVII/134/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/134/19 w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2019/2020
XVII/133/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/133/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
XVII/132/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/132/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XVII/131/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/131/19 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2020 rok
XVII/130/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/130/19 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2020 rok
XVII/129/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/129/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2020 - 2030
XVII/128/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/128/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2020 rok
XVI/127/19 2019-11-25 Uchwała nr XVI/127/19 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"
XVI/126/19 2019-11-25 Uchwała nr XVI/126/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XV/125/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/125/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Polanów umowy użyczenia na czas nieokreślony z Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie, z siedzibą Żydowo 13, 76-012 Żydowo, dotyczącej przekazania w użyczenie dla Parafii części działki oznaczonej nr 16 położonej w obrębie ewidencyjnym Chocimino, gmina Polanów
XV/124/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/124/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XV/123/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/123/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XV/122/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/122/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
XV/121/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/121/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2020 rok
XV/120/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/120/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2020 rok
XV/119/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/119/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
XV/118/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/118/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XV/117/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/117/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2020-2023
XIV/116/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/116/19 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 3591Z do kategorii dróg gminnych
XIV/115/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/115/19 w sprawie powołania Komisji Statutowej
XIV/114/19 0000-00-00 Uchwała nr XIV/114/19 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
XIV/113/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/113/19 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
XIV/112/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/112/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XIV/111/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/111/19 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XIV/110/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/110/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XIV/109/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/109/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej
XIV/108/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/108/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej od państwowej osoby prawnej, tj. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
XIV/107/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
XIV/106/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/106/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XIV/105/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/105/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku Powiatowi Koszalińskiemu
XIII/104/19 2019-08-08 Uchwała nr XIII/104/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
XIII/103/19 2019-08-08 Uchwała nr XIII/103/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
XIII/102/19 2019-08-08 Uchwała nr XIII/102/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XII/101/19 2019-07-11 Uchwała nr XII/101/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
XII/100/19 2019-07-11 Uchwała nr XII/100/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XII/99/19 2019-07-11 Uchwała nr XII/99/19 w sprawie przystąpienia z Powiatem Koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów
XI/98/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/98/19 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
XI/97/19 2019-06-26 Załącznik do Uchwały nr XI/97/19
XI/97/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/97/19 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XI/96/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/96/19 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych
XI/95/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/95/19 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego „Święta Górka" na „Święta Góra Polanowska"
XI/94/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/94/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
XI/93/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/93/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XI/92/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/92/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
XI/91/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/91/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XI/90/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/90/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XI/89/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/89/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
XI/88/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/88/19 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 rok
XI/87/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/87/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
XI/86/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/86/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
X/85/19 2019-05-29 Uchwała nr X/85/19 zmieniająca Uchwałę Nr III/21/18 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
X/84/19 2019-05-29 Uchwała nr X/84/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019- 2030
X/83/19 2019-05-29 Uchwała nr X/83/19 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
X/82/19 2019-05-29 Uchwała nr X/82/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
X/81/19 2019-05-29 Uchwała nr X/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu rozliczenia
X/80/19 2019-06-17 Uchwała nr X/80/19 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
X/79/19 2019-05-29 Uchwała nr X/79/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2018 rok
X/78/19 2019-05-29 Uchwała nr X/78/19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III
X/77/19 2019-05-29 Uchwała nr X/77/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
X/76/19 2019-05-29 Uchwała nr X/76/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2012 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXI/177 /12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
X/75/19 2019-05-29 Załącznik do Uchwały nr X/75/19
X/75/19 2019-05-29 Uchwała nr X/75/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2018
IX/74/19 2019-05-17 Uchwała nr IX/74/19 w sprawie przystąpienia z Powiatem Koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów
VIII/73/19 2019-04-25 Uchwała nr VIII/73/19 w sprawie deklaracji poparcia dla postulatów strajkujących nauczycieli
VIII/72/19 2019-04-25 Uchwała nr VIII/72/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2018 rok
VIII/71/19 2019-04-25 Uchwała nr VIII/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym od osoby prywatnej
VIII/70/19 2019-04-25 Uchwała nr VIII/70/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
VII/69/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej od osoby prywatnej
VII/68/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/68/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
VII/67/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Polanów współdziałania z Gminą Miastem Koszalin, Gminą Karlino, Miastem Białogard, Gminą Tychowo, Gminą Biesiekierz, Gminą Bobolice, Gminą Sędzino, Gminą Manowo, Gminą Mielno, Gminą Sianów, Gminą Świeszyno, Gminą Ustronie Morskie, Powiatem Białogardzkim i Powiatem Kołobrzeskim w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
VII/66/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/66/19 w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Polanów na lata 2019-2022
VII/65/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/65/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Żurawisko"
VII/64/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/64/19 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
VII/63/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/63/19 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polanów
VII/62/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/62/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 - 2030
VII/61/19 2019-03-28 Uchwała nr VII/61/19 w sprawie zmian w budżeci e Gminy Połanów na 2019 rok
VI/60/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/60/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na łata 2019 - 2030
VI/59/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/59/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
VI/58/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/58/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydowo
VI/57/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/57/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wietrzno
VI/56/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/56/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielin
VI/55/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/55/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warblewo
VI/54/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/54/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świerczyna
VI/53/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/53/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Żelibórz
VI/52/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/52/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sowinko
VI/51/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/51/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzeczyca Wielka
VI/50/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/50/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rosocha
VI/49/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/49/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rekowo
VI/48/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/48/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Powidz
VI/47/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/47/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowy Żelibórz
VI/46/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/46/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nacław
VI/45/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/45/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krytno
VI/44/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/44/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krąg
VI/43/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/43/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościernica
VI/42/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/42/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępiny
VI/41/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/41/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karsinka
VI/40/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/40/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jacinki
VI/39/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/39/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołogóra
VI/38/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/38/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Garbno
VI/37/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/37/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Domachowo
VI/36/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/36/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dadzewo
VI/35/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/35/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chocimino
VI/34/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/34/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cetuń
VI/33/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/33/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buszyno
VI/32/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/32/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowo
VI/31/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/31/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bożenice
VI/30/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/30/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
VI/29/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/29/19 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
VI/28/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/28/19 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Żurawisko"
VI/27/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/27/19 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2019
VI/26/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/26/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na Iata 2019- 2021
VI/25/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/25/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
V/24/19 2019-02-08 Uchwała nr V/24/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III
IV/23/19 2019-01-30 Uchwała nr IV/23/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
IV/22/19 2019-01-30 Uchwała nr IV/22/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2019 rok
III/21/18 2018-12-28 Uchwała nr III/21/18 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
III/20/18 2018-12-28 Uchwała nr III/20/18 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
III/19/18 2018-12-28 Uchwała nr III/19/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
III/18/18 2018-12-28 Uchwała nr III/18/18 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
III/17/18 2018-12-28 Uchwała nr III/17/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
III/16/18 2018-12-28 Uchwała nr III/16/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat, stanowiących dochody budżetu gminy Polanów, instrumentem płatniczym
III/15/18 2018-12-28 Uchwała nr III/15/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
III/14/18 2018-12-28 Uchwała nr III/14/18 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2019 rok
III/13/18 2018-12-28 Uchwała nr III/13/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2019 rok
III/12/18 2018-12-28 Uchwała nr III/12/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na Iata 2019 - 2030
III/11/18 2018-12-28 Uchwała nr III/11/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2019 rok
II/10/18 2018-11-29 Uchwała nr II/10/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
II/9/18 2018-11-29 Uchwała nr II/9/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 - 2030
II/8/18 2018-11-29 Uchwała nr II/8/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
II/7/18 2018-11-29 Uchwała nr II/7/18 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
II/6/18 2018-11-29 Uchwała nr II/6/18 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
II/5/18 2018-11-29 Uchwała nr II/5/18 w sprawie powołania członków Komisji Budżetowej i Infrastruktury
II/4/18 2018-11-29 Uchwała nr II/4/18 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
II/3/18 2018-11-29 Uchwała nr II/3/18 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
II/2/18 2018-11-29 Uchwała nr II/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
I/1/18 2018-11-19 Uchwała nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
LX/329/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/329/18 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"
LX/328/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/328/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów
LX/327/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/327/18 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
LX/326/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/326/18 w sprawie zmiany uchwał
LX/325/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/325/18 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej- ulica Zacisze - Etap I".
LX/324/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/324/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 - 2030
LX/323/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/323/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LIX/322/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/322/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2019 rok
LIX/321/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/321/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2019 rok
LIX/320/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/320/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LIX/319/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/319/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
LIX/318/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/318/18 zmieniająca uchwałę Nr LVll/309/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc sprzedaży i odawania napojów alkoholowych
LVIII/317/18 2018-10-08 Uchwała nr LVIII/317/18 w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
LVIII/316/18 2018-10-08 Uchwała nr LVIII/316/18 w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
LVIII/315/18 2018-10-08 Uchwała nr LVIII/315/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na łata 2018 - 2030
LVIII/314/18 2018-10-08 Uchwała nr LVIII/314/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LVII/313/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/313/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LVII/312/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/312/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
LVII/311/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/311/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
LVII/310/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/310/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
LVII/309/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/309/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
LVI/308/18 2018-09-14 Uchwała nr LVI/308/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
LVI/307/18 2018-09-14 Uchwała nr LVI/307/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LVI/306/18 2018-09-14 Uchwała nr LVI/306/18 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
LV/305/18 2018-09-03 Uchwała nr LV/305/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
LV/304/18 2018-09-03 Uchwała nr LV/304/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LIV/303/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/303/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku od osoby prywatnej
LIV/302/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/302/18 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Polanów
LIV/301/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/301/18 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Polanów
LIV/300/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/300/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta
LIV/299/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/299/18 w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby
LIV/298/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/298/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
LIV/297/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/297/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Polanów
LIV/296/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/296/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
LIV/295/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/295/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu
LIV/294/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/294/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LIV/293/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/293/18 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2017 rok
LIV/292/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/292/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
LII/282/18 2018-05-24 Załącznik do Uchwały nr LII/282/18
LIII/291/18 2018-05-24 Uchwała nr LIII/291/18 w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki
LII/290/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/290/18 w sprawie powołania Komisji Statutowej
LII/289/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/289/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
LII/288/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/288/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2017 rok
LII/287/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/287/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do projektu pod nazwą „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej" w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
LII/286/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/286/18 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami przez zawarcie umowy partnerskiej w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej"
LII/285/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/285/18 w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki
LII/284/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/284/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
LII/283/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/283/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
LII/282/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/282/18 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2017
LI/281/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/281/18 w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
LI/280/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/280/18 w sprawie podziału Gminy Polanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LI/279/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/279/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2018
LI/278/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/278/18 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
LI/277/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/277/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
L/276/18 2018-03-13 Uchwała nr L/276/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 - 2030
L/275/18 2018-03-13 Uchwała nr L/275/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
XLIX/274/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/274/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej od osoby prywatnej
XLIX/273/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/273/18 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby
XLIX/272/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/272/18 w sprawie pomnika przyrody
XLIX/269/18 2018-02-21 Załącznik do Uchwały nr XLIX/269/18
XLIX/271/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/271/18 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, działki gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XLIX/270/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/270/18 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2018
XLIX/269/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/269/18 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
XLIX/268/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/268/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
XLIX/267/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/267/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
XLIX/266/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/266/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
XLIX/265/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/265/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na łata 2018 - 2030
XLIX/264/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/264/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
XLVIII/263/18 2018-01-15 Uchwała nr XLVIII/263/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 - 2030
XLVIII/262/18 2018-01-15 Uchwała nr XLVIII/262/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
XLVIII/261/18 2018-01-15 Uchwała nr XLVIII/261/18 w sprawie przejęcia przez Gminę Polanów zadania Powiatu Koszalińskiego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 35912 ul. Zamkowa w Polanowie w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych"
XLVII/260/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/260/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XLVII/259/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/259/17 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/262/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów, zmienioną uchwałą nr XLII/229/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 września 2017 roku
XLVII/258/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/258/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. nr 8 obr. 01 w Polanowie
XLVII/257/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/257/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 4/11 i 4/12 obr. 01 w Polanowie
XLVII/256/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/256/17 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2018 rok
XLVII/255/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/255/17 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2018 rok
XLVII/254/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/254/17 w sprawie nchwałenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na łata 2018 - 2030
XLVII/253/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/253/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2018 rok
XLVI/252/17 2017-12-21 Uchwała nr XLVI/252/17 w sprawie przedłożenia przez Radę Miejską w Polanowie stanowiska w zakresie sprawozdania z audytu
XLVI/251/17 2017-12-21 Uchwała nr XLVI/251/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XLVI/250/17 2017-12-21 Załącznik do Uchwały nr XLVI/250/17
XLVI/250/17 2017-12-21 Uchwała nr XLVI/250/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
XLV/249/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/249/17 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięciu trwałego zarządu dla Przedszkola Gminnego w Polanowie oraz wyrażenia zgody na złożenie wniosku na oddanie w trwały zarząd dla Żłobka Gminnego w Polanowie
XLV/248/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/248/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
XLV/247/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/247/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła li w Żydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła li w Żydowie
XLV/246/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/246/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowie
XLV/245/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/245/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
XLV/244/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/244/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
XLV/243/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/243/17 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"
XLV/242/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/242/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XLIV/241/17 2017-11-20 Uchwała nr XLIV/241/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy urzędowej placu przy ul. Wolności w Polanowie
XLIV/240/17 2017-11-20 Uchwała nr XLIV/240/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XLIV/239/17 2017-11-20 Uchwała nr XLIV/239/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XLIII/238/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/238/17 w sprawie zmiany nazwy urzędowej placu przy ul. Wolności w Polanowie
XLIII/237/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/237/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XLIII/236/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/236/17 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XLIII/235/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/235/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLIII/234/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/234/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XLIII/233/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/233/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej od osoby prywatnej
XLIII/232/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/232/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XLIII/231/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/231/17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2018 rok
XLIII/230/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/230/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2018 rok
XLII/229/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/229/17 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XLII/228/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/228/17 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu
XLII/227/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/227/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XLII/226/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/226/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XLII/225/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/225/17 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej (ulica Żwirowa) oraz budowa dojazdu pożarowego L7P i placu przeładunkowego leśnictwa Zacisze Nadleśnictwa Polanów"
XLII/224/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/224/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XLII/223/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/223/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XLII/222/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/222/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
XLI/221/17 2017-08-21 Uchwała nr XLI/221/17 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia dróg powiatowych nr 3583Z ulica Dworcowa i nr 3584Z ulica Kolejowa do kategorii dróg gminnych
XLI/220/17 2017-08-21 Uchwała nr XLI/220/17 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XLI/219/17 2017-08-21 Uchwała nr XLI/219/17 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XL/218/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/218/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XL/217/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/217/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku od osoby prywatnej
XL/216/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/216/17 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XL/215/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/215/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XL/214/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/214/17 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2016 rok
XL/213/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/213/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
XXXIX/212/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/212/17 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia drogi w miejscowości Żydowo do kategorii dróg gminnych
XXXIX/211/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/211/17 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia drogi w miejscowości Bożenice do kategorii dróg gminnych
XXXIX/210/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/210/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XXXIX/209/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/209/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XXXIX/208/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/208/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XXXIX/207/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/207/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2016 rok.
XXXIX/206/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/206/17 w sprawie przejęcia przez Gminę Polanów zadania Powiatu Koszalińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ulicy Dworcowej i Kolejowej"
XXXIX/205/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/205/17 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2016
XXXIX/204/17 2017-06-02 Załącznik do Uchwały nr XXXIX/204/17
XXXIX/204/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/204/17 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2020
XXXVIII/203/17 2017-04-26 Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/203/17
XXXVIII/203/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/203/17 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Polanów na lata 2016-2019"
XXXVIII/202/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/202/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
XXXVIII/201/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/201/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
XXXVIII/200/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/200/17 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XXXVIII/199/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/199/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XXXVIII/198/17 2017-04-26 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/198/17
XXXVIII/198/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/198/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2xl10 kV Żydowo - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów
XXXVII/197/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/197/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA" w Polanowie
XXXVII/196/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/196/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXXVII/195/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/195/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
XXXVII/194/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/194/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXXVII/193/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/193/17 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXXVII/192/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/192/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XXXVII/191/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/191/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XXXVI/190/17 2017-03-07 Uchwała nr XXXVI/190/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na Iata 2017 - 2030
XXXVI/189/17 2017-03-07 Uchwała nr XXXVI/189/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2017 rok
XXXV/188/17 2017-02-28 Uchwała nr XXXV/188/17 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2017
XXXV/187/17 2017-02-28 Uchwała nr XXXV/187/17 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Polanów na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
XXXV/185/17 2017-02-28 Uchwała nr XXXV/185/17 w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA" w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
XXXV/186/17 2017-02-28 Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17
XXXV/186/17 2017-02-28 Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
XXXIV/184/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/184/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XXXIV/183/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/183/17 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
XXXIV/182/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/182/17 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XXXIV/181/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/181/17 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną
XXXIV/180/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/180/17 Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
XXXIII/179/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/179/16 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Polanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXXIII/178/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/178/16 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XXXIII/177/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/177/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na Iata 2017 - 2030
XXXIII/176/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/176/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2017 rok
XXXIII/175/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/175/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016- 2030
XXXIII/174/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/174/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXXII/173/16 2016-11-29 Załącznik do Uchwały nr XXXII/173/16
XXXII/173/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/173/16 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Polanów
XXXII/172/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/172/16 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu
XXXII/171/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/171/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
XXXII/170/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/170/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi przez miasto i gminę Polanów w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości
XXXII/169/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/169/16 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
XXXII/168/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/168/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
XXXII/167/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/167/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXXII/166/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/166/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXXII/165/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/165/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na łata 2016- 2030
XXXII/164/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/164/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok.
XXXII/163/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/163/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na Iata 2017 - 2030
XXXII/162/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/162/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2017 rok
XXXII/161/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/161/16 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2017 rok
XXXII/160/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/160/16 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2017 rok
XXXI/159/16 2016-10-28 Uchwała nr XXXI/159/16 w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA” w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
XXXI/158/16 2016-10-28 Uchwała nr XXXI/158/16 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
XXXI/157/16 2016-10-28 Uchwała nr XXXI/157/16 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
XXX/156/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/156/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatkn od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2017 rok
XXX/155/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/155/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
XXX/154/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/154/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXX/153/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/153/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030
XXX/152/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/152/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2017 rok
XXIX/151/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/151/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XXIX/150/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/150/16 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia drogi w miejscowości Żydowo do kategorii dróg gminnych.
XXIX/149/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/149/16 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia drogi w miejscowości Bożenice do kategorii dróg gminnych
XXIX/148/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/148/16 w sprawie przyjęcia Planu działania Gminy Polanów wskazującego projekty oparte na endogenicznym potencjale obszaru gminy tworzącym produkty turystyczne
XXIX/147/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/147/16 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami przez zawarcie umowy partnerskiej w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej"
XXIX/146/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/146/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do projektu pod nazwą „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej" w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na Iata 2014-2020
XXIX/145/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/145/16 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Polanów na lata 2016-2025
XXIX/144/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/144/16 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2017 rok
XXIX/143/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/143/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatkn od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2017 rok
XXIX/142/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/142/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025
XXVIII/141/16 2016-08-01 Uchwała nr XXVIII/141/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016- 2030
XXVIII/140/16 2016-08-01 Uchwała nr XXVIII/140/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
XXVIII/139/16 2016-08-01 Uchwała nr XXVIII/139/16 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Polanów na 2017 rok na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów"
XXVII/138/16 2016-07-19 Uchwała nr XXVII/138/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXVII/137/16 2016-07-19 Uchwała nr XXVII/137/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXVII/136/16 2016-07-19 Uchwała nr XXVII/136/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXVI/135/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/135/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVI/134/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/134/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXVI/133/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/133/16 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVI/132/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/132/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXVI/131/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/131/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXVI/130/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/130/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXVI/129/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/129/16 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2015 rok
XXVI/128/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/128/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
XXV/127/16 2016-05-31 Uchwała nr XXV/127/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXV/126/16 2016-05-31 Załącznik do Uchwały nr XXV/126/16
XXV/126/16 2016-05-31 Uchwała nr XXV/126/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016- 2018
XXV/125/16 2016-05-31 Uchwała nr XXV/125/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2015 rok
XXV/124/16 2016-05-31 Załącznik do Uchwały nr XXV/124/16
XXV/124/16 2016-05-31 Uchwała nr XXV/124/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2015
XXIV/123/16 2016-05-20 Uchwała nr XXIV/123/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016- 2024
XXIV/122/16 2016-05-20 Uchwała nr XXIV/122/16 w sprawie zmian w bndżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXIII/121/16 2016-04-28 Uchwała nr XXIII/121/16 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia ulicy Lipowej w Polanowie do kategorii dróg gminnych
XXIII/120/16 2016-04-28 Uchwała nr XXIII/120/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku od osoby prywatnej
XXIII/119/16 2016-04-28 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIII/119/16
XXIII/119/16 2016-04-28 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/119/16
XXIII/119/16 2016-04-28 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/119/16
XXIII/119/16 2016-04-28 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/119/16
XXIII/119/16 2016-04-28 Uchwała nr XXIII/119/16 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
XXII/118/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/118/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku od osoby prywatnej
XXII/117/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/117/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku od osoby prywatnej
XXII/116/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/116/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów lokaln mieszkalnego stanowiącego własność osoby prywatnej wraz z prawem nżytkowania wieczystego gruntu
XXII/115/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/115/16 w sprawie nabycia przez Gminę Polanów spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr lOA/7, stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja" Domachowo na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 16/23 w obrębie ewidencyjnym Domachowo
XXII/114/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/114/16 w sprawie nabycia przez Gminę Polanów spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1817, stanowiącego własność Spółdzielni mieszkaniowej „Ostoja" Domachowo na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/39 w obrębie ewidencyjnym Świerczyna
XXII/113/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/113/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016-2024
XXII/112/16 2016-04-15 Uchwała nr XXII/112/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XXI/111/16 2016-03-31 Załącznik do Uchwały nr XXI/111/16
XXI/111/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/111/16 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021"
XXI/110/16 2016-03-31 Załącznik do Uchwały nr XXI/110/16
XXI/110/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/110/16 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Polanów"
XXI/109/16 2016-03-31 Załącznik do Uchwały nr XXI/109/16
XXI/109/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/109/16 w sprawie uchwalenia ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Polanów na lata 2015-2030"
XXI/108/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/108/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XXI/107/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/107/16 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXI/106/16 2016-03-31 Uchwała nr XXI/106/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XX/105/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/105/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XX/104/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XX/103/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/103/16 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę Nr XXXII/375/09 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
XX/102/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/102/16 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2016
XX/101/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/101/16 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
XIX/100/16 2016-02-22 Uchwała nr XIX/100/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XVIII/99/16 2016-02-08 Uchwała nr XVIII/99/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 rok
XVIII/98/16 2016-02-08 Uchwała nr XVIII/98/16 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Koszalińskiego propozycji zaliczenia ulicy Świerczewo w Polanowie do kategorii dróg gminnych
XVII/97/16 2016-01-08 Załącznik do Uchwały nr XVII/97/16
XVII/97/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/97/16 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr XLIl/357 /10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Świerczyna na lata 2010-2017"
XVII/96/16 2016-01-08 Załącznik do Uchwały nr XVII/96/16
XVII/96/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/96/16 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr LI/426/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jacinki na lata 2010-2017"
XVII/95/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/95/16 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr XLII/355/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Domachowo na lata 2010-2017"
XVII/94/16 2016-01-08 Załącznik do Uchwały nr XVII/94/16
XVII/94/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/94/16 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr XLII/353/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bukowo na lata 2010-2017"
XVII/93/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/93/16 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Żydowo oraz przebudową skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3573Z
XVII/92/16 2016-01-08 Załącznik do Uchwały nr XVII/92/16
XVII/92/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/92/16 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr LI/436110 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Żydowo na lata 2010-2017"
XVII/91/16 2016-01-08 Załącznik do Uchwały nr XVII/91/16
XVII/91/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/91/16 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bożenice na lata 2016-2025"
XVII/90/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/90/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żydowo"
XVII/89/16 2016-01-08 Uchwała nr XVII/89/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice"
XVI/88/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/88/15 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Polanowie
XVI/87/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XVI/86/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/86/15 zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XVI/85/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/85/15 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
XVI/84/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/84/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
XVI/83/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/83/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XVI/82/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/82/15 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2016 rok
XVI/81/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/81/15 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2016 rok
XVI/80/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024
XVI/79/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/79/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2016 rok
XVI/78/15 2015-12-30 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15
XVI/78/15 2015-12-30 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15
XVI/78/15 2015-12-30 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15
XVI/78/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW
XV/77/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/77/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XV/76/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/76/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XV/75/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/75/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Grupie Rybackiej w okresie programowania 2014-2020
XV/74/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/74/15 w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi przez miasto Polanów w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości
XV/73/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/73/15 w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
XV/72/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/72/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
XV/71/15 2015-11-30 Uchwała nr XV/71/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
XIV/70/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/70/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XIV/69/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/69/15 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
XIV/68/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/68/15 w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XIV/67/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/67/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2016 rok
XIV/66/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/66/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2016 rok
XIII/63/15 2015-10-26 Załącznik do Uchwały nr XIII/63/15
XIII/65/15 2015-10-26 Uchwała nr XIII/65/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XIII/64/15 2015-10-26 Uchwała nr XIII/64/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
XIII/63/15 2015-10-26 Uchwała nr XIII/63/15 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Polanów na lata 2015-2020"
XIII/62/15 2015-10-26 Uchwała nr XIII/62/15 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością gminy Polanów w podróżach służbowych radnych Rady Miejskiej w Polanowie
XIII/61/15 2015-10-26 Uchwała nr XIII/61/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2016-2019
XII/60/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/60/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w Polanowie - etap I''
XII/59/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/59/15 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XII/58/15 2015-09-24 Uchwała nr XII/58/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
XII/57/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/57/15 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
XII/56/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/56/15 uchylająca uchwałę w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Polanowie poprzez likwidację w celu utworzenia Spółki prawa handlowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Polanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XII/55/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/55/15 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki"
XII/54/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/54/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na Iata 2015 - 2024
XII/53/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/53/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XI/52/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/52/15 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XI/51/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/51/15 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
XI/50/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
XI/49/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/49/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
XI/48/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/48/15 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2014 rok
XI/47/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/47/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
X/46/15 2015-05-29 Uchwała nr X/46/15 w sprawie rozpatrzenia protestu na wybory sołtysa w Krągu
X/45/15 2015-05-29 Uchwała nr X/45/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2014 rok
X/44/15 2015-05-29 Uchwała nr X/44/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Polanów
X/43/15 2015-05-29 Uchwała nr X/43/15 w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Polanowie poprzez likwidację w celu utworzenia Spółki prawa handlowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Polanowie Spółka· z ograniczoną odpowiedzialnością
X/42/15 2015-05-29 Uchwała nr X/42/15 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbno"
X/41/15 2015-05-29 Uchwała nr X/41/15 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Gołogóra"
X/40/15 2015-05-29 Uchwała nr X/40/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
X/39/15 2015-05-29 Uchwała nr X/39/15 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2014
IX/38/15 2015-04-29 Uchwała nr IX/38/15 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania
IX/37/15 2015-04-29 Uchwała nr IX/37/15 w sprawie wystąpienia Gminy Polanów z lokalnej grupy działania „Środkowopomorska Grupa Działania"
IX/36/15 2015-04-29 Uchwała nr IX/36/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do realizacji projektu „Szach Mat-ematyka!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.5. inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
VIII/35/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/35/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
VIII/34/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/34/15 w sprawie powołania Komisji Statutowej
VIII/33/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/33/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy i pedagoga
VIII/32/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/32/15 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
VIII/31/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/31/15 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie rzeczowej i pieniężnej
VIII/30/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/30/15 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów
VIII/29/15 2015-03-30 Załącznik do Uchwały nr VIII/29/15
VIII/29/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/29/15 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Polanów na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
VIII/28/15 2015-03-30 Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15
VIII/28/15 2015-03-30 Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15
VIII/28/15 2015-03-30 Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15
VIII/28/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW
VIII/27/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/27/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
VIII/26/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/26/15 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
VIII/25/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/25/15 w sprawie zmian w bndżecie Gminy Polanów na 2015 rok
VII/24/15 2015-03-19 Uchwała nr VII/24/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
VI/23/15 2015-02-27 Uchwała nr VI/23/15 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
VI/22/15 2015-02-27 Uchwała nr VI/22/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
VI/21/15 2015-02-27 Uchwała nr VI/21/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu
VI/20/15 2015-02-27 Uchwała nr VI/20/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
V/19/15 2015-01-21 Uchwała nr V/19/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW
V/18/15 2015-01-21 Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych
IV/17/15 2015-01-21 Uchwała nr IV/17/15 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
IV/16/15 2015-01-21 Uchwała nr IV/16/15 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
IV/15/15 2015-01-21 Uchwała nr IV/15/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2015- 2024
IV/14/15 2015-01-21 Uchwała nr IV/14/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
III/13/14 2014-12-23 Uchwała nr III/13/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
III/12/14 2014-12-23 Uchwała nr III/12/14 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2015 rok
III/11/14 2014-12-23 Uchwała nr III/11/14 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2015 rok
III/10/14 2014-12-23 Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024
III/9/14 2014-12-23 Uchwała nr III/9/14 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2015 rok
II/8/14 2014-12-01 Uchwała nr II/8/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
II/7/14 2014-12-01 Uchwała nr II/7/14 w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
II/6/14 2014-12-01 Uchwała nr II/6/14 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
II/5/14 2014-12-01 Uchwała nr II/5/14 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
II/4/14 2014-12-01 Uchwała nr II/4/14 w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu
II/3/14 2014-12-01 Uchwała nr II/3/14 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
I/2/14 2014-12-01 Uchwała nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
I/1/14 2014-12-01 Uchwała nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
XLIV/337/14 2014-11-20 Uchwała nr XLIV/337/14 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"
XLIV/336/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/336/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
XLIII/335/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/335/14 w sprawie przyznania medali pamiątkowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
XLIII/334/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/334/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Polanów
XLIII/333/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/333/14 w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
XLIII/332/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/332/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
XLIII/331/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/331/14 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
XLIII/330/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/330/14 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2015 roku
XLIII/329/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/329/14 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku
XLIII/328/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/328/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
XLIII/327/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/327/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tras linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV na terenie Gminy Polanów
XLIII/326/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/326/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
XLII/325/14 0000-00-00 Uchwała nr XLII/325/14 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3546Z Sianów- Nadbór w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim
XLII/324/14 0000-00-00 Uchwała nr XLII/324/14 uchylająca uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3546Z Sianów- Nadbór w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Sianów
XLI/323/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/323/14 w sprawie powołania Komisji Statutowej
XLI/322/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/322/14 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XLI/321/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/321/14 w sprawie wystąpienia Gminy Polanów z członkostwa w stowarzyszenia „Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści"
XLI/320/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/320/14 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Oaza" w Krągu
XLI/319/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/319/14 w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XLI/318/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/318/14 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3546Z Sianów- Nadbór w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Sianów
XLI/317/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/317/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024
XLI/316/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/316/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
XL/315/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/315/14 zmieniająca uchwałę Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Oświaty w Polanowie
XL/314/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/314/14 uchylająca uchwałę Nr XXXI/257/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 września 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jako zadania zleconego gminie
XL/313/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/313/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XL/312/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/312/14 zmieniająca uchwałę Nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XL/311/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/311/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
XL/310/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/310/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Koszalin na dofinansowanie remontu i wyposażenia sali szkoleniowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
XL/309/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/309/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
XL/308/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/308/14 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2013 rok
XL/307/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/307/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
XL/306/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/306/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych
XXXIX/305/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/305/14 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2013
XXXVIII/304/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/304/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Polanów
XXXVIII/303/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/303/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2013 rok
XXXVIII/302/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/302/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanów
XXXVIII/301/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/301/14 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Bór Bagienny Świerzno I"
XXXVII/300/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/300/14 w sprawie uchylenia uchwał
XXXVII/299/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/299/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Polanów
XXXVII/298/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/298/14 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XXXVII/297/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/297/14 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XXXVII/296/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/296/14 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów
XXXVII/295/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/295/14 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXXVII/294/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/294/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
XXXVII/293/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/293/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXXVI/292/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/292/14 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Polanów
XXXVI/291/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/291/14 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XXXVI/290/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/290/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
XXXVI/289/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/289/14 w sprawie określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Polanów
XXXVI/288/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/288/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
XXXV/287/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/287/13 zmieniająca Uchwałę Nr FJ/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XXXV/286/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/286/13 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
XXXV/285/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/285/13 w sprawie zamiany działek gruntowych
XXXV/284/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/284/13 w sprawie utraty mocy uchwał
XXXV/283/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/283/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXXV/282/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/282/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXXV/281/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/281/13 zmieniająca uchwałę Nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XXXV/280/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/280/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXXV/279/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/279/13 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2014 rok
XXXV/278/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/278/13 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2014 rok
XXXV/277/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024
XXXV/276/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/276/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2014 rok
XXXIV/275/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/275/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
XXXIV/274/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/274/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w sprawie przygotowania szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu
XXXIV/273/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/273/13 w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie decyzji komunalizacyjnej
XXXIV/272/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/272/13 w sprawie zamiany działek gruntowych
XXXIV/271/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/271/13 w sprawie zamiany działek gruntowych
XXXIV/270/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/270/13 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
XXXIV/269/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/269/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
XXXIV/268/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/268/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXXIII/267/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/267/13 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karsina oznaczonej nr działki 98 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsinka dla Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
XXXIII/266/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/266/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
XXXIII/265/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/265/13 w sprawie sprzedały nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanowa
XXXIII/264/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/264/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013-2024
XXXIII/263/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/263/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXXIII/262/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/262/13 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
XXXIII/261/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/261/13 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 roku
XXXIII/260/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/260/13 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku
XXXIII/259/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/259/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
XXXII/258/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/258/13 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych, dla których Burmistrz Gminy Polanów jest zarządcą
XXXII/257/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/257/13 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów
XXXII/256/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/256/13 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania Inwestycyjnego pn."Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3546Z Sianów - Nadbór"
XXXII/255/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/255/13 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024
XXXII/254/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/254/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXXI/253/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/253/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXXI/252/13 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/252/13 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa - etap I"
XXX/251/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/251/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Polanów a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie wspólnej realizacji zadania
XXX/250/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/250/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie
XXX/249/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/249/13 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Polanowie
XXX/248/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/248/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XXX/247/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/247/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013-2024
XXX/246/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/246/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXX/245/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/245/13 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2012 rok
XXX/244/13 0000-00-00 Uchwała nr XXX/244/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
XXIX/243/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/243/13 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie realizacji budowy trasy ekspresowej S6 łączącej Szczecin z Trójmiastem przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Lębork w latach 2014-2020 r.
XXIX/242/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/242/13 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XXIX/241/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/241/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w dzierżawę części działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XXIX/240/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/240/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2012 rok
XXIX/239/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/239/13 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013-2024
XXIX/238/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/238/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXIX/237/13 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/237/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2012
XXVII/236/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/236/13 zmieniająca uchwalę w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
XXVI/235/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/235/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
XXVI/234/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/234/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w dzierżawę działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Polanów
XXVI/233/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/233/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w dzierżawę działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta i gminy Polanów
XXVI/232/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/232/13 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na 2013 rok
XXVI/231/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/231/13 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXVI/230/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/230/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVI/229/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/229/13 w sprawie uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXVI/228/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/228/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXVI/227/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/227/13 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXVI/226/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/226/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn: "Internet szansą Gminy Pol@nów" w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
XXVI/225/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/225/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn: "Szkoła nowych możliwości" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXVI/224/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/224/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024
XXVI/223/13 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/223/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013 rok
XXV/222/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/222/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XXV/221/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/221/13 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XXV/220/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/220/13 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną
XXV/219/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/219/13 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, działki gruntowej będącej własnością prywatną na cele publiczne
XXV/218/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/218/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntowych położonych na terenie miasta Polanowa
XXV/217/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/217/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntowej położonej na terenie gminy Polanów
XXV/216/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/216/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntowej położonej na terenie gminy Polanów
XXV/215/13 0000-00-00 Uchwała nr XXV/215/13 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Polanowie
XXIV/213/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/213/12 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej na terenie gminy Polanów
XXIV/214/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/214/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXIV/212/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/212/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2012- 2024
XXIV/211/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/211/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XXIV/210/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/210/12 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2013 rok
XXIV/209/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/209/12 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2013 rok
XXIV/208/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024
XXIV/207/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/207/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2013 rok
XXIII/206/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/206/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXIII/205/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/205/12 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXIII/204/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/204/12 zmieniająca uchwalę w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XXIII/203/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/203/12 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXIII/202/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/202/12 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
XXIII/201/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/201/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
XXIII/200/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/200/12 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
XXIII/199/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/199/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tym podatku
XXIII/198/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/198/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XXIII/197/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/197/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXIII/196/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/196/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Polanów za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXIII/195/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/195/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIII/194/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/194/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXIII/193/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/193/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIII/192/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/192/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XXIII/191/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/191/12 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXIII/190/12 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/190/12 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXII/189/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/189/12 zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XXII/188/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/188/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Polanowie
XXII/187/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/187/12 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XXII/186/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/186/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części działek gruntowych
XXII/185/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/185/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Polanów do partnerstwa oraz wspólnego aplikowania o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
XXII/182/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/182/12 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XXII/181/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/181/12 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
XXII/180/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/180/12 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2013 roku
XXII/179/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/179/12 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku
XXII/178/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/178/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tym podatku
XXI/177/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/177/12 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
XXI/176/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/176/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie
XXI/175/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/175/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie
XXI/174/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/174/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
XXI/173/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/173/12 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
XXI/172/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/172/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w dzierżawę działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Polanów
XXI/171/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/171/12 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XXI/170/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/170/12 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanowa
XXI/169/12 0000-00-00 Uchwała nr XXI/169/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XXII/184/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/184/12 w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXII/183/12 0000-00-00 Uchwała nr XXII/183/12 w sprawie podziału Gminy Polanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XX/168/12 0000-00-00 Uchwała nr XX/168/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XIX/167/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/167/12 w sprawie zmiany nazwy ulicy Szpitalnej w Polanowie
XIX/166/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/166/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XIX/165/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/165/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w najem lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonego na terenie gminy Polanów
XIX/164/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/164/12 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki zabudowanej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XIX/163/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/163/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XIX/162/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/162/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oraz oddania w najem budynku użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonego na terenie gminy Polanów
XIX/161/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/161/12 w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
XIX/160/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/160/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2012- 2024
XIX/159/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/159/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XIX/158/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/158/12 zmieniająca uchwałę Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2012 rok
XIX/157/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/157/12 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2011 rok
XIX/156/12 0000-00-00 Uchwała nr XIX/156/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
XVIII/155/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/155/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XVIII/154/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/154/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2011 rok
XVIII/153/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/153/12 zmieniająca uchwałę Nr XI1/8l/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Oświaty w Polanowie
XVIII/152/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/152/12 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość' dodatku mieszkaniowego
XVIII/151/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/151/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowych
XVIII/150/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/150/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Polanów
XVIII/149/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/149/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntowej położonej na terenie miasta Polanowa
XVIII/148/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/148/12 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonej na terenie miasta Polanowa
XVIII/147/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/147/12 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonej na terenie miasta Polanowa
XVIII/146/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/146/12 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa
XVIII/145/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/145/12 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, działek gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa
XVIII/144/12 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/144/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów na rok 2012
XVII/143/12 0000-00-00 Uchwała nr XVII/143/12 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, działki zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XVII/142/12 0000-00-00 Uchwała nr XVII/142/12 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej od osoby prywatnej
XVII/141/12 0000-00-00 Uchwała nr XVII/141/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2012- 2020
XVII/140/12 0000-00-00 Uchwała nr XVII/140/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XVI/139/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/139/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XVI/138/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/138/12 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa
XVI/137/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/137/12 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów
XVI/136/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/136/12 w sprawie wysokości opiat za usuwanie stałych odpadów komunalnych
XVI/135/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/135/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XVI/134/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/134/12 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XVI/133/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/133/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2012 rok
XVI/132/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/132/12 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu
XVI/131/12 0000-00-00 Uchwała nr XVI/131/12 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
XV/130/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/130/12 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XV/129/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/129/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej
XV/128/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/128/12 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XV/127/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/127/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej
XV/126/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/126/12 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XV/125/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/125/12 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę Nr XXXII/375/09 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz, Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 ze zm.)
XV/124/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/124/12 w sprawie utworzenia stowarzyszenia "Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści"
XV/123/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/123/12 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
XV/122/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/122/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie
XV/121/12 0000-00-00 Uchwała nr XV/121/12 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonej na terenie gminy Polanów
XIV/120/12 0000-00-00 Uchwała nr XIV/120/12 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie i zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
XIII/119/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/119/11 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
XIII/118/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/118/11 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu
XIII/117/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/117/11 zmieniająca Uchwałę nr XIXl162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XIII/116/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/116/11 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XIII/115/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/115/11 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonej na terenie gminy Polanów
XIII/114/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/114/11 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XIII/113/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/113/11 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prywatnej na realizację celu publicznego
XIII/112/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/112/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XIII/111/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/111/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
XIII/110/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/110/11 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XIII/109/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/109/11 zmieniająca Uchwalę IV/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XIII/108/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/108/11 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
XIII/107/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/107/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011-2020
XIII/106/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/106/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
XIII/105/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/105/11 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2012 rok
XIII/104/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/104/11 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2012 rok
XIII/103/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020
XIII/102/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/102/11 w sprawie uchwalenia budżetugminy Polanów na 2012 rok
XII/101/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/101/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Polanowie
XII/100/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/100/11 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową przewodniczącego rady miejskiej
XII/99/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/99/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia w użyczenie od osoby prywatnej części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsinka
XII/98/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/98/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzącycb w skład gminnego zasobu nieruchomości
XII/97/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/97/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015
XII/96/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/96/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
XII/95/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/95/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
XII/94/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/94/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
XI/93/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/93/11 zmieniająca Uchwałę 1V/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XI/92/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/92/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 27 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa
XI/91/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/91/11 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poźytku publicznego na 2012 rok"
XI/90/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/90/11 w prawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
XI/89/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/89/11 w sprawie ustalenia stawek, określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
XI/88/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/88/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011-2020
XI/87/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/87/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
XI/86/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/86/11 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
XI/85/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/85/11 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 roku
XI/84/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/84/11 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku
XI/83/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/83/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień w tym podatku
XI/82/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/82/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2012-2015
X/81/11 0000-00-00 Uchwała nr X/81/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
X/80/11 0000-00-00 Uchwała nr X/80/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
X/79/11 0000-00-00 Uchwała nr X/79/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa
X/78/11 0000-00-00 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów do Uchwały nr X/78/11
X/77/11 0000-00-00 Uchwała nr X/77/11 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
X/76/11 0000-00-00 Uchwała nr X/76/11 w sprawie przejęcia w użyczenie od osoby prywatnej części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsinka
X/75/11 0000-00-00 Uchwała nr X/75/11 zmieniająca uchwalę Rady Miejskiej w Polanowie Nr XIII/116/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
X/74/11 0000-00-00 Uchwała nr X/74/11 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
X/73/11 0000-00-00 Uchwała nr X/73/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
IX/72/11 0000-00-00 Uchwała nr IX/72/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/334/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania
IX/71/11 0000-00-00 Uchwała nr IX/71/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/333/2002 w sprawie podziału gminy Polanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców do Rady Miejskiej w Polanowie
IX/70/11 0000-00-00 Uchwała nr IX/70/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
IX/69/11 0000-00-00 Uchwała nr IX/69/11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Rewitalizacja centrum Polanowa - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia"
IX/68/11 0000-00-00 Uchwała nr IX/68/11 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Polanów na lata 2010-2017"
VIII/67/11 0000-00-00 Uchwała nr VIII/67/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Polanów w latach 2010-2015
VIII/66/11 0000-00-00 Uchwała nr VIII/66/11 w sprawie zmian do uchwały XXIX/263/09 z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
VIII/65/11 0000-00-00 Uchwała nr VIII/65/11 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr LI/430/l0 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nacław na lata 2010 - 2017"
VII/64/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/64/11 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
VII/63/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/63/11 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
VII/62/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/62/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 67/3 obręb ewidencyjny Kościernica
VII/61/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/61/11 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
VII/60/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/60/11 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
VII/59/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/59/11 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków w Szczecinie
VII/58/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/58/11 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podstrefy "Polanów" w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
VII/57/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/57/11 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
VII/56/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/56/11 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2010 rok
VII/55/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/55/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
VI/54/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/54/11 w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Polanów
VI/53/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/53/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działek na rzecz użytkownika wieczystego
VI/52/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/52/11 w sprawie zmian do uchwały XXIX/263/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
VI/51/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/51/11 w sprawie poboru łącznego zobowiązania piemęznego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
VI/50/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/50/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2011 rok
VI/49/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/49/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2010 rok
VI/48/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/48/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
VI/47/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/47/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Polanów, a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie wspólnej realizacji zadania
VI/46/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/46/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
V/45/11 0000-00-00 Uchwała nr V/45/11 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Polanów długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku
V/44/11 0000-00-00 Uchwała nr V/44/11 w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011roku
V/43/11 0000-00-00 Uchwała nr V/43/11 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
V/42/11 0000-00-00 Uchwała nr V/42/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działki na rzecz użytkownika wieczystego
V/41/11 0000-00-00 Uchwała nr V/41/11 w sprawie zamiany działek gruntowych
V/40/11 0000-00-00 Uchwała nr V/40/11 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy Gminy Polanów i Gminy Malechowo, polegającej na wyłączeniu części obszaru przyległego do wsi Krąg z Gminy Malechowo powiatu sławieńskiego i włączeniu tego obszaru do wsi Krąg Gminy Polanów powiatu koszalińskiego, woj. zachodniopomorskie
V/39/11 0000-00-00 Uchwała nr V/39/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
V/38/11 0000-00-00 Uchwała nr V/38/11 w sprawie utworzenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie w Gminie Polanów na lata 2011- 2014
V/37/11 0000-00-00 Uchwała nr V/37/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółów warunków jego funkcjonowania
V/36/11 0000-00-00 Uchwała nr V/36/11 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
V/35/11 0000-00-00 Uchwała nr V/35/11 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
V/34/11 0000-00-00 Uchwała nr V/34/11 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Polanów długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku
V/33/11 0000-00-00 Uchwała nr V/33/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011- 2014
V/32/11 0000-00-00 Uchwała nr V/32/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
LIV/459/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/459/10 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
LIV/458/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/458/10 w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Polanów na lata 2010-2013 z perspektywa na lata 2014-2017
LIV/457/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/457/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
LIV/456/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/456/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
LIII/449/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/449/10 w sprawie opłat za swiadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów
LIII/448/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/448/10 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
LIII/447/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/447/10 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Polanów aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywa na lata 2013-2020
LIII/446/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/446/10 w sprawie sprawozdania z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polanów" za lata 2007 - 2008
LIII/445/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/445/10 w sprawie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów za lata 2007 - 2008
LIII/444/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/444/10 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
LIII/443/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/443/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
LIII/442/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/442/10 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polanów
LIII/441/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/441/10 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg powiatowych
LIII/439/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/439/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
LI/437/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/437/10
LI/437/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/437/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Polanów na lata 2010-2017"
LI/436/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/436/10
LI/436/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/436/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żydowo na lata 2010-2017"
LI/435/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/435/10
LI/435/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/435/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wielin na lata 2010-2017"
LI/434/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/434/10
LI/434/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/434/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sowinko na lata 2010-2017"
LI/433/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/433/10
LI/433/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/433/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rosocha na lata 2010-2017"
LI/432/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/432/10
LI/432/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/432/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rekowo na lata 2010-2017"
LI/431/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/431/10
LI/431/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/431/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Powidz na lata 2010-2017"
LI/430/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/430/10
LI/430/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/430/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nacław na lata 2010-2017"
LI/429/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/429/10
LI/429/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/429/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krytno na lata 2010-2017"
LI/428/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/428/10
LI/428/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/428/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krąg na lata 2010-2017"
LI/427/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/427/10
LI/427/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/427/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Karsina na lata 2010-2017"
LI/426/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/426/10
LI/426/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/426/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jacinki na lata 2010-2017"
LI/425/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/425/10
LI/425/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/425/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gołogóra na lata 2010-2017"
LI/424/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/424/10
LI/424/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/424/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Garbno na lata 2010-2017"
LI/423/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/423/10
LI/423/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/423/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chocimino na lata 2010-2017"
LI/422/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/422/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Koszalin na zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
LI/421/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/421/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa wielofunkcyjnego szlaku turystycznego z parkingiem w miejscowości Żydowo"
LI/420/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/420/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpieniedo realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa świetlicywiejskiej w Nacławiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażeniai dobudową remizy strażackiej"
LI/419/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/419/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów"
LI/418/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/418/10 w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na finansowanie planowanego deficytu bndżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczeki emisji obligacji
LI/417/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/417/10 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Polanów długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu
LI/416/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/416/10 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Polanów długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu
LI/415/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/415/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
IV/31/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/31/11 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
IV/30/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/30/11 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
IV/29/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/29/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
IV/28/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/28/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
IV/27/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
IV/26/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/26/11 w sprawie współdziałania z Gminą Sianów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
IV/25/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/25/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
LIV/455/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/455/10 w sprawie przyznania medali pamiątkowych "Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
LIV/454/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/454/10 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Polanów oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg
LV/460/10 0000-00-00 Uchwała nr LV/460/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
LV/461/10 0000-00-00 Uchwała nr LV/461/10 w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów
III/24/10 0000-00-00 Uchwała nr III/24/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
III/23/10 0000-00-00 Uchwała nr III/23/10 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2011 rok
III/22/10 0000-00-00 Uchwała nr III/22/10 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2011 rok
III/21/10 0000-00-00 Uchwała nr III/21/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011- 2014
III/20/10 0000-00-00 Uchwała nr III/20/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2011 rok
LII/438/10 0000-00-00 Uchwała nr LII/438/10 w sprawie przyznania medali pamiątkowych "Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
II/19/10 0000-00-00 Uchwała nr II/19/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
II/18/10 0000-00-00 Uchwała nr II/18/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
II/17/10 0000-00-00 Uchwała nr II/17/10 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
II/16/10 0000-00-00 Uchwała nr II/16/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granicy terytorialnej gminy Polanów
II/15/10 0000-00-00 Uchwała nr II/15/10 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
II/14/10 0000-00-00 Uchwała nr II/14/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego
II/13/10 0000-00-00 Uchwała nr II/13/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
II/12/10 0000-00-00 Uchwała nr II/12/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowych na 2011 rok
II/11/10 0000-00-00 Uchwała nr II/11/10 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
II/10/10 0000-00-00 Uchwała nr II/10/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
II/9/10 0000-00-00 Uchwała nr II/9/10 w sprawie zmlan w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
I/8/10 0000-00-00 Uchwała nr I/8/10 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
I/7/10 0000-00-00 Uchwała nr I/7/10 w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
I/6/10 0000-00-00 Uchwała nr I/6/10 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
I/5/10 0000-00-00 Uchwała nr I/5/10 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
I/4/10 0000-00-00 Uchwała nr I/4/10 w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu
I/3/10 0000-00-00 Uchwała nr I/3/10 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
I/2/10 0000-00-00 Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
I/1/10 0000-00-00 Uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
LIV/453/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/453/10 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
LIV/452/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/452/10 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2011 roku
LIV/451/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/451/10 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku
LIV/450/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/450/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
L/414/10 0000-00-00 Uchwała nr L/414/10 w sprawie darowizny pozostałych środków trwałych na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
L/413/10 0000-00-00 Uchwała nr L/413/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Koszalin na zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
L/412/10 0000-00-00 Uchwała nr L/412/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Polanów w miejscowościach: Jacinki, Gołogóra, Garbno, Rekowo, Chocimino, Sowinko, Krytno, Karsina, Rosocha, Powidz"
L/411/10 0000-00-00 Uchwała nr L/411/10 w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
L/410/10 0000-00-00 Uchwała nr L/410/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Partyzanckiej i Młodzieżowej".
L/409/10 0000-00-00 Uchwała nr L/409/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeczycy Wielkiej i części Polanowa, w tym ul. Wolności, Partyzancka, Młodzieżowa,osiedle mieszkaniowe Żwirowa i zakład MACED"
L/408/10 0000-00-00 Uchwała nr L/408/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
LIII/440/10 0000-00-00 Załączniki do Uchwały nr LIII/440/10
LIII/440/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/440/10 w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Polanów w granicach administracyjnych całej gminy Polanów
XLIX/407/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIX/407/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
XLIX/406/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIX/406/10 w sprawie przystąpienia Gminy Polanów do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna"
XLIX/405/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIX/405/10 w sprawie określenia wysokości pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Polanów w 2010 roku
XLIX/404/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIX/404/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeczycy Wielkiej i części Polanowa, w tym ul. Wolności, Partyzancka, Młodzieżowa, osiedle mieszkaniowe Żwirowa i zakład MACED"
XLIX/403/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIX/403/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLVIII/402/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/402/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze
XLVIII/401/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/401/10 w sprawie przyznania medali pamiątkowych "Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
XLVIII/400/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/400/10 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XLVIII/399/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/399/10 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XLVIII/398/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/398/10 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XLVIII/397/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/397/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działki na rzecz użytkowników wieczystych
XLVIII/396/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/396/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XLVIII/395/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/395/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie Gminy Polanów
XLVIII/394/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/394/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prywatnej na realizację celu publicznego
XLVIII/393/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/393/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działek zabudowanych będących własnością Skarbu Państwa
XLVIII/392/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/392/10 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Polanów na rzecz wspólnot mieszkaniowych
XLVIII/391/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XLVIII/390/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/390/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLVII/389/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVII/389/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Dadzewo, Jacinki i cz. Polanowa (ulice: Korczaka, Świerczewo, Klonowa, Lipowa, część Koszalińskiej) oraz budowa sieci wodociągowej w Polanowie przy ulicy Slawieńskiej oraz sieci wodociągowej Gilewo-Rosocha"
XLVII/388/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVII/388/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLVI/387/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/387/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień między Gminą Polanów, a Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wspólnej realizacji zadania
XLVI/386/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/386/10 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XLVI/385/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/385/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XLVI/384/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/384/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLVI/383/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/383/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XLVI/382/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/382/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XLVI/381/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/381/10 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia funkcjonującego w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XLVI/380/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/380/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Polanów na lata 2008 - 2015
XLVI/379/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/379/10 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2009 rok
XLV/378/10 0000-00-00 Uchwała nr XLV/378/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza Polanowa do zawarcia umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej"
XLV/377/10 0000-00-00 Uchwała nr XLV/377/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza Polanowa do zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej"
XLV/376/10 0000-00-00 Uchwała nr XLV/376/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji projektu pod nazwą: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej"
XLIV/375/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/375/10 w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
XLIV/374/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/374/10 w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
XLIV/373/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/373/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2010 rok
XLIV/372/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/372/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2009 rok
XLIV/371/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/371/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, pomieszczeń po Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Kościernicy
XLIV/370/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/370/10 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polanów
XLIV/369/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/369/10 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XLIV/368/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/368/10 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XLIV/367/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/367/10 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2010 - 2032"
XLIV/366/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/366/10 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XLIV/365/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/365/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku remizy OSP w Polanowie, działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz zakup samochodów gaśniczych wraz ze sprzętem specjalistycznym"
XLIV/364/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/364/10 w sprawie współdziałania z Gminą Sianów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
XLIV/362/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/362/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLIV/363/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/363/10 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych szkołom, przedszkolom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Polanów
XLIII/361/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/361/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"
XLIII/360/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/360/10 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Polanów oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
XLIII/359/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/359/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLII/358/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/358/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żydowo na lata 2010-2017"
XLII/357/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/357/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Świerczyna na lata 2010-2017"
XLII/356/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/356/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gołogóra na lata 2010-2017"
XLII/355/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/355/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Domachowo na lata 2010-2017"
XLII/354/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/354/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dadzewo na lata 2010-2017"
XLII/353/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/353/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Bukowo na lata 2010-2017"
XLII/352/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/352/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Polanów na lata 2010-2017"
XLII/351/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/351/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLI/350/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/350/10 w sprawie wydzierżawienia zbiornika retencyjnego położonego w Polanowie przy ul. Bobolickiej
XLI/349/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/349/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XLI/348/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/348/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej własnością prywatną na realizację celu publicznego
XLI/347/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/347/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XLI/346/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/346/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XLI/345/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/345/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2010 rok
XL/340/09 0000-00-00 Załączniki do Uchwały nr XL/340/09
XL/339/09 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XL/339/09
XL/344/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/344/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granicy terytorialnej gminy Polanów
XL/343/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/343/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XL/342/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/342/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Polanów w latach 2010-2015
XL/341/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/341/09 zatwierdzająca zmianę uchwały Nr XXXIX/345/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 września 2006 r.
XL/340/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/340/09 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2010 rok
XL/339/09 0000-00-00 Uchwała nr XL/339/09 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2010 rok
XXXIX/338/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/338/09 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2010 roku
XXXIX/337/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/337/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XXXIX/336/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/336/09 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XXXIX/335/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/335/09 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2010 rok
XXXIX/334/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/334/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
XXXIX/333/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/333/09 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Polanów udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
XXXIX/332/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/332/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXVIII/331/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/331/09 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług
XXXVIII/330/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/330/09 w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
XXXVIII/329/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/329/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXVIII/328/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/328/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
XXXVIII/327/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/327/09 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku
XXXVIII/326/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/326/09 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2010 roku
XXXVIII/325/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/325/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
XXXVII/324/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/324/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
XXXVII/323/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/323/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XXXVII/322/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/322/09 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną
XXXVII/321/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/321/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanowa
XXXVII/320/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/320/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działek na rzecz użytkowników wieczystych
XXXVII/319/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/319/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XXXVII/318/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/318/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXVI/317/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/317/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXV/316/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/316/09 w sprawie podjęcia działań przez Gminę Polanów zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Darłowska Lokalna Grupa Rybacka oraz woli przystąpienia do tego stowarzyszenia
XXXIV/315/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/315/09 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Gminy Polanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
XXXIV/314/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/314/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy i pedagoga
XXXIV/313/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/313/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
XXXIV/312/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/312/09 w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów
XXXIV/311/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/311/09 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXXIII/310/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/310/09 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXXIII/309/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/309/09 zmieniająca uchwałę Nr XXX/274/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej, Gmina Polanów, wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zakupem wyposażenia"
XXXIII/308/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/308/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/20/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zakresu czynności wykonywanych przez Przewodniczącego Rady jako "pracodawcy samorządowego" wobec Burmistrza Polanowa
XXXIII/307/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/307/09 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXXIII/306/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/306/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanowa
XXXIII/305/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/305/09 Załącznik
XXXIII/305/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/305/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rekowo na lata 2009-2016"
XXXIII/304/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/304/09 Załącznik
XXXIII/304/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/304/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jacinki na lata 2009-2016"
XXXIII/303/09 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XXXIII/303/09
XXXIII/303/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/303/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chocimino na lata 2009-2016"
XXXIII/302/09 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XXXIII/302/09
XXXIII/302/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/302/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sowinko na lata 2009-2016"
XXXIII/301/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/301/09 w sprawie wyrażenia zgody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji porozumienia z Powiatem Koszalińskim
XXXIII/300/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/300/09 zmieniająca uchwałę Nr XXXll/288/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przejęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg powiatowych
XXXIII/299/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/299/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami w Gołogórze
XXXIII/298/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/298/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji odpad6w w celu uregulowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Polanów"
XXXIII/297/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/297/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXIII/296/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/296/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
XXXIII/295/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/295/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
XXXII/294/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/294/09 w sprawie uczestnictwa gminy Polanów w użytkowaniu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sianowie
XXXII/293/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/293/09 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XXXII/292/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/292/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych
XVI/140/04 0000-00-00 Uchwała nr XVI/140/04 w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Straży Miejskiej w Polanowie
XXXII/291/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/291/09 w sprawie nadania statutu Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
XXXII/290/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/290/09 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
XXXII/289/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/289/09 w sprawie partnerstwa Gminy Polanów z Fundacją "Środkowopomorska Grupa Działania" oraz przystapienia do Rady Fundacji "Środkowopomorska Grupa Działania"
XXXII/288/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/288/09 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przejęcia od Powiatu Koszalinskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg powiatowych
XXXII/287/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/287/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2009 rok
XXXII/286/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/286/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2008 rok
XXXII/285/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/285/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania p.n. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanów, do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
XXXII/284/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/284/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXII/283/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/283/09 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2008 rok
XXX/270/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/270/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXXI/282/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/282/09 w sprawie odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
XXXI/281/09 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/281/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXX/280/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/280/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXX/279/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/279/09 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa
XXX/278/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/278/09 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży dzialki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXX/277/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/277/09 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie likwidacji Szpitala Powiatu Bytowskiego
XXX/276/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/276/09 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XXX/275/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/275/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca Wielka na lata 2009-2016"
XXX/274/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/274/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej, Gmina Polanów, wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz zakupem wyposażenia"
XXX/273/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/273/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kościernica na lata 2009-2016"
XXX/272/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/272/09 w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Kościernicy, Gmina Polanów, wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zakupem wyposażenia"
XXX/271/09 0000-00-00 Uchwała nr XXX/271/09 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
XXIX/269/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/269/09 w sprawie deklaracji o przystąpieniu do inwestycji polegającej na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z lokalizacją w Sianowie
XXIX/268/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/268/09 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XXIX/267/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/267/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych
XXIX/266/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/266/09 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
XXIX/265/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/265/09 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Polanów
XXIX/264/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/264/09 w sprawie okreslenla zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami gminy Polanów
XXIX/263/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/263/09 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
XXIX/262/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/262/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XXIX/261/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/261/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXIX/260/09 0000-00-00 Uchwała nr XXIX/260/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Polanowie
XXVIII/259/09 0000-00-00 Uchwała nr XXVIII/259/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2009 rok
XXVIII/258/09 0000-00-00 Uchwała nr XXVIII/258/09 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji projektu pod nazwą: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej"
XXVII/257/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/257/08 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
XXVII/256/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/256/08 w sprawie wspólnego przeprowadzenia przebudowy drog powiatowych na terenie miasta Polanowa z udziałem Powiatu Koszalińskiego
XXVII/255/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/255/08 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2009 roku
XXVII/254/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/254/08 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
XXVII/253/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/253/08 w sprawie wysokości opłat za usuwanie stałych odpadów komunalnych
XXVII/251/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/251/08 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2009 rok
XXVII/250/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/250/08 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2009 rok
XXVII/249/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVII/249/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2009 rok
XXVI/248/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/248/08 uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Polanowie oraz wysokości opłat za posiłki przygotowywane w tej stołówce
XXVI/247/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/247/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
XXVI/246/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/246/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w 2009 r. do realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie
XXVI/245/08 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XXVI/245/08
XXVI/245/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/245/08 w sprawie przystąpienia Gminy Polanów do Rady Fundacji "Środkowopomorskiej Grupy Działania" z siedzibą w Koszalinie
XXVI/244/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/244/08 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę publiczną
XXVI/243/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/243/08 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXVI/242/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/242/08 zmieniająca Uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XXVI/241/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/241/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/306/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 marca 2006 r., zmienionej uchwałą, Nr 111/21/06 z dnia 6 grudnia 2006r., w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
XXVI/240/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/240/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania p.n. Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania czystości w mieście Polanów, w tym do usuwania nieczystości komunalnych z koszy publicznych i wywozu odpadów segregowanych
XXVI/239/08 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/239/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XXV/238/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/238/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Polanowie oraz wysokości opłat za posiłki przygotowywane w tej stołówce
XXV/237/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/237/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
XXV/236/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/236/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych
XXV/235/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/235/08 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XXV/234/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/234/08 w sprawie zmiany granicy terytorialnej gminy Polanów
XXV/233/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/233/08 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej własnością prywatną na realizację celu publicznego
XXV/232/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/232/08 w sprawie przyjęcia "Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
XXV/231/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/231/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
XXV/230/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/230/08 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2009 rok
XXV/229/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/229/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
XXV/228/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/228/08 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2009 roku
XXV/227/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/227/08 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2009 roku
XXV/226/08 0000-00-00 Uchwała nr XXV/226/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
XXIII/210/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/210/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Polanów, a Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wspólnej realizacji zadania
XXIII/209/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/209/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XXIV/225/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/225/08 ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
XXIV/224/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/224/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów
XXIV/223/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/223/08 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Gminy Polanów
XXIV/222/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/222/08 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XXIV/221/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/221/08 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polanów
XXIV/220/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/220/08 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XXIV/219/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/219/08 w sprawie zamiany działek gruntowych
XXIV/218/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/218/08 w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie decyzji komunalizacyjnej
XXIV/217/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/217/08 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Polanów w granicach administracyjnych całej Gminy Polanów
XXIV/216/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/216/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/129/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 września 2007 dotyczącej przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Polanów w części dotyczącej obrębu Nr 2 miasta Polanowa
XXIV/215/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/215/08 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XXIV/214/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/214/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/334/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania
XXIV/213/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/213/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/333/2002 w sprawie podziału gminy Polanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców do Rady Miejskiej w Polanowie
XXIV/212/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/212/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania p.n. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Polanowie ze sprzętem do ograniczania stref skażeń chemicznych i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska
XXIV/211/08 0000-00-00 Uchwała nr XXIV/211/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XXII/208/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/208/08 zatwierdzająca Zarządzenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych
XXII/207/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/207/08 w sprawie dzierżawy części działki wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XXII/206/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/206/08 w sprawie dzierżawy części działki wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XXII/205/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/205/08 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie Gminy Polanów
XXII/204/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/204/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości polożonych na terenie gminy Polanów
XXII/203/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/203/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi gruntowe
XXII/202/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/202/08 w sprawie przystąpienia Gminy Polanów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXII/201/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/201/08 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gmię Polanów
XXII/200/08 0000-00-00 Uchwała nr XXII/200/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XXI/199/08 0000-00-00 Uchwała nr XXI/199/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XX/198/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/198/08 w sprawie przystąpienia Gminy Polanów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 Programu Kapitał Ludzki
XX/197/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/197/08 w sprawie nadania tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XX/196/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/196/08 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XX/195/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/195/08 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XX/194/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/194/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej wskład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanowa
XX/193/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/193/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
XX/192/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/192/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych
XX/191/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/191/08 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne
XX/190/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/190/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XX/189/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/189/08 w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
XX/188/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/188/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Polanowie oraz wysokości opiat za posiłki przygotowywane w tej stołówce
XX/187/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/187/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie
XX/186/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/186/08 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotlnej dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Polanów oraz warunków i sposobu jej przyznawania
XX/185/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/185/08 zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XX/184/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/184/08 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Polanowie
XX/183/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/183/08 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XX/182/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/182/08 w sprawie przystąpienia Gminy Polanów do Polskiego Projektu 400 Miast
XX/181/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/181/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2007 rok
XX/180/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/180/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2008 rok
XX/179/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/179/08 zmieniająca Uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XX/178/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/178/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Polanów
XX/177/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/177/08 w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Polanów na 2008 rok
XX/176/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/176/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XX/175/08 0000-00-00 Uchwała nr XX/175/08 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2007 rok
XIX/174/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/174/08 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla Burmistrza Polanowa
XIX/173/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/173/08 w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na - terenie gminy Polanów.
XIX/172/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/172/08 w sprawie ustalenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi lokali mieszkalnych, użytkowych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
XIX/171/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/171/08 zmiemająca Uchwałę Nr XIV/125/07 Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XIX/170/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/170/08 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XIX/169/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/169/08 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Polanów na 2008 rok
XIX/168/08 0000-00-00 Uchwała nr XIX/168/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2008 rok
XIV/129/07 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/129/07
XIV/129/07 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/129/07
XIV/129/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/129/07 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Polanów w części dotyczącej obrębu Nr 2 miasta Polanowa
XIV/128/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/128/07 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XIV/127/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/127/07 Załącznik
XIV/127/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/127/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXl334/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania
XIV/126/07 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XIV/126/07
XIV/126/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/126/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXl333/2002 w sprawie podziału gminy Polanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców do Rady Miejskiej w Polanowie
XIV/125/07 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XIV/125/07
XIV/125/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/125/07 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
XVIII/167/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/167/07 w sprawie wysokości opłat za usuwanie stałych odpadów komunalnych
XVIII/166/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/166/07 zmieniająca Uchwałę Nr III/24/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
XVIII/165/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/165/07 zmieniająca Uchwalę Nr V/32/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XVIII/164/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/164/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
XVIII/163/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/163/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
XVIII/162/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/162/07 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Polanów na lata 2008-2015
XVIII/161/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/161/07 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2008 rok
XVIII/160/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/160/07 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2008 rok
XVIII/159/07 0000-00-00 Uchwała nr XVIII/159/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2008 rok
XIV/120/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/120/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świerczyna
XIV/119/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/119/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Żelibórz
XIV/118/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/118/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sowinko
XIV/117/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/117/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzeczyca Wielka
XIV/116/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/116/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rosocha
XIV/115/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/115/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rekowo
XIV/114/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/114/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Powidz
XIV/113/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/113/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowy Żelibórz
XIV/112/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/112/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nacław
XIV/111/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/111/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krytno
XIV/110/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/110/07 w sprawie uchwałenia statutu sołectwa Krąg
XIV/109/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/109/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościernica
XIV/108/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/108/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępiny
XIV/107/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/107/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karsinka
XIV/106/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/106/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jacinki
XIV/105/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/105/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołogóra
XIV/104/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/104/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Garbno
XIV/103/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/103/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dadzewo
XIV/102/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/102/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chocimino
XIV/101/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/101/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cetuń
XIV/100/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/100/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buszyno
XIV/99/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/99/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowo
XIV/98/07 0000-00-00 Uchwała nr XIV/98/07 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bożenice
XV/132/07 0000-00-00 Uchwała nr XV/132/07 w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Chocimino"
XV/131/07 0000-00-00 Uchwała nr XV/131/07 w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Sowinko"
XV/130/07 0000-00-00 Uchwała nr XV/130/07 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Chocimino i Sowinko
XVI/142/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/142/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
XVI/141/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/141/07 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, na cele publiczne
XVI/140/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/140/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
XVI/139/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/139/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XVI/138/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/138/07 w sprawie upoważnienia Burmistrza Polanowa do zawarcia porozumienia ze Starostą Koszalińskim
XVI/137/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/137/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie.
XVI/136/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/136/07 zmieniająca Uchwalę Nr XXXIII/290/05 w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów
XVI/135/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/135/07 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XVI/134/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/134/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
XVI/133/07 0000-00-00 Uchwała nr XVI/133/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2008-2011
XVII/158/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/158/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa
XVII/157/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/157/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XVII/156/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/156/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Polanowie
XVII/155/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/155/07 w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych, dla których Burmistrz Gminy Polanów jest zarządcą
XVII/154/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/154/07 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2008 roku
XVII/153/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/153/07 w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Polanów na 2007 rok
XVII/152/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/152/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
XVII/151/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/151/07 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Gminy Polanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
XVII/150/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/150/07 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2008 rok
XVII/149/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/149/07 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki alkoholowych na 2008 rok"
XVII/148/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/148/07 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
XVII/147/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/147/07 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Polanów
XVII/146/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/146/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
XVII/145/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/145/07 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2008 roku
XVII/144/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/144/07 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2008 roku
XVII/143/07 0000-00-00 Uchwała nr XVII/143/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok
XIII/89/07 0000-00-00 Uchwała nr XIII/89/07 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze
XIII/88/07 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr XIII/88/07
XIII/88/07 0000-00-00 Uchwała nr XIII/88/07 w sprawie uchwalenia"Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2010"
XII/87/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/87/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Polanów za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.
XII/86/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/86/07 w sprawie przyjęcia Raportu Z realizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Polanów na lata 2004- 2010" za okres od 2004 do 2006 roku
XII/85/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/85/07 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonej na terenie miasta Polanów
XII/84/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/84/07 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XII/83/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/83/07 w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polonów
XII/82/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/82/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie
XII/81/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/81/07 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu w Polanowie
XII/80/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/80/07 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/266/05 z 27 września 2005r w sprawie zmian uuchwały Nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004r dotyczącej zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie oraz zmieniająca uchwalę Nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004r w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XII/79/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/79/07 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników siądowych
XII/78/07 0000-00-00 Uchwała nr XII/78/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
XI/77/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/77/07 zmieniająca Uchwałę Nr V/32/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XI/76/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/76/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/2003 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XI/75/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/75/07 w sprawie uchwalenia statutu nowo utworzonego sołectwa Domachowo
XI/74/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/74/07 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
XI/73/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/73/07 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XI/72/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/72/07 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki
XI/71/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/71/07 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zobowiązań w 2007 roku, w zakresie podejmowania inwestycji
XI/70/07 0000-00-00 Uchwała nr XI/70/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
X/69/07 0000-00-00 Uchwała nr X/69/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
IX/68/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/68/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/130/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
IX/67/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/67/07 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
IX/66/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/66/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2007 rok
IX/65/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/65/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2006 rok
IX/64/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/64/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/04 Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
IX/62/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/62/07 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2006 rok
IX/63/07 0000-00-00 Uchwała nr IX/63/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
VIII/61/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/61/07 w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Polanowie
VIII/60/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/60/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
VIII/59/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/59/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego
VIII/58/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/58/07 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
VIII/57/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/57/07 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
VIII/56/07 0000-00-00 Uchwała nr VIII/56/07 w sprawie sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonych na terenie miasta Polanów
VII/55/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/55/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
VII/54/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/54/07 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Polanów na 2007 rok
VII/53/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/53/07 w sprawie wyboru Delegata do reprezentowania Gminy Polanów na posiedzeniu Zgromadzenia Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania"
VII/52/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/52/07 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Okolice Polanowa
VII/51/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/51/07 w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiegow sprawie obszaru chronionego krajobrazu Okolice Żydowa - Biały Bór
VII/50/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/50/07 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej dla Nadleśnictwa Manowo
VII/49/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/49/07 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej własnością prywatną, na realizację cełu publicznego
VII/48/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/48/07 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, na cele publiczne
VII/47/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/47/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie miasta Polanów
VII/46/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/46/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych
VII/45/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/45/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
VII/44/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/44/07 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XV/130/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27.01.2004 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
VII/43/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/43/07 w sprawie utworzenia sołectwa Domachowo w wyniku podziału dotychczasowego sołectwa Bukowo na dwa odrębne sołectwa oraz zmiany niektórych uchwał
VII/42/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/42/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
VII/41/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/41/07 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Polanów
VII/40/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/40/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego
VII/39/07 0000-00-00 Uchwała nr VII/39/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok.
VI/38/07 0000-00-00 Uchwała nr VI/38/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2007 rok
V/37/06 0000-00-00 Uchwała nr V/37/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
V/36/06 0000-00-00 Uchwała nr V/36/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
V/35/06 0000-00-00 Uchwała nr V/35/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych
V/34/06 0000-00-00 Uchwała nr V/34/06 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyk i alkoholowych na 2007 rok"
V/33/06 0000-00-00 Uchwała nr V/33/06 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
V/32/06 0000-00-00 Uchwała nr V/32/06 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
V/31/06 0000-00-00 Uchwała nr V/31/06 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
V/30/06 0000-00-00 Uchwała nr V/30/06 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2007 rok
V/29/06 0000-00-00 Uchwała nr V/29/06 w sprawie ramowego w Polanowie na 2007 rok
V/28/06 0000-00-00 Uchwała nr V/28/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2007 rok
IV/27/06 0000-00-00 Uchwała nr IV/27/06 zmieniająca uchwałę Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup pawilonu handlowego od syndyka masy upadłościowej po Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Polanowie
IV/26/06 0000-00-00 Uchwała nr IV/26/06 zmieniająca uchwałę Nr III122/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie nahycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będącej własnością Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Polanowie
IV/25/06 0000-00-00 Uchwała nr IV/25/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2006 rok
III/24/06 0000-00-00 Uchwała nr III/24/06 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
III/23/06 0000-00-00 Uchwała nr III/23/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup pawilonu handlowego od syndyka masy upadłościowej po Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Polanowie
III/22/06 0000-00-00 Uchwała nr III/22/06 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będącej własnością Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Polanowie
III/21/06 0000-00-00 Uchwała nr III/21/06 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/306/06 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 marca 2006r. w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
III/20/06 0000-00-00 Uchwała nr III/20/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2006 rok
III/19/06 0000-00-00 Uchwała nr III/19/06 w sprawie trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie za liczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
III/18/06 0000-00-00 Uchwała nr III/18/06 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
III/17/06 0000-00-00 Uchwała nr III/17/06 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól podstawowych
III/16/06 0000-00-00 Uchwała nr III/16/06 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2007 rok"
III/15/06 0000-00-00 Uchwała nr III/15/06 w sprawie ustalenia stawek, określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
III/14/06 0000-00-00 Uchwała nr III/14/06 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Polanów
III/13/06 0000-00-00 Uchwała nr III/13/06 w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok
III/12/06 0000-00-00 Uchwała nr III/12/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków tran sportowych na 2007 rok
III/11/06 0000-00-00 Uchwała nr III/11/06 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2007 roku
III/10/06 0000-00-00 Uchwała nr III/10/06 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 roku
III/9/06 0000-00-00 Uchwała nr III/9/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok
II/8/06 0000-00-00 Uchwała nr II/8/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2006 rok.
XXXI/267/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/267/05 w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Polanów.
XXXI/266/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/266/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIXl162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004 r. dotyczącej zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XXXI/265/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/265/05 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2006 roku.
XXXI/264/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/264/05 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzącej wskład gminy zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów.
XXXI/263/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/263/05 w sprawie zamiany działek gruntowych.
XXXI/262/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/262/05 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gromowej będącej własnością prywatną, na realizację celów publicznych.
XXXI/261/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/261/05 w sprawie przej ęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, na realizację celów publicznych.
XXXI/260/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/260/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie Miasta Polanowa.
XXXI/259/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/259/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomosci, położonych na terenie gminy Polanów.
XXXI/258/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/258/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/0S z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów.
XXXI/257/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/257/05 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty w Polanowie do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jako zadania zleconego gminie.
XXXI/256/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/256/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXXI/255/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/255/05 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
I/7/06 0000-00-00 Uchwała nr I/7/06 w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
I/6/06 0000-00-00 Uchwała nr I/6/06 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
I/5/06 0000-00-00 Uchwała nr I/5/06 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
I/4/06 0000-00-00 Uchwała nr I/4/06 w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu
I/3/06 0000-00-00 Uchwała nr I/3/06 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
I/2/06 0000-00-00 Uchwała nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
I/1/06 0000-00-00 Uchwała nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
III/14/06 0000-00-00 Uchwała nr III/14/06 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Polanów.
III/13/06 0000-00-00 Uchwała nr III/13/06 w sprawie podatku od posiadania psów na 2007rok.
III/12/06 0000-00-00 Uchwała nr III/12/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
III/11/06 0000-00-00 Uchwała nr III/11/06 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2007 roku.
III/10/06 0000-00-00 Uchwała nr III/10/06 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 roku.
III/9/06 0000-00-00 Uchwała nr III/9/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
XXXVIII/336/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/336/06 w sprawie odrębnych obwodów głosowania.
XXXVIII/335/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/335/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/334/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania.
XXXVIII/334/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/334/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/333/2002 w sprawie podziału gminy Polanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców do Rady Miejskiej w Polanowie.
XXXVI/320/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/320/06 w sprawie zatwierdzenia statutu nowo utworzonego sołectwa oraz zmiany uchwały Nr XXXI/348/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 04 września 2002 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów nowo utworzonych sołectw.
XXXVI/319/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/319/06 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
XXXVI/318/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/318/06
XXXVI/318/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/318/06 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu lokali mieszkalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie.
XXXVI/317/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/317/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2006 rok.
XXXVI/316/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/316/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2005 rok.
XXXVI/315/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/315/06 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/289/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2005 r.
XXXVI/314/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/314/06 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żydowie.
XXXV/309/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/309/06 w sprawie zmiany nazwy ulicy Sławieńskiej w Polanowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wolności do skrzyżowania przy ulicy Mokrej i ulicy Magazynowej na ulicę Jana Pawła II.
XXXV/307/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/307/06 w sprawie utworzenia sołectwa Świerczyna w wyniku podziału dotychczasowego sołectwa Bukowo na dwa odrębne sołectwa.
XXXVI/313/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/313/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
XXXVI/312/06 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/312/06
XXXVI/312/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/312/06
XXXVI/312/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/312/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2006 rok.
XXXVI/311/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/311/06 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.
XXXVI/310/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/310/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 r.
XXXV/308/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/308/06
XXXV/308/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/308/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2006 rok.
XXXV/306/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXV/306/06 w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
XXXIV/295/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/295/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/293/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/293/06
XXXIV/292/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/292/06
XXXIV/296/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/296/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
XXXIV/295/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/295/06 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Polanów na 2006r.
XXXIV/294/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/294/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Polanów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
XXXIV/293/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/293/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Polanów na 2006 rok.
XXXIV/292/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/292/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/285/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2006r.
XXXIV/305/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/305/06
XXXIV/302/06 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/302/06
XXXIV/305/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/305/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010
XXXIV/304/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/304/06 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/289/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
XXXIV/303/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/303/06 w sprawie zamiany działek gruntowych.
XXXIV/302/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/302/06 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.
XXXIV/301/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/301/06 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Polanów.
XXXIV/300/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/300/06 w sprawie stawki oprocentowania od pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
XXXIV/299/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/299/06 w sprawie stawki oprocentowania przy zbywaniu nieruchomości z rozłożeniem płatności na raty.
XXXIV/298/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/298/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa.
XXXIV/297/06 0000-00-00 Uchwała nr XXXIV/297/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych.
XXXIII/291/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/291/05 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polanów na 2006 rok.
XXXIII/290/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/290/05 w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów.
XXXIII/289/05 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/289/05
XXXIII/289/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/289/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
XXXIII/288/05 0000-00-00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIII/288/05
XXXIII/288/05 0000-00-00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/288/05
XXXIII/288/05 0000-00-00 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/288/05
XXXIII/288/05 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/288/05
XXXIII/288/05 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/288/05
XXXIII/287/05 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/287/05
XXXIII/288/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/288/05 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2006 rok.
XXXIII/287/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/287/05 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2006 rok.
XXXIII/286/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/286/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 17 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 16 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 15 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 14 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 13 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 3 i 4 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/285/05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2006 rok
XXXII/284/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/284/05 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2006"
XXXII/283/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/283/05 w sprawie przyjęcia wartości najniższego wynagrodzenia w tabeli oraz wartości punktu dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie.
XXXII/282/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/282/05 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, działek rolnych będących własnością Skarbu Państwa, na cele publiczne.
XXXII/281/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/281/05 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.
XXXII/280/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/280/05 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntowych będących własnością prywatną, na realizację celów publicznych.
XXXII/279/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/279/05 w sprawie zamiany działek gruntowych.
XXXII/278/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/278/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów.
XXXII/277/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/277/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa.
XXXII/275/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/275/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
XXXII/274/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/274/05 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
XXXII/273/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/273/05 w sprawie podatku od posiadania psów
XXXII/272/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/272/05 w sprawie opłaty targowej
XXXII/271/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/271/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
XXXII/270/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/270/05 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2006 roku.
XXXII/269/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/269/05 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2006 roku.
XXXII/268/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/268/05 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
XXIII/196/04 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/196/04 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok.
XXIII/191/04 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/191/04 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2005 roku.
XXIII/190/04 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/190/04 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2005 roku.
XXIII/192/04 0000-00-00 Uchwała nr XXIII/192/04 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
XXXII/276/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/276/05 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla części aglomeracji Polanów"
XXVI/225/05 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/225/05 w sprawie zmiany uchwały nr XX/172/04
XII/102/03 0000-00-00 Uchwała nr XII/102/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2004-2007.
XII/101/03 0000-00-00 Uchwała nr XII/101/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Polanów.
XII/100/03 0000-00-00 Uchwała nr XII/100/03 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Polanowa, w części dotyczącej miejscowości Nacław, gmina Polanów.
XII/99/03 0000-00-00 Uchwała nr XII/99/03 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działek rolnych będących własnością Skarbu Państwa.
XI/98/03 0000-00-00 Uchwała nr XI/98/03 w sprawie zmian w planie wieloletnich programów inwestycyjnych gminy.
X/94/03 0000-00-00 Uchwała nr X/94/03 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa.
X/93/03 0000-00-00 Uchwała nr X/93/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie gminy Polanów.
X/92/03 0000-00-00 Uchwała nr X/92/03 w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów.
X/90/03 0000-00-00 Uchwała nr X/90/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych.
X/89/03 0000-00-00 Uchwała nr X/89/03 w sprawie opłaty prolongacyjnej.
X/88/03 0000-00-00 Uchwała nr X/88/03 w sprawie przetargu na obsługę bankową budżetu gminy.
X/87/03 0000-00-00 Uchwała nr X/87/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
X/86/03 0000-00-00 Uchwała nr X/86/03 w sprawie podjęcia realizacji zadań inwestycyjnych.
X/85/03 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/85/03
X/85/03 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/85/03
X/85/03 0000-00-00 Uchwała nr X/85/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
X/84/03 0000-00-00 Uchwała nr X/84/03 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
VIII/74/03 0000-00-00 Uchwała nr VIII/74/03 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia czynności stwierdzających spełnienie wymogów przez kandydatów na ławników.
VIII/73/03 0000-00-00 Uchwała nr VIII/73/03 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
VI/52/03 0000-00-00 Uchwała nr VI/52/03 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów.
V/43/03 0000-00-00 Uchwała nr V/43/03 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
IV/40/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/40/02 w sprawie założenia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Polanowie.
IV/39/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/39/02 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Polanów w latach 2003-2008.
IV/38/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/38/02 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
IV/37/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/37/02 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/200/2000 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 września 2000 r.
IV/36/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/36/02 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
IV/35/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/35/02 w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polanów.
IV/34/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/34/02 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
IV/33/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/33/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polanów.
IV/32/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/32/02 w sprawie zamiany działek zabudowanych.
IV/31/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/31/02 w sprawie odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze Przedszkola.
IV/30/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/30/02 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polanów na 2003 rok.
IV/28/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/28/02 w sprawie ramowego harmonogramu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2003 rok.
IV/27/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/27/02 w sprawie ramowego harmonogramu programu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2003 rok.
IV/25/02 0000-00-00 Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/25/02
IV/25/02 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/25/02
IV/25/02 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/25/02
IV/25/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/25/02 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok.
III/24/02 0000-00-00 Uchwała nr III/24/02 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy.
III/23/02 0000-00-00 Uchwała nr III/23/02 w sprawie podziału sołectwa Rosocha.
III/22/02 0000-00-00 Uchwała nr III/22/02 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
III/21/02 0000-00-00 Uchwała nr III/21/02 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa.
III/20/02 0000-00-00 Uchwała nr III/20/02 w sprawie ustalenia zakresu czynności wykonywanych przez Przewodniczącego Rady jako "pracodawcy samorządowego" wobec Burmistrza Polanowa.
III/18/02 0000-00-00 Uchwała nr III/18/02 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentówi wysokości prowizji za inkaso.
III/17/02 0000-00-00 Uchwała nr III/17/02 w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
III/16/02 0000-00-00 Uchwała nr III/16/02 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.
III/15/02 0000-00-00 Uchwała nr III/15/02 w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok.
III/14/02 0000-00-00 Uchwała nr III/14/02 w sprawie ustalenia opłaty targowej.
III/13/02 0000-00-00 Uchwała nr III/13/02 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.
III/12/02 0000-00-00 Uchwała nr III/12/02 w sprawie ustalenia obniżonej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2003 roku.
III/11/02 0000-00-00 Uchwała nr III/11/02 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2003 roku.
II/8/02 0000-00-00 Uchwała nr II/8/02 w sprawie nabycia przez Gminę zobowiązań Mostostal Gdańsk S.A. w celu pokrycia długu Gminy.
I/7/02 0000-00-00 Uchwała nr I/7/02 w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia.
I/6/02 0000-00-00 Uchwała nr I/6/02 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży.
I/5/02 0000-00-00 Uchwała nr I/5/02 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi.
I/4/02 0000-00-00 Uchwała nr I/4/02 w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.
I/3/02 0000-00-00 Uchwała nr I/3/02 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.
I/2/02 0000-00-00 Uchwała nr I/2/02 w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie.
I/1/02 0000-00-00 Uchwała nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie.