Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej - akty prawa miejscowego

Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
LXXII/432/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/432/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
LXXII/431/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/431/23 zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
LXXII/429/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/429/23 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Polanów na lata 2024-2028
LXXII/427/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/427/23 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
LXXII/426/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/426/23 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Polanowa
LXXII/423/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/423/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXXII/422/23 2023-10-30 Uchwała nr LXXII/422/23 sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2024 rok.
LXXI/421/23 2023-09-29 Uchwała nr LXXI/421/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
LXXI/417/23 2023-09-29 Uchwała nr LXXI/417/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXX/416/23 2023-08-10 Uchwała nr LXX/416/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
LXX/413/23 2023-08-10 Uchwała nr LXX/413/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIX/412/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/412/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
LXIX/411/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/411/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
LXIX/407/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/407/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanowie
LXIX/406/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/406/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
LXIX/405/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/405/23 w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
LXIX/402/23 2023-06-29 Uchwała nr LXIX/402/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXVIII/395/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/395/23 w sprawie regulaminu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
LXVIII/394/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/394/23 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
LXVIII/392/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/392/23 w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
LXVIII/388/23 2023-05-30 Uchwała nr LXVIII/388/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXVI/383/23 2023-04-13 Uchwała nr LXVI/383/23 w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Polanowie w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
LXV/379/23 2023-03-24 Uchwała nr LXV/379/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIV/377/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/377/23 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2023
LXIV/373/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/373/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIII/372/23 2023-02-09 Uchwała nr LXIII/372/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXII/370/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/370/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
LXII/369/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/369/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
LXII/368/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/368/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXI/367/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/367/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
LXI/366/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/366/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
LXI/364/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/364/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LX/361/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/361/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LX/357/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/357/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2023 rok
LIX/356/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/356/22 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Polanowie
LIX/355/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/355/22 sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
LIX/354/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/354/22 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Polanów
LIX/353/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/353/22 zmieniająca uchwałę nr LII/312/22 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
LIX/351/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/351/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
LIX/350/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/350/22 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"
LIX/347/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/347/22 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie gminy Polanów
LIX/346/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/346/22 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/332/22 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok
LIX/344/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/344/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LVIII/342/22 2022-11-09 Uchwała nr LVIII/342/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LVII/339/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/339/22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
LVII/338/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/338/22 w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Polanowie oraz nadania mu statutu
LVII/336/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/336/22 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
LVII/333/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/333/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LVII/332/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/332/22 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok
LVII/331/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/331/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok
LVI/330/22 2022-09-26 Uchwała nr LVI/330/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
LVI/329/22 2022-09-26 Uchwała nr LVI/329/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta
LVI/328/22 2022-09-26 Uchwała nr LVI/328/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LV/327/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/327/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółów warunków jego funkcjonowania
LV/326/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/326/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
LV/323/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/323/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LIV/322/22 2022-07-22 Uchwała nr LIV/322/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LIII/321/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/321/22 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
LIII/320/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/320/22 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
LIII/319/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/319/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2022/2023
LIII/316/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/316/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LII/312/22 2022-06-10 Uchwała nr LII/312/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
LI/310/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/310/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
L/307/22 2022-04-29 Uchwała nr L/307/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLVIII/300/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/300/22 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2022
XLVIII/296/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/296/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Polanów
XLVIII/295/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/295/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLVII/293/22 2022-02-18 Uchwała nr XLVII/293/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLVI/292/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/292/22 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XLVI/291/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/291/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XLVI/289/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/289/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLV/284/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/284/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok
XLV/282/21 2021-12-16 Uchwała nr XLV/282/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2022 rok
XLIV/278/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/278/21 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XLIV/275/21 2021-11-25 Uchwała nr XLIV/275/21 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
XLIII/272/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/272/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polanów
XLIII/267/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/267/21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2022 rok
XLIII/266/21 2021-10-27 Uchwała nr XLIII/266/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2022 rok
XLI/260/21 2021-09-03 Uchwała nr XLI/260/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
XXXIX/253/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/253/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2021/2022
XXXIX/252/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/252/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
XXXIX/251/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/251/21 w sprawie zaliczenia ulicy Zacisze do kategorii dróg gminnych
XXXIX/249/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/249/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
XXXIX/248/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/248/21 w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
XXXIX/247/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/247/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XXXIX/246/21 2021-06-30 Uchwała nr XXXIX/246/21 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XXXVII/236/21 2021-04-30 Uchwała nr XXXVII/236/21 w sprawie nadania nazwy alei na terenie miasta Polanowa
XXXVI/233/21 2021-03-30 Uchwała nr XXXVI/233/21 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2021
XXXIV/226/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/226/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Polanów za 2021 rok.
XXXIV/225/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/225/21 w sprawie pomnika przyrody.
XXXIV/224/21 2021-02-04 Uchwała nr XXXIV/224/21 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
XXXIII/220/21 2021-01-25 Uchwała nr XXXIII/220/21 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXXI/211/20 2020-12-21 Uchwała nr XXXI/211/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/166/20 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXX/210/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/210/20 w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XXX/208/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/208/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Polanów
XXIX/205/20 2020-11-20 Uchwała nr XXIX/205/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok
XXVII/196/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/196/20 w sprawie pomnika przyrody
XXVII/194/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/194/20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok
XXVII/193/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/193/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok
XXVI/188/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/188/20 w sprawie zaliczenia drogi - ulica Różana do kategorii dróg gminnych
XXVI/187/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/187/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2020/2021
XXV/183/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/183/20 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
XXV/182/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/182/20 w sprawie ustalenia planu sieć prowadzonych przez Gminę Polanów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
XXV/180/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/180/20 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie gminy Polanów
XXIV/175/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/175/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
XXIV/174/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/174/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXIV/173/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/173/20 zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXIV/172/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/172/20 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIV/171/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/171/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanów
XXII/168/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/168/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XXII/167/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/167/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
XXII/166/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/166/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXII/165/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/165/20 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXII/164/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/164/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXII/163/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/163/20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanów
XXI/161/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/161/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XXI/160/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/160/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXI/159/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/159/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie
XXI/157/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/157/20 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2020
XX/154/20 2020-02-27 Uchwała nr XX/154/20 zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów
XIX/151/20 2020-02-17 Uchwała nr XIX/151/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XVIII/148/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/148/20 w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Gminy Polanów oraz zasad jego stosowania
XVIII/145/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/145/20 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej - ulica Zamkowa do kategorii dróg gminnych
XVIII/143/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/143/20 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Polanów
XVIII/142/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/142/20 w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XVII/138/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/138/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XVII/134/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/134/19 w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2019/2020
XVII/128/19 2019-12-20 Uchwała nr XVII/128/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2020 rok
XV/124/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/124/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XV/123/19 2019-10-29 Uchwała nr XV/123/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XIV/114/19 0000-00-00 Uchwała nr XIV/114/19 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
XIV/113/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/113/19 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
XIV/112/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/112/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XIV/111/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/111/19 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XIV/110/19 2019-09-30 Uchwała nr XIV/110/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XIII/104/19 2019-08-08 Uchwała nr XIII/104/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
XI/94/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/94/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
XI/93/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/93/19 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XI/91/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/91/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XI/90/19 2019-06-26 Uchwała nr XI/90/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
X/82/19 2019-05-29 Uchwała nr X/82/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
X/81/19 2019-05-29 Uchwała nr X/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu rozliczenia
X/80/19 2019-06-17 Uchwała nr X/80/19 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
X/78/19 2019-05-29 Uchwała nr X/78/19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III
VI/58/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/58/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydowo
VI/57/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/57/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wietrzno
VI/56/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/56/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielin
VI/55/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/55/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warblewo
VI/54/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/54/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świerczyna
VI/53/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/53/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Żelibórz
VI/52/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/52/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sowinko
VI/51/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/51/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzeczyca Wielka
VI/50/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/50/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rosocha
VI/49/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/49/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rekowo
VI/48/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/48/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Powidz
VI/47/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/47/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowy Żelibórz
VI/46/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/46/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nacław
VI/45/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/45/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krytno
VI/44/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/44/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krąg
VI/43/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/43/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościernica
VI/42/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/42/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępiny
VI/41/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/41/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karsinka
VI/40/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/40/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jacinki
VI/39/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/39/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołogóra
VI/38/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/38/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Garbno
VI/37/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/37/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Domachowo
VI/36/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/36/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dadzewo
VI/35/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/35/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chocimino
VI/34/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/34/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cetuń
VI/33/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/33/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buszyno
VI/32/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/32/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowo
VI/31/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/31/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bożenice
VI/27/19 2019-02-26 Uchwała nr VI/27/19 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2019
IV/23/19 2019-01-30 Uchwała nr IV/23/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
III/18/18 2018-12-28 Uchwała nr III/18/18 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
III/17/18 2018-12-28 Uchwała nr III/17/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
III/16/18 2018-12-28 Uchwała nr III/16/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat, stanowiących dochody budżetu gminy Polanów, instrumentem płatniczym
III/11/18 2018-12-28 Uchwała nr III/11/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2019 rok
LX/327/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/327/18 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
LX/326/18 2018-11-16 Uchwała nr LX/326/18 w sprawie zmiany uchwał
LIX/322/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/322/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2019 rok
LIX/321/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/321/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2019 rok
LIX/319/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/319/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
LIX/318/18 2018-10-30 Uchwała nr LIX/318/18 zmieniająca uchwałę Nr LVll/309/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc sprzedaży i odawania napojów alkoholowych
LVIII/317/18 2018-10-08 Uchwała nr LVIII/317/18 w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
LVIII/316/18 2018-10-08 Uchwała nr LVIII/316/18 w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
LVII/311/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/311/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
LVII/310/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/310/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
LVII/309/18 2018-09-28 Uchwała nr LVII/309/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
LVI/306/18 2018-09-14 Uchwała nr LVI/306/18 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
LV/305/18 2018-09-03 Uchwała nr LV/305/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
LIV/300/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/300/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta
LIV/299/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/299/18 w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby
LIV/298/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/298/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanów
LIV/297/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/297/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Polanów
LIV/296/18 2018-06-28 Uchwała nr LIV/296/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
LII/289/18 2018-05-24 Uchwała nr LII/289/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
LI/281/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/281/18 w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
LI/280/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/280/18 w sprawie podziału Gminy Polanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LI/279/18 2018-03-29 Uchwała nr LI/279/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2018
XLIX/272/18 2018-02-21 Uchwała nr XLIX/272/18 w sprawie pomnika przyrody
XLVII/259/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/259/17 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/262/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów, zmienioną uchwałą nr XLII/229/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 września 2017 roku
XLVII/253/17 2017-12-28 Uchwała nr XLVII/253/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2018 rok
XLV/248/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/248/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
XLV/247/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/247/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła li w Żydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła li w Żydowie
XLV/246/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/246/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowie
XLV/245/17 2017-11-29 Uchwała nr XLV/245/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
XLIV/241/17 2017-11-20 Uchwała nr XLIV/241/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy urzędowej placu przy ul. Wolności w Polanowie
XLIV/240/17 2017-11-20 Uchwała nr XLIV/240/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XLIV/239/17 2017-11-20 Uchwała nr XLIV/239/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XLIII/237/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/237/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XLIII/236/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/236/17 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XLIII/235/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/235/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLIII/234/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/234/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XLIII/232/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/232/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XLIII/231/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/231/17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2018 rok
XLIII/230/17 2017-10-30 Uchwała nr XLIII/230/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2018 rok
XLII/229/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/229/17 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
XLII/227/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/227/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XLII/226/17 2017-09-20 Uchwała nr XLII/226/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XLI/220/17 2017-08-21 Uchwała nr XLI/220/17 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XLI/219/17 2017-08-21 Uchwała nr XLI/219/17 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XL/218/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/218/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XL/216/17 2017-06-27 Uchwała nr XL/216/17 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XXXIX/208/17 2017-06-02 Uchwała nr XXXIX/208/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XXXVIII/203/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/203/17 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Polanów na lata 2016-2019"
XXXVIII/202/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/202/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
XXXVIII/201/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/201/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
XXXVIII/198/17 2017-04-26 Uchwała nr XXXVIII/198/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2xl10 kV Żydowo - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów
XXXVII/196/17 2017-03-23 Uchwała nr XXXVII/196/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXXIV/184/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/184/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XXXIV/182/17 2017-01-25 Uchwała nr XXXIV/182/17 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XXXIII/179/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/179/16 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Polanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXXIII/178/16 2016-12-28 Uchwała nr XXXIII/178/16 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
XXXII/167/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/167/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXXII/166/16 2016-11-29 Uchwała nr XXXII/166/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXXI/158/16 2016-10-28 Uchwała nr XXXI/158/16 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
XXXI/157/16 2016-10-28 Uchwała nr XXXI/157/16 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
XXX/156/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/156/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatkn od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2017 rok
XXX/152/16 2016-10-03 Uchwała nr XXX/152/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2017 rok
XXIX/144/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/144/16 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2017 rok
XXIX/143/16 2016-09-20 Uchwała nr XXIX/143/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatkn od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2017 rok
XXVII/138/16 2016-07-19 Uchwała nr XXVII/138/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXVII/137/16 2016-07-19 Uchwała nr XXVII/137/16 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXVI/135/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/135/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVI/134/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/134/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanów
XXVI/133/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/133/16 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVI/132/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/132/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXVI/131/16 2016-06-28 Uchwała nr XXVI/131/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXV/127/16 2016-05-31 Uchwała nr XXV/127/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XX/104/16 2016-02-29 Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XIX/100/16 2016-02-22 Uchwała nr XIX/100/16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XVI/87/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów
XVI/85/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/85/15 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
XVI/79/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/79/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2016 rok
XVI/78/15 2015-12-30 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15
XVI/78/15 2015-12-30 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15
XVI/78/15 2015-12-30 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15
XVI/78/15 2015-12-30 Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW
XIV/69/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/69/15 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
XIV/68/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/68/15 w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XIV/67/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/67/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2016 rok
XIV/66/15 2015-11-10 Uchwała nr XIV/66/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2016 rok
XII/59/15 2015-09-08 Uchwała nr XII/59/15 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XI/52/15 2015-06-30 Uchwała nr XI/52/15 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
X/44/15 2015-05-29 Uchwała nr X/44/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Polanów
VIII/33/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/33/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy i pedagoga
VIII/32/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/32/15 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
VIII/31/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/31/15 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie rzeczowej i pieniężnej
VIII/28/15 2015-03-30 Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15
VIII/28/15 2015-03-30 Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15
VIII/28/15 2015-03-30 Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15
VIII/28/15 2015-03-30 Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW
VI/22/15 2015-02-27 Uchwała nr VI/22/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
V/18/15 2015-01-21 Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych
III/9/14 2014-12-23 Uchwała nr III/9/14 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2015 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 357758