Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

Informujemy, że w Gminie Polanów zadanie w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie z siedzibą przy ul. Wolności 7.

 

I. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

 

II. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r. Prawo do świadczenia wychowawczego nabywa się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj.: od 1  kwietnia 2016r. W przypadku wniosku złożonego w miesiącach maj-czerwiec br. wypłata świadczenia nastąpi z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.

 

III. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko  należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody z roku poprzedzającego okres,  na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 

IV. W przypadku nie ubiegania się o przyznanie świadczenia  wychowawczego na pierwsze dziecko nie dołącza się dokumentów potwierdzających dochody członków rodziny.

 

V. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł., a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności) dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00 zł.

 

VI. Rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014r.

 

W przypadku utraty dochodu z roku bazowego  tj.: 2014 lub po tym roku wnioskodawca zobowiązany dostarczyć dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.

W przypadku uzyskania  dochodu w  roku bazowym  tj.: 2014 lub po tym roku wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć:

 • dokument  określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany (w przypadku gdy dotyczy uzyskania w roku bazowym tj.: 2014),
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (w przypadku gdy dotyczy uzyskania po roku bazowym tj.: 2015, 2016).

 

VII. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016r. i kończy z dniem 30 września 2017r.

 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od miesiąca lipca 2016r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. 

 

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa powyżej, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r.

 

VIII. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 5. na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł).

 

IX. Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie.

Metadane

wytworzył(a):

Dorota Buczkowska-Szalbierz

data wytworzenia:

2016-03-03

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2016-03-03 12:41:08

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2016-03-03 12:43:32

ilość odsłon:

4232

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony