Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Informacje ogólne

Burmistrz Polanowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Gmina Polanów prowadzi, w formie elektronicznej, ewidencję:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Wpisy do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Polanowie (pokój nr 14), na stronie internetowej (w zakładce: GOSPODARKA ODPADAMI -NIECZYSTOŚCI CIEKŁE)

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Polanowie

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez:

  • okazanie takich umów
  • dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Polanów są:

  1. Zakład Usług Komunalnych w Polanowie ul. Stawna 2, 76-010 Polanów
  2. Usługi Komunalne Waldemar Piątek ul. Lechicka 68E, 75-845 Koszalin
  3. Wywóz Nieczystości Płynnych Henryk Marut Kościernica 3/2,76-010 Polanów
  4. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Adriana Michno
data wytworzenia: 2020-01-09
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2020-01-09 08:50:59
ilość odsłon/pobrań: 1013