Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych, w postaci wizerunku jest Burmistrz Polanowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 94 318 83 51.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych Jerzym Hirowiczem poprzez adres e-mail: iod@polanow.eu, za pomocą telefonu: +48 94 348 10 56.  
3. Twoje dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z treścią art 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm) tj. w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Polanowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
4. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Nie później niż po upływie tego okresu dane wizyjne będą automatycznie nadpisywane bądź niszczone przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Jerzy Hirowicz
data wytworzenia: 2019-10-17
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2019-10-17 12:49:14
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2020-05-04 08:32:46
ilość odsłon/pobrań: 386729