Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie

W skład Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Iwona Pietrzyk – przewodniczący komisji
 2. Marta Burżacka – z-ca przewodniczącego
 3. Olga Jagielska – sekretarz komisji
 4. Justyna Kosek – członek komisji
 5. Zofia Mogielnicka – członek komisji
 6. Danuta Rodzik – członek komisji
 7. Małgorzata Bzikowska – członek komisji
 8. Krzysztof Dusza – członek komisji
 9. Bogdan Liberra – członek komisji

 Do zadań Komisji należy:

 1. Inicjowanie działań w celu:
  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,
  • zapewnienia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
   w zakresie uzależnień od alkoholu narkotyków,
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego.
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:
  • przyjmowanie i rozpatrywanie otrzymanych wniosków i zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu,
  • kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii
   w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,
  • złożenie do właściwego Sądu Rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 3. Prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej możliwości form leczenia oraz placówek leczniczych i terapeutycznych.
 4. Udzielanie informacji dotyczących postępowania w sprawach podjęcia leczenia odwykowego, formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych oraz motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych.
 5. Współpraca z policją, pomocą społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkołami w celu gromadzenia niezbędnych informacji, a także zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć.
 6. Wydawanie opinii w drodze postanowienia dotyczących zgodności usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Polanów.
 7. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami prawa.
 8. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 9. Realizacja procedury "Niebieskie Karty".

Jak wygląda procedura zobowiązania osoby nadużywającej alkohol do leczenia odwykowego?

Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje Ustawa z dnia  26 października 1982r. o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

 • Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie,
 • Prokuratura.

Złożenie wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Polanów.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma siedzibę w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7, pokój nr 11, środa, w godz. 14.00 -16.00, nr telefonu 94 3419456.

Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień w Urzędzie Miasta Polanów, przyziemie, czwartek, w godz. 15.00-16.00.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście (trzeba przyjść z dowodem osobistym). Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne; informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu, nie przez telefon.

Problem alkoholowy może zgłosić każdy. Najlepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy osoba zgłaszająca, to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy (bo jest np. zastraszana przez alkoholika), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych.

Oczywiście również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

 • powodują rozkład życia rodzinnego,
 • powodują demoralizację nieletnich,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • uchylają się od pracy.

 

Wariant 1

Osoba, którą komisja wzywa, przychodzi na dyżur i przyznaje, że ma problem alkoholowy oraz że chce podjąć leczenie.

To wariant najbardziej optymistyczny, bo powszechnie wiadomo, że zmotywowanie do podjęcia leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. W takim przypadku przedstawiamy ofertę Centrum Psychoterapii „Anon” w Koszalinie lub ośrodków terapii uzależnień. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie nie jest pozostawiona sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłaszania się w Miejsko-Gminnej Komisji z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez Poradnię lub ośrodek uzależnień, potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Takie osoby są zawsze informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia i zaniechania dostarczania zaświadczeń o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Wariant 2

Osoba wezwana przychodzi na dyżur i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego (przykładowe tłumaczenie: „bo zgłoszenie jest wynikiem nieporozumień rodzinnych” itp.) i nie zamierza podjąć leczenia.

W takiej sytuacji zawsze kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog). Badanie jest bezpłatne (koszty pokrywa Gmina), a jego wynik jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wtedy kolejny raz motywuje się ją do leczenia. W przypadku gdy osoba chce podjąć leczenie odwykowe, to zastosowanie ma wariant 1 (czyli leczenie dobrowolne, ale pod nadzorem Komisji). Jeżeli – mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie – osoba odmawia leczenia, stosuje się wariant 3.

Wariant 3

Kierowanie wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego do Sądu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

 • mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia:
 • wtedy gdy osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie, Komisja również kieruje sprawę do Sądu;
 • do Sądu sprawa kierowana jest wtedy, gdy osoba w ogóle nie zgłosi się do gminnej komisji na rozmowę motywacyjną;
 • w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest kierowana do Sądu.

Komisja alkoholowa nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji ( z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozprawy). Należy podkreślić, że Sąd ma pełną swobodę w ocenie dowodów w sprawie, choć zazwyczaj najważniejszym dowodem, który ma wpływ na jej wynik, jest opinia biegłych. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego lub stacjonarnym zakładzie leczenia uzależnień.

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe ponosi gmina Polanów. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się postanowienia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek do Komisji składają osoby pełnoletnie, które posiadają wiedzę na temat sytuacji osoby nadużywającej alkoholu, jej rodziny oraz skali problemu. Formularz wniosku jest dostępny w dokumentach do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie Komisji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie  w godzinach pracy. Wypełniony wniosek w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7 lub przesłać na adres:

Miejsko-Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie
ul. Wolności 7
76-010 Polanów

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Justyna Kosek
data wytworzenia: 2023-04-03
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-04-03 13:22:08
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2023-05-10 09:52:54
Krzysztof Szypulski - 2023-04-03 13:32:47
Krzysztof Szypulski - 2023-04-03 13:31:20
Krzysztof Szypulski - 2023-04-03 13:22:17
ilość odsłon/pobrań: 312139