Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenia o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie

GM.IV.6730.50.2023

Na podstawie art. 49 i 49a oraz art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z póź.zm) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 11.03.2024 r. wpłynęło odwołanie od decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla: „budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 110MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 16/3, obr. Kościernica, gm. Polanów”. Odwołanie wniosła spółka: PVE 176 sp. z  o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz reprezentowana przez; Pana Michała Czajkowskiego.

Jednocześnie informuję, że w dniu 15.03.2024 r. akta sprawy przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz udostępnione będzie z dniem 19.03.2024 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem: https://bip.polanow.pl 

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-03-19
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-03-19 13:18:49
data końcowa publikacji: 2024-04-03
ilość odsłon/pobrań: 87