Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu pełnomocnika do złożenia uzupełnień do raportu ooś

GNR.IV.6220.11.2023.14

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś,

zawiadamiam Strony postępowania,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 10000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”, dz. nr 661/2 obręb Żydowo, Burmistrz Polanowa pismem z dnia 07 maja 2024 r. znak: GNR.IV.6220.11.2023.13, wezwał pełnomocnika tj. Jerzy Topolski,
ul. Juliana Tuwima 17, 16-001 Kleosin do złożenia uzupełnień do raportu ooś.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-05-07
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-05-08 12:51:23
data końcowa publikacji: 2024-05-22
ilość odsłon/pobrań: 55