Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia

GNR.IV.6220.11.2023.7 

Na podstawie: art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) 

zawiadamiam Strony postępowania,

o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej)
o łącznej mocy elektrycznej do 10000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz
z magazynami energii”, dz. nr 661/2 obręb Żydowo.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-11-29
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-12-01 11:49:29
data końcowa publikacji: 2023-12-15
ilość odsłon/pobrań: 127564