Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa

GNR.IV.6220.11.2023.12

Dotyczy: przedsięwzięcia pn.: „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 10000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”, na dz. nr 661/2 obręb Żydowo.

Na podstawie art. 33 i 79 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś,

podaję do publicznej wiadomości informację

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 10000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”, na dz. nr 661/2 obręb Żydowo.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 21 września 2023 r., pełnomocnika inwestora Pana Jerzego Topolskiego, ul. Juliana Tuwima 17, 16-001 Kleosin. 

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwości składania wniosków i uwag w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, w godzinach urzędowania w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 34 ww. kpa uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W myśl art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 ustawy ooś pozostawione będą bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Polanowa, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Powiatowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-04-08
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-04-09 15:21:09
data końcowa publikacji: 2024-05-09
ilość odsłon/pobrań: 638