Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa

GNR.IV.6220.12.2023.8

Dotyczy: przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 110 MW położonej na działce nr 3/6 obr. Rosocha, w gminie Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie”.

Na podstawie art. 33 i 79 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś,

podaję do publicznej wiadomości informację

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 110 MW położonej na działce nr 3/6 obr. Rosocha, w gminie Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 07 września 2023 r., inwestora Windpark Polanów 1 Sp. z o.o., plac Przymierza 6 lokal U8, 03-944 Warszawa.

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwości składania wniosków i uwag w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, w godzinach urzędowania w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 34 ww. kpa uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W myśl art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 ustawy ooś pozostawione będą bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Polanowa, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Powiatowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-05-16
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-05-20 10:58:21
data końcowa publikacji: 2024-06-19
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2024-05-20 10:58:50
ilość odsłon/pobrań: 140