Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś

GNR.I.6220.3.2021.32

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2023 r., poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś,

zawiadamiam Strony postępowania,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 
i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 70 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Polanów, obrębie ewidencyjnym Żydowo, działki nr 176/4, 177/6, 178/2, 198/6, 207/1, 207/3”
, Burmistrz Polanowa pismem z dnia 10 lipca 2024 r. znak: GNR.I.6220.3.2021.31, ponownie wezwał inwestora, Spółkę Grupa Rozwoju OZE 2 Sp. z o.o. ul Jarzębinowa 7, 76-220 Główczyce, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Pouczenie
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów - Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 14, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 41 k.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a., zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-07-10
opublikował(a): Agnieszka Kaczka
data publikacji: 2024-07-10 13:16:13
data końcowa publikacji: 2024-07-24
aktualizacja:
Agnieszka Kaczka - 2024-07-10 13:17:15
ilość odsłon/pobrań: 24