Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień i wyznaczeniu nowego terminu

GNR.IV.6220.8.2023.11

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2023 r., poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś,

zawiadamiam Strony postępowania

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW oraz magazynów energii o mocy do 0,3 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Polanów 1”, , Burmistrz Polanowa pismem z dnia 05 lipca 2024 r. znak: GNR.IV.6220.8.2023.10, wezwał inwestora tj. Projekt Energia Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, do złożenia uzupełnień do raportu ooś.

Ze względu na konieczność przygotowania przez inwestora uzupełnień, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nie nastąpi w terminie. 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2024 r.
                                                                                        

Pouczenie
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów - Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 14, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 41 k.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a., zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-07-09
opublikował(a): Agnieszka Kaczka
data publikacji: 2024-07-09 13:40:51
data końcowa publikacji: 2024-07-23
ilość odsłon/pobrań: 28