Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień oraz o wyznaczeniu nowego terminu

GNR.IV.6220.12.2023.10

Na podstawie: art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) 

zawiadamiam,

- że do trwającego postępowania - udziału społeczeństwa w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 110 MW położonej na działce nr 3/6 obr. Rosocha, w gminie Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie”, w dniu 13 czerwca 2024 r. zostały złożone uwagi i wnioski do raportu ooś. 

- że pismem z dnia 04 lipca 2024 r. znak: GNR.IV.6220.12.2023.9 Burmistrz Polanowa, wezwał inwestora tj. Windpark Polanów 1 sp. z o.o., plac Przymierza 6 lokal U8, 03-944 Warszawa do zajęcia stanowiska.

Ponadto ze względu na konieczność przygotowania przez inwestora uzupełnień oraz przenalizowania obszernego materiału dowodowego, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nie nastąpi w terminie. 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2024 r. 

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-07-04
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-07-05 13:22:04
data końcowa publikacji: 2024-07-19
ilość odsłon/pobrań: 54