Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu pełnomocnika do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia

GNR.IV.6220.7.2024.8

Na podstawie: art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 75 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 75 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w całości lub etapowo na działkach ewidencyjnych nr 59/2 i 59/3 obręb Chocimino, gm. Polanów”, Burmistrz Polanowa pismem z dnia 05 lipca 2024 r. znak: GNR.IV.6220.7.2024.7, wezwał pełnomocnika inwestora tj. Katarzyna Tillack Solar SGE II Sp. z o.o. ul. Firlika 41 I piętro, 71-637 Szczecin, do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia. 
                                                                                                 
Pouczenie
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów - Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 14, w godzinach urzędowania .
Stosownie do art. 41 k.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
W myśl art. 37 § 1 Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a., zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-07-09
opublikował(a): Agnieszka Kaczka
data publikacji: 2024-07-09 13:44:41
data końcowa publikacji: 2024-07-23
aktualizacja:
Agnieszka Kaczka - 2024-07-09 14:37:33
ilość odsłon/pobrań: 34