Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do:

  • art. 53 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV z przebudową stanowisk słupowych 0,4 kV działki nr 13, 372, 373/14 obręb ewidencyjny Jacinki, gmina Polanów

Postępowanie prowadzone na wniosek: Energa operator SA. Odział w Koszalinie, reprezentowanej przez Pana Jana Dudzińskiego zam. Koszalin.

W toku postępowania zostanie przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, w wyniku, której przygotowany zostanie projekt stosownej decyzji. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana po uzgodnieniu projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

znak sprawy: GM.IV.6733.7.2023

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-03-08
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-03-10 20:17:18
data końcowa publikacji: 2023-03-25
ilość odsłon/pobrań: 39