Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do:

  • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
  • art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam

że w dniu 18 stycznia 2023 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie linii kablowej 0,4kV wraz z zespołem złącza kablowych, na terenie dz. nr: 141/1, 142/6, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, obr. Krąg, gm. Polanów” prowadzone na wniosek: Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, reprezentowana przez Pana  Łukasza Nieczkowskiego,.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a także, że na podstawie art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z aktami sprawy ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, pokój Nr 10 (blok B).

Znak sprawy: GM.IV.6733.8.2022

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-01-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-01-19 14:31:38
data końcowa publikacji: 2023-02-03
ilość odsłon/pobrań: 264840