Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

  • art. 53 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r. poz. 977),
  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam

że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie filii biblioteki w Nacławiu na terenie części dz. nr 5/39, 5/2, 5/31 obręb ewid. Nacław, gmina Polanów”, postępowanie prowadzone na wniosek; Gmina Polanów, ul. Wolności 4,
76-010 Polanów.

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z w/w. wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

Znak sprawy: GM.IV.6733.2.2024

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-03-25
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-03-25 15:21:03
data końcowa publikacji: 2024-04-09
ilość odsłon/pobrań: 115