Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

  • art. 53 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503),
  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam

że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży Szkolnej w Żydowie na terenie dz. nr 474/20, obr. Żydowo, gm. Polanów”, postępowanie prowadzone na wniosek: Gminy Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, reprezentowanej przez Pana Przemysława Włoska, ul. Bojki 24, 71-305 Szczecin.

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z w/w. wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

Znak sprawy: GM.IV.6733.3.2023

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-03-13
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-03-13 15:23:51
data końcowa publikacji: 2023-03-28
ilość odsłon/pobrań: 104